Ви є тут

ОПТИМІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ`ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИНЦИПІВ Е-КОМЕРЦІЇ

Розглянуто позитивні результати впровадження принципів електронної комерції в збутову діяльність виробників аграрної продукції; досліджено основні види інтернет-ресурсів, що використовуються виробниками для просування та реалізації агропродовольства всередині країни залежно від об’ємів виробництва та виду продукції. Дано характеристику рівнів електронної мережевої інфраструктури.

Ключові слова: електронна комерція, електронний бізнес, інфраструктура, агропродовольчий ринок.

 1. Алексеева Н. Н. Концепция электронной логистики в агробизнесе [Текст] / Н. Н. Алексеева // Вестник Самарского государственного экономического университета. – 2013. – N 4. – С. 11–14.
 2. Балик У. О. Електронна комерція як елемент системи світового господарства / У. О. Балик, М. В. Колісник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. – 2014. – № 811. – С. 11–19.
 3. Закон України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 № 675-VIII – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/675-19 .
 4. Копишінська О. П. Перспективи впровадження технологій електронної комерції в аграрному секторі економіки України [Електронний ресурс] / О. П. Копишінська, А. В. Калініченко, В. М. Калініченко. – Режим доступу: http://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/REKS/2008/REKS708/Kopishin.pdf.
 5. Копишінська О. П. Створення нових торгівельних Інтернет-майданчиків серед підприємств аграрного бізнесу України як засіб інтеграції до інформаційної економіки [Електронний ресурс] / О. П. Копишінська, А. В. Калініченко, Л. В Малинський. – Режим доступу: http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_112/08.pdf.
 6. Мельничук О.С. Сучасний стан та особливості розвитку електронної комерції у структурі національної економіки / О. С. Мельничук// Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2015. – № 4. – С.217–221.
 7. Офіційний сайт Продовольчої та сільськогосподарської організації Об’єднаних Націй (ФАО) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fao.org/statistics/ru/.
 8. Серських Н. С. Проблеми впровадження інструментів електронної комерції в агробізнесі / Н. С. Серських // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2014. –
  № 3(27). – С. 39-42.
 9. Чарыкова О. Г. Формирование и развитие электронного агропродовольственного рынка // Никоновские чтения. 2012. № 17. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-razvitie-elektronnogo-agroprodovolstvennogo-rynka.
 10. Швиденко О. М. Особливості та механізм впровадження інтернет-маркетингу на аграрних підприємствах /
  О. М. Швиденко // Науковий вісник нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2013. – № 181.– Ч. 4: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – С. 359–369.
ДолученняРозмір
PDF icon bondarenko_1-2_2016.pdf301.83 КБ