Ви є тут

Оптимізація структури капіталу як інструмент управління вартістю молокопереробних підприємств

Стаття присвячена дослідженню методичних та практичних підходів до оптимізації структури капіталу як інструменту управління вартістю молокопереробних підприємств. Встановлено, що найбільш поширеними і придатними для дослідження у контексті оптимізації структури капіталу постають дві теорії: компромісна і теорія ієрархії джерел фінансування. Аргументовано, що компромісні моделі не призначені для точного визначення оптимальної структури капіталу підприємства, однак дозволяють, що для власників з позиції ризиків найвигідніше ранжувати джерела фінансування наступним чином: нерозподілений прибуток; боргові джерела; інструменти власного капіталу, акції.
Доведено, що лише у комплексному використанні підходів зарубіжних теорій оптимізації структури капіталу та розробок вітчизняних науковців із урахуванням середовища функціонування суб’єктів господарювання можливо розробити дієвий інструментарій щодо максимізації ринкової вартості підприємства, мінімізації середньоринкової вартості капіталу та ризику втрати фінансової стійкості. 
Запропоновано розрахунок інтегрального показника фінансової стійкості, який дозволяє визначити рівень запасу фінансової стійкості, що дає змогу врахувати галузеву специфіку та здійснювати поточний моніторинг фінансової стійкості на підприємстві. Обґрунтовано, що одним із методів кількісного оцінювання структури капіталу й обґрунтування його оптимальної структури є метод витрат на капітал. Аргументовано, що розрахункова середньозважена вартість капіталу змінюється у досить вузькому діапазоні, є одним із ключових факторів цінності бізнесу, а досягнення мінімального рівня такої бар’єрної ставки збільшує можливості підприємства щодо реалізації ефективних інвестицій.
Встановлено, що визначення оптимальної фінансової структури капіталу є однією із найбільш складних проблем фінансового менеджменту молокопереробних підприємств. Виявлено, що управління формуванням та використанням капіталу молокопереробних підприємств зорієнтовано на забезпечення потреб у джерелах фінансування їх господарської діяльності, а досягнути збалансованості структури джерел фінансування капіталу суб’єктами господарювання можливо лише на основі критеріїв оптимізації. Доведено, що розрахунок середньозваженої вартості капіталу на основі моделі капітальних активів (САРМ) доцільно застосовувати за умови достовірної інформації щодо внутрішньогалузевих показників, в умовах розвиненого фондового ринку та обігу акцій компаній на ринку цінних паперів.
Ключові слова: стурктура капіталу. вартість капіталу, управління вартістю, молокопереробні підприємства.
1. Вихори Дж. Основы финансового менеджмента. Москва, 2008.1232 с.
2. WACC (weighted average cost of capital) – средневзвешенная стоимость капитала компании. «Ансвер». 16  мая 2018. URL: https://utmagazine.ru/posts/6727-wacc-weight-average-cost-of-capital-srednevzveshennaya-stoimost-kapitala
3. Modigliani F., Miller M. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. American Economic Review. 1958. Vol. 48.
4. Vegh С., Vuletin G. How is Tax Policy Conducted over the Business Cycle? National Bureau of Economic Research. 2012. DOI: 10.3386/w17753. URL: http://www.nber.org/papers/w17753.
5. Heider F., Ljungqvist A. As Certainas Debtand Taxes: Estimating the Tax Sensitivity of Leverage from Exogenous State Tax Changes. AFA, 2013.  San Diego Meetings Paper. 2013.  URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2024200.
6. Warner J. Papers and Proceedings of the Thirty-Fifth Annual Meeting of the American Finance Association. The Journal of Finance.  1977.  Vol. 32, Issue 2.  P. 337–347.
7. Miller Μ.Н. Debt and taxes. Journal of Finance. 1977. Vol. 32. No 2. P. 261–275. 
8. Haugen R.A., Senbet L.W. The insignificance of bankruptcy costs to the theory of optimal capital structure.  The Journal of Finance. 1978. Vol. 33. No 2. P. 383–393.
9. Warner J.B. Bankruptcy costs: some evidence. Journal of Finance. 1977. Vol. 32. No 2. P. 337–347.
10. Myers S.С. The capital structure puzzle. The Journal of Finance. 1984. Vol. 39. No 3. P. 575–592.
11. Hovakimian A., Kayhan A., Titman S. Are Corporate Default Probabilities Consistentwith the Static Tradeoff Theory? NBER Working Paper No. 17290.  2011. URL: http://www.nber.org/papers/w17290.
12. Duca F. What determines the capital structure of listed firmsin Romania. CES Working Papers. URL: http://ceswp.uaic.ro/articles/CESWP2012_IV3a_DUC.pdf (6).
13. Zoppa A.,  McMahon Richard G.P. Pecking Order Theory And The Financial Structure Of Manufacturing SMEs From Australia’s Business Longitudinal Survey. Published online: 17 Dec 2014. P.  23–41. DOI:  https://doi.org/10.5172/ser.10.2.23.
14. Atiyet B.A. The Pecking Order Theoryand the Static Trade Off Theory: Comparison of the Alternative Explanatory Powerin French Firms. Journal of Business Studies Quarterly.  2012.  Vol. 4. No. 1. P. 1–14. URL: http://jbsq.org/wp-content/uploads/2012/09/JBSQ_Sept2012-1.pdf (0)
15. Shyam-Sunder L., Myers S. C.. Testing static tradeoff against pecking order models of capital structure.  Journal of Financial Economics. 1999. No 51. P. 219–244. URL: http://pages.stern.nyu.edu/~eofek/PhD/papers/SM_Testing_JFE.pdf (3)
16. Chirinko R.S., Singha A.R. Testing Static Tradeoff Against Pecking Order Models of Capital Structure: A Critical Comment.  Journal of Financial Economics. 2000.  No 58, Is. 3.  P. 417–425. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=251872.
17. Щербань О.Д., Насібова О.В., Сухоруков Р.В. Методи регулювання та оптимізації структури капіталу підприємства. Економіка та держава. 2017. № 12. С. 82–88.
18.  Бланк И.А. Управление формированием капитала. Киев: Ника-Центр, 2000.  512 с.
19. Терещенко О.О.  Детермінанти ставки витрат на капітал на ринках, що розвиваються. Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. Київ: КНЕУ, 2017.  С. 20–27.
20. Терещенко О.О. Прагматика розрахунку ставки дисконтування в період фінансової кризи. Фінанси України.  2015.  № 6.  С. 58–71.
ДолученняРозмір
PDF icon varchenko_o._artimonova_i._kholodenko_n._1-2021.pdf (114)1.19 МБ