Ви є тут

ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИБІР ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ

У статті узагальнено підходи щодо оцінювання та вибору торговельних посередників на основі робіт сучасних вчених. Розглянуто критерії, які застосовують для оцінювання торговельних посередників у процесі їх вибору підприємством-виробником, та визначено їх сутність. Методика досліджень ґрунтується на всебічному охопленні процесу вибору роздрібного торговельного посередника, враховуючи думку кінцевого споживача, оскільки саме від нього залежить прибуток підприємства. В роботі уточнено критерії оцінювання торговельних посередників з врахуванням думок кінцевих споживачів. Для визначення посередників з найкращими показниками запропоновано застосування графічного методу з використанням багатокутника «Оцінювання посередника». Для вибору посередника визначено числові інтервали, які може набирати показник «цінність посередника». Розроблено напрямки взаємодії підприємства-виробника з роздрібним торговельним посередником залежно від попадання показника «цінність посередника» в певний числовий інтервал.

Ключові слова: оцінювання та вибір торговельних посередників, критерії оцінювання посередника, цінність посередника.

  1. Беспятых В. И. Каналы распределения в системе маркетинга предприятия / В. И. Беспятых, Н. В. Проскура // Актуальные вопросы экономической науки: стратегии регионального развития: Сб. науч. тр. междунар. конф. — Киров, ВГСХА, 2005. – 256 с.
  2. Біловодська О. А. Теоретичні основи вибору товаровиробником маркетингового каналу / О. А. Біловодська // Маркетинг: теорія і практика. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Ред. кол. Т.С. Максимова (гол. ред.). – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – С. 34-45.
  3. Корольчук О.П. Формування та розвиток вертикальних маркетингових систем в Україні: [монографія] / Корольчук Олександр Петрович – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 216 с.
  4. Наумов В. Н. Стратегическое взаимодействие бизнес-субъектов в маркетинговых каналах: автореф. дис. … д-ра. экон. наук / Наумов Владимир Николаевич. – СПб, 2008. – 37с.
  5. Павленко А. Ф. Маркетинг: навчально-методичний посібник / Павленко А.Ф., Войчак А.В. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с.
  6. Полєжаєва І. О. Формування маркетингових каналів розповсюдження продукції підприємствами легкої промисловості: дис. ... наук. ступ. канд. наук: 08.06.01 / Полєжаєва Ілона Олександрівна. – К., 2007. – 190 с.
  7. Coughlan A. T. Distribution Channel Choice in a Market with Complementary Goods / Coughlan A. T. // International Journal of Research in Marketing. – Vol. 4, 1987. – 85-97 рр.
ДолученняРозмір
PDF icon rozumei_10-2013.pdf258.9 КБ