Ви є тут

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАШИННО-ТРАКТОРНИХ ПАРКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

У статті висвітлено сучасний стан машинно-тракторного парку та технічного забезпечення сільськогосподарських 
підприємств, здійснено оцінку ефективності використання машинно-тракторного парку господарств Київської області, 
висвітлено  основні  фактори,  які  її  визначають,  окреслено  напрями  вдосконалення  методики  оцінки  ефективності 
використання  машинно-тракторного  парку,  виділено  основні  техніко-економічні  показники,  на  які  менеджмент 
сільськогосподарських  підприємств  повинен  звертати  свою  увагу  у  разі  придбання  сучасної  техніки.  Запропоновано 
шляхи  покращення  ремонтно-технічного  обслуговування  МТП  сільськогосподарських  товаровиробників  на  основі 
організації ремонтно-технічного обслуговування техніки на базі районних сервісних підприємств.  
Ключові  слова:  машинно-тракторний  парк,  сільськогосподарські  машини,  ефективність  використання  техніки, 
формування машинно-тракторного парку, оптимізація складу, машинно-технологічні операції, механізовані роботи. 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1.  Могилова  М.М.  Матеріально-технічне  забезпечення  аграрної  галузі  /  М.М.  Могилова,  Я.К.  Білоусько,  Г.М. 
Підлісецький // Економіка АПК. – 2013. – №2. – С. 61-67. 
2. Антощенков В.М. Огляд ринка сільськогосподарської техніки для підприємств АПК України / В.М. Антощенков, 
Р.В.  Антощенков  //  Вісник  ХНТУСГ.  –  2012.  –  Вип.  124.  –  Т.  2.  (технічні  науки).  [Електронний  ресурс].  –  Режим 
доступу: http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_124-2/03.pdf. 
3.  Сільське  господарство  Київської  області  у  2012  році:  Статистичний  збірник.  /  За  редакцією  П.Т.  Сметани  –  
К.: Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Київській області, 2013. – 400 с. 
4. Блоха А.В. Поліпшення забезпечення матеріально-технічними ресурсами аграрного виробництва /А.В. Блоха // 
Економіка АПК. – 2009. – № 2. – С.56–61. 
5.  Афанасьєв  С.  Якісна  елементна  база  –  основа  надійності  вітчизняної  техніки/  С.  Афанасьєв,  В.Горбатов,  В. 
Погорілий // Техніка АПК. – 2006. – №5-6. – С.40-43. 
6. Войтюк В. Зернозбиральні комбайни – новий чи вживаний / В. Войтюк, А. Демко, О. Демко // Пропозиція –2006. 
– №4. – С. 114–117. 
7. Калініченко О. В. Енергетична оцінка виробництва сільськогосподарських культур / О. В. Калініченко // Наукові 
праці  Полтавської  державної  аграрної  академії.  Вип.  2  (5).  –  Т.  3.  Економічні  науки.  –  Полтава:  ПДАА,  2012.  –  
С. 134–139. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/5.../134.pdf. 

ДолученняРозмір
PDF icon nepochatenko.pdf246.53 КБ