Ви є тут

Обґрунтування стратегії інноваційно-орієнтованого розвитку сільськогосподарських підприємств з виробництва молока

Стаття присвячена стратегії інноваційно-орієнтованого розвитку сільськогосподарських підприємств з виробництва молока із урахуванням мінливості зовнішнього та внутрішнього середовища їх функціонування. Доведено, що визначення перспектив розвитку молочного скотарства має базуватися на стратегічному підході, який дозволяє найбільш адекватним способом реагувати на виклики динамічного мінливого навколишнього середовища. Встановлено, що розвиток молочного скотарства можна  віднести до четвертого технологічного укладу, який передбачає повну механізацію виробничих процесів, однак внаслідок своєї специфіки воно розвивається на основі поєднання різних технологічних укладів: інтенсивно-технократичний, природно-інноваційний і натуральний.
Результати аналізу розвитку молочного скотарства є суперечливими, оскільки, з одного боку – натуральні показники ефективності виробництва підвищуються, а з іншого – передумови створення внутрішніх резервів розширеного відтворення відсутні. Розраховано, що незважаючи на існуючі позитивні тенденції (ріст продуктивності корів, ціни реалізації молока), динаміка темпів збільшення собівартості продукції, які відбуваються на фоні скорочення поголів’я ВРХ, в тому числі корів, нівелює позитивні зміни економічної результативності функціонування галузі та сільськогосподарських товаровиробників. Аргументовано, що ефективний розвиток сільськогосподарських підприємств з виробництва молока в найближчій стратегічній перспективі можливий лише за умови подолання негативних тенденцій.
Розроблено складові елементи стратегії інноваційно-орієнтованого розвитку молочного скотарства, яка передбачає техніко-технологічне оновлення виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств та впровадження ІТ-технологій в систему менеджменту. Обґрунтовано стратегічні моделі розвитку молочного скотарства: збереження існуючих тенденцій розвитку, за яких буде домінувати виробництво молока і яловичини в особистих селянських господарствах зі збереженням  екстенсивного типу господарювання; пріоритетність розвитку фермерських господарств з виробництва молока; пріоритетність розвитку великих інноваційно-орієнтованих сільськогосподарських підприємств  з одночасним державним стимулюванням кооперативної форми виробництва молока фермерськими і особистими селянськими господарствами. Систематизовано складові інноваційно-орієнтованої стратегії розвитку молочного скотарства, яка передбачає зміцнення кормової бази,  підвищення рівня годівлі  тварин, впровадження комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів і переведення галузі на новітні технології, використання високопродуктивних, спеціалізованих порід худоби, підвищення якості тваринницької продукції, удосконалення організації й оплати праці.
Ключові слова: молочне скотарство, стратегія розвитку, стратегічне планування, ІТ-технології, інновації.
1. Радько В.І. Підвищення стійкості виробників продукції молочного скотарства: теорія, діагностика та функціональне забезпечення. Київ, 2018. 384 с.
2. Іванова Л.С. Молочне скотарство: сучасний стан та проблеми вирішення. Агросвіт.  2017.  № 22.  С.23–27.
3. Самайчук С.І. Сучасний стан та перспективи розвитку молочного скотарства в Херсонській області. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7878. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.62
4. Тарасова Ю.А. Стан та перспективи розвитку молочної галузі України. Вісник соціально-економічних досліджень.  2017. 1(62). C. 149–156.
5. Hussey D. Strategy and Planning. A Manager's Guide. John Wiley & Sons; New Ed edition, 2001. 290 р.
 6. Швець Ю.О., Рудь Л.М. Стратегічне планування економічного розвитку на промислових підприємствах: проблеми та необхідність впровадження. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки.  2017.  Вип. 1–2. С. 334–343. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2017_1-2_35.
 7. Сталінська О.В. Стратегічне планування діяльності промислового підприємства. Вісник економічної науки України.  2015. № 1 (28). С. 127–133.
8. Квасній Л.Г.,  Попівняк О.М., Щербан О.Я. Стратегічне і тактичне планування діяльності підприємства як основні складові механізму забезпечення його економічної безпеки. Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського. Серія: Економічні науки.  2015.  № 1.  С. 48–53. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmduce_2015_1_11.
 9. Салоїд С.В. Стратегічне моделювання умов підвищення ефективності організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою підприємств точного машинобудування. Агросвіт. 2018. № 23. С. 51–58. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.51.
10. Chandler A.D., Jr. Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. Cambridge: MIT Press, 1962. 463 p.
 11. Jackson H.M. To Forge a Strategy for Survival. Public Administration Review. 1959. Vol. XIX. P. 159.
12. Ansoff H.I. Strategic Management. John Wiley, N.Y., 1979. Р. 236.
13. Mintzberg H. Rethinking Strategic Planning Part 1: Pitfalls and Fallacies. Long Range Planning. 1994. Vol. 27, No 3. P. 12–21.
14.  Kenneth R. Andrews. "The Concept of Corporate Strategy", in The Concept of Corporate Strategy. Homewood, IL: Dow Jones-Irwin. 1971. P. 18–46
15. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов.  Москва: Альпина Бизнес Букс, 2005.  454 с. 
16. Стадник В.В.,  Іжевський П.Г. Технологічні детермінанти парадигмальних змін структури АПК: ретроспектива і перспектива для України. Агросвіт.  2018. № 1.  С. 11–17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2018_1_3.
17. Шпикуляк О.Г., Грицаєнко М.І. Розвиток інноваційної діяльності в аграрній сфері: менеджмент та ефективність: монографія.  Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016.  424 с.
18. Россоха В.В., Петриченко О.А. Розвиток ринку молока та молокопродукції в Україні. Економіка АПК.  2018.  № 8. С. 43.
19. Світовий та вітчизняний досвід регулювання ринку молока: монографія / А.С. Даниленко та ін.  Біла Церква: БНАУ, 2012.  235 c.
20. Varchenko O.,  Krisanov D., Shust O. Innovations of agro-food chains in Ukraine.  Agricultural Science and Practice.  2017.  Vol. 4. No 3.  Р. 73–83. DOI: 10.15407/agrisp4.03.073
21. Палій Анд. П.,  Палій А.П., Науменко О.А. Інноваційні технології та технічні системи у молочному скотарстві.  Харків: ФОП, 2015. 323 с.
ДолученняРозмір
PDF icon paska_i._hrynchuk_yu._radko_v._tkachenko_k._1-2021.pdf875.98 КБ