Ви є тут

Напрями посилення кооперативних зв’язків у виробництві продукції свинарства

В статті досліджено можливі напрями розвитку кооперації у галузі свинарства. Здійснено аналіз імпорту та експорту продукції свинарства в Україні за останні роки, який показав, що на сьогодні існує необхідність удосконалення інтегрованих відносин у галузі свинарства. Висвітлено особливості процесу кооперації у високорозвинених країнах світу (США, Данія, Нідерланди, Китай, Польща).
Доведено, що організацію кооперативного об’єднання можливо здійснити шляхом придбання переробних потужностей за рахунок фінансових ресурсів пайовиків кооперативу чи введення до складу кооперативу на умовах рівноправного члена-пайовика м’ясопереробного підприємства. З метою підвищення ефективності виробництва свинини у малих господарствах із поголів’ям до 50 голів доцільно залучити їх у конкурентоспроможні ланцюги поставок свинини на основі сільськогосподарського кооперативу з виробництва та збуту продукції свинарства.
Обґрунтовано, що кооператив з вирощування свиней може об’єднувати малі сільськогосподарські підприємства, індивідуальних підприємців у сфері агробізнесу, власників особистих селянських господарств, переробних підприємств та закладів оптової і роздрібної торгівлі.
Результати аналізу тенденцій та особливостей розвитку кооперування в сільському господарстві на основі опитування керівників і провідних фахівців сільськогосподарських підприємств з виробництва м’яса свиней, а також узагальнень результатів досліджень українських науковців дають підстави рекомендувати певні моделі виробничої кооперації у свинарстві:
1) створення сільськогосподарських виробничих кооперативів (СВК) на базі високотоварних особистих селянських господарств, які утримують три голови свиней і більше площею землекористування більше 1 га в межах одного населеного пункту, що дозволить об’єднати земельні ділянки у єдиний масив з метою їх механізованого обробітку та вирощування сільськогосподарських культур на корм свиням; 2) створення висококонцентрованих сільськогосподарських виробничих кооперативів на базі збиткових господарств корпоративного сектору інших організаційно-правових форм господарювання із чітким виділенням спеціалізованих структурних підрозділів, які ведуть свою діяльність на засадах внутрішньогосподарського розрахунку.
З метою ідентифікації шляхів щодо підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських виробничих кооперативів-виробників розглянуто підходи до удосконалення системи менеджменту.
Ключові слова: свинарство, ефективність виробництва, кооперація, типологізація господарств корпоративного сектору, підходи до удосконалення системи управління, модель взаємовідносин суб’єктів кооперації.
 
1. Калачевська Л.І. Сільськогосподарська кооперація у контексті інноваційного розвитку сільських територій в Україні. Інтелект XXI. 2018. № 6. С. 61–65. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2018_6_12 (дата звернення 3.03.2020).
2. Самойленко Т.Г. Кооперація в аграрному секторі як напрямок сталого розвитку сільської місцевості. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. Т. 29(68), № 3. С. 22–24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2018_ 29_3_7 (дата звернення 25.02.2020).
3. Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК /Демчак І.М. та ін. Київ: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2019. 50 с. URL: http://loga.gov.ua/sites/default/files/collections/zovnishnotorgovelniy_... (дата звернення 16.03.2020).
4. Папцов А.Г. Организационно-экономические и экологические проблемы мирового свиноводства. Аграрная Россия, 2006. № 3. С. 14–17. URL: http://agros.folium.ru/index.php/agros/issue/view/80 (дата звернення 22.04.2020).
5. Терентьева А.С. Свиноводство США в условиях роста конкуренции на мировом рынке. США & Канада: экономика, политика, культура, 2018. № 8. С. 64–76. DOI 10.31857/S032120680000360-0.
6. Свиноус І.В., Хомовий С.М., Гаврик О.Ю. Методичні засади формування системи управління витратами на сільськогосподарських підприємствах, 2016. URL: http://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/1822/1/metodychni_zasady.pdf (дата звернення 6.03.2020).
7. Смиренко И.В. Свиноводство как успешный бизнес. Свинарство України. 2012. № 9. 9 c. URL: https://pigukr.io.ua/ (дата звернення 17.03.2020).
8. Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15 (дата звернення 21.02.2020).
9. Піменова О. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як чинник конкурентного господарювання малих і середніх господарств в Україні. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Економіка. 2013. Вип. 148. С. 58–61. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2013_148_20. (дата звернення 24.03.2020).
10.Дідківська Л.В. Сільськогосподарська кооперація – основа розвитку аграрного підприємництва в Україні. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Економічні науки. 2017. Вип. 12(1). С. 186–192. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2017_12% 281%29__ 26 (дата звернення 8.04.2020).
11.Богомолова К.С., Островерх О.В. Сільськогосподарська кооперація як один із шляхів підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. 2017. Вип. 185. С. 69–75. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2017_185_11 (дата звернення 6.04.2020).
12. Демчак І.М. Оцінка ефективності функціонування суб'єктів м'ясопродуктового підкомплексу України. Київ: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2017. 94 с. URL: http://www.uapp.kiev.ua/?m=170&CMS_TABLE_PREFIX=site_ua_ (дата звернення 28.03.2020).
13. Мазуренко О.В. Впровадження інноваційних технологій у свинарство – основа його інтенсивного розвитку. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. 2012. Т. 14. № 1(1). С. 435–439. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2012_14_1%281%29__77 (дата звернення 19.02.2020).
14. Методика управління продуктивністю сільськогосподарських підприємств на виробництві продукції рослинництва / І.М. Демчак та ін. Київ: НДІ «Украгропромпродуктивність». 2014. 108 с. URL: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I2... &S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%90787711$ (дата звернення 25.03.2020).
 
ДолученняРозмір
PDF icon pidhornyi_a._ibbatulin_m._1-2020.pdf1.48 МБ