Ви є тут

НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ І ПРОБЛЕМ У СІЛЬСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Проаналізовано глибокі зміни у розвитку сільського сектору України під впливом набуття політичної незалежності, впровадження аграрної і земельної реформ, зміни державної влади та реформування адміністративно-територіального устрою. Сільський сектор охоплює дві ключові складові: виробничо-ресурсну(первинне виробництво і технологічно зв’язані галузі) та соціально-територіальну (сільські та малі міські поселення із населенням, об’єктами соціальної сфери й  територією). Продовольчий комплекс нарощує випуск продукції, але це не супроводжується підвищенням рівня життя і якості життєвого середовища сільського населення. Для сільського сектору характерні низка викликів і гострих проблем, які потребують дослідження та реалізації заходів з метою подолання асиметричності  його розвитку. До  новацій належать: завершення реформи адміністративно-територіального устрою, переміщення відповідальності за розвиток сільського сектора  на об’єднані територіальні й внутрішні громади; збільшення місцевих бюджетів у результаті децентралізації  фінансово-бюджетної системи, капіталізації природних ресурсів і недіючих об’єктів, введення місцевих податків; розвиток сімейно-фермерського укладу та відродження сільськогосподарської діяльності на покинутих угіддяхта ін. Гальмування та подолання деструктивних процесів на сільських територіях, а особливо у кризових зонах, має забезпечити реалізація об’єднаними громадами заходів по формуванню сприятливих умов для розміщення об’єктів позааграрної діяльності, включення дрібних господарств  у виробничо-збутові ланцюги, створення фахових міні-об’єднаньвиробників харчових продуктів, сільськогосподарських виробничих й обслуговуючих кооперативів з метою виконання  працезатратних виробничих операцій, збирання та  реалізації вирощеної продукції, допомоги у вирішенні побутових проблем сільських жителів, спрощення  їх   доступу до базових послуг та ін.Ключові напрями досліджень: рекомендації по оцінюванню продуктивного потенціалу сільських громад  та підвищенню надходжень  до місцевих бюджетів;  концептуальні засади,  механізми та інструменти підтримки сімейних і фермерських господарств;  управління сільським сектором в умовах нового адміністративно-територіального устрою та самоорганізації громадян;  модель залучення дрібних господарств до виробництва кінцевої продукції та її просування у виробничо-збутових ланцюгах тощо.

Ключові слова:сільський сектор,  виробничо-ресурсна складова,  соціально-територіальнаскладова,виклики і проблеми,  асиметричність і збалансований розвиток, об’єднані територіальні і  сільські/внутрішні громади, депресивні зони, сімейні і фермерські господарства.

1. Бородіна О.М., Прокопа І.В. Аграрний розвиток і саморозвиток громад: модернізація через взаємну адаптацію  (теоретико-методологічний аспект). Економіка України. 2014.  №4 (629). С. 55–72.
2. Заяць В.М.  Підприємницька модель сільського розвитку. Економіка АПК. 2015. №11(253).  С. 67–78.
3. Поліщук  Я.П. Еволюція сільського розвитку в Україні: євроінтеграційний вимір.  Інноваційна економіка. 2014.  №3 (52). С. 119–126.
4. Притула Х.М. Соціально-економічний розвиток сільських територій: регіональний вимір: монографія. Львів: ДУ «Ін-т регіон. досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», 2015. 355 с.
5. Соціоекономічний  розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір / Бородіна О.М. та ін.; за ред.О. М. Бородіної.  К.: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2012. 320 с.
6. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / Лупенко Ю.О. та ін.;  за ред. Ю.О. Лупенка та О.Г. Булавки.  К.: ННЦ ІАЕ, 2013. 74 с.
7. Лупенко Ю.О. Сучасні проблеми та перспективи сталого розвитку сільських територій: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (1-2 червня 2017 р.). К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2017. 44 с.
8. Павлов А.И. Руралистика: Теория, методология, научные направления: монография. Одесса: Астропринт, 2018. 408 с.
9. Кіреєва Е.А., Костюченко Д.Л. Політика розвитку сільських територій у країнах Європейського Союзу. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 8. С. 68–79.
10. Мантино Ф. Сельское развитие в Европе. Политика, институты и действующие лица на местах с 1970-х годов до наших дней / перевод с итальянского И. Храмовой. 2010. 262 с. URL: http://www.eastagri.org/publications/pub_docs/Mantino.pdf
11. European Commission. 2011. “Proposal for a regulation of the european parliament and of thecouncil on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)”, COM (2011) 627 final/2. Brussels. 143 p.
12.  Synthesis of ex ante evaluations of rural development  programmes 2014-2020. European Commission.  2015. URL: https://ec.europa.eu.
13. Rural development 2014-2020. European Commission. URL: http://ec.europa.eu.
14. Poverty in rural areas of the EU. European Commission.EU Agricultural Economic briefs.  2011.  №1. URL:  http://ec.europa.eu.
15. Mainstreaming the 2030 Agenda for Sustainable Development InterimReference Guide to UN Country Teams. URL: http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/Post2015-SDG/UNDP-SDG-UNDG-Reference-Guide-UNCTs-2015.pdf
16. Report of the Inter-Agency and Expert Group on SustainableDevelopment Goal Indicators.  Economic and SocialCouncil UN.URL:  https://unstats.un.org/unsd/statcom/47thsession/documents/2016-2-IAEG-SD...
17. Sustainable Development: Critical Issues. OECD.URL: http://www.oecd.org/greengrowth/sustainbledevelopment-criticalissuess-fr... report.htm
18. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Document of the United Nations General Assembly.URL: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=E
19. Rural development in  the  European  Union. Statistical and economic  information Report // Directorate – General for Agriculture  and Rural  Development. European  Union, 2012. 464 p.
20. Salus I., Pilar T.,  Majerova V.  (2016). Theats to Rural Society in the Gzech  Republic and its Future  in  the  Context  of Global  Risks.  Rural areas  and development / ed. P. Chmielinski. Warszawa: IAFE-NRI. Vol. 13. pp. 77– 90.
21. Методология и методика системного изучения советской деревни / под ред. Т.И. Заславской и Р.В. Рывкиной. Новосибирск: Наука. Сиб.  отд-ние, 1980. 344 с.
22. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Офіційний вісник України. 2014. №75. Ст. 2125.
23.  Казьмір Л.П.,  Кушнірецька О.В., Козій Г.В. Роль малих міст в активізації розвитку сільських територій. URL: nauka.kushnir.mk.ua/?p=71450.
24. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон України від 23.12.1997 р. № 771/97-ВР. Дата оновлення: 22.07.2014. URL: zakon.rada.gov.ua/go/771/97-ВР.
25. Про безпечність та гігієну кормів: Закон України  від 21.12.2017 р. № 2264-VIII.  Офіційний вісник України. 2018. № 9. Ст. 332.
26. Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин: Закон України  від 18.05.2017 р. № 2042-VІІІ.  Офіційний вісник України. 2017. № 55. Ст. 1637.
27. Крисанов  Д.Ф. Інтеграція агрохарчового сектора України в єдиний нормативний простір  Європейського Союзу: монографія НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Електронні дані. Київ, 2016. 368 с. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/275.pdf .
28. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 08.09.2011 р. № 3715-VІ.  Офіційний вісник України. 2011. № 77. Ст.  2841.
29. Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності галузевого рівня на 2017-2021 роки. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 р. № 980. Офіційний вісник України. 2018.
№ 1. Ст. 1.
30.Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки. Стратегію підтримала Національна рада реформ на засіданні 09.11.2015 р. 131 c. URL:minagro.gov.ua/node/16025.
31. Регіональна програма розвитку галузі молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах Запорізької області на 2014-2018 роки. Затверджена рішенням обласної ради від 20.03.2014 р. №20. URL:minagro.gov.ua/news.
32. Кравців В.С., Жук П.В. Реформа адміністративно-територіального устрою: результати, проблеми, подальші дії. Стратегічна панорама. 2016. №2. С. 104–112.
33. Моніторинг процесу децентралізації влади в Україні та реформування місцевого самоврядування,  станом на 10 травня 2018 р. М-во регіон. розвитку, буд-ва та житлово-комун. госп-ва України. URL: http://www.kmu.gov.ua>publich>article
34. Теорія, політика та практика сільського розвитку / Бородіна О.М. та ін.; за ред. О.М. Бородіної та І.В. Прокопи. НАН України. Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2010. 376 с.
35. Соціально-економічне становище сільських населених пунктів України: стат. зб. / відп. за вип. О.О. Кармазіна. Державна служба статистики України.  Київ, 2014.  187 с.
36. Шепотько Л.О., Прокопа І.В., Гудзинський С. О., Яровий В.Д. Сільський сектор України на рубежі тисячоліть. У 2 томах. Т.2. Соціальні ресурси  сільських територій. Київ:  Інститут економіки НАН України. 2003. 467 с.
37. Аграрний і сільський розвиток для зростання української економіки: наук. доповідь/ Бородіна О.М. та ін.; за ред. О.М. Бородіної та О.В. Шубравської. НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2018. 152 с.
38. Крисанов  Д.Ф., Варченко О.М.Агропродовольчі ланцюги: ключові проблеми створення та розбудови. Економіка і прогнозування. 2017. №1. С. 72–91.
ДолученняРозмір
PDF icon danielenko_a._krysanov_d._utechenko_d_2-2018.pdf14.55 МБ