Ви є тут

Моделі фінансування діяльності закладів вищої освіти

У статті узагальнено практику фінансування закладів вищої освіти, обґрунтовано напрями диверсифікації моделей фінансового забезпечення діяльності ЗВО. Систематизовано підходи до організації фінансування закладів вищої освіти в ринкових умовах, виділено їх переваги та недоліки щодо формування ефектів на рівні індивідууму та суспільства в цілому. Охарактеризовано моделі та інструменти фінансування в умовах орієнтації на попит, пропозицію, стратегічні цілі розвитку держави. Доведено, що існує необхідність обґрунтування раціонального балансу індивідуального та суспільного ефекту при фінансуванні закладів вищої освіти, який досягається на основі поєднання інструментів ринкового саморегулювання та державного регулювання ринку послуг вищої освіти.
Використано систему методів: монографічний – при формулюванні мети та висновків дослідження; метод теоретичного узагальнення зарубіжних та вітчизняних науковців використано при здійсненні критичного аналізу існуючих підходів до організації фінансування діяльності закладів вищої аграрної освіти. При систематизації моделей фінансового забезпечення діяльності закладів вищої аграрної освіти та узагальненні висновків використано загальнонаукові методи пізнання, такі як аналіз та синтез, індукція та дедукція, системний комплексний підхід.
Обґрунтовано, що у фінансуванні закладів вищої освіти держава повинна займати провідні позиції. Ідентифіковано роль державного фінансування у забезпечення стійкого розвитку аграрних закладів вищої освіти внаслідок специфічності освітніх послуг та їх ролі забезпеченні сталого розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій. Аргументовано, що урахування нинішніх умов розвитку ЗВО та викликів, зумовлює їх у формуванні моделі фінансування орієнтуватися до споживчого попиту та коригувати пропозиції освітніх послуг шляхом оперативної зміни освітніх програм на основі урахування результатів сучасних наукових досліджень, залучення до співпраці більшої кількість стейкхолдерів. Розглянуто сучасні тенденції, характерні ринку освітніх послуг, що зумовлюють розширення учасників організації фінансування діяльності закладів вищої освіти.
Виявлено важливість елементів фінансування, зорієнтованих на розвиток інновацій, роль яких в перспективі буде зростати, особливо в формі конкурентного і цільового фінансування. Доведено, що підхід до організації фінансування, який базується на результатах одночасно знижує ризики макроекономічної неефективності і сприяє зниженню інформаційної асиметрії.
Обґрунтовано обов’язкову присутність держави в організації фінансування наукових досліджень у закладах вищої освіти через позитивний вплив наукових досліджень на якість освітніх послуг та підвищення їх цінності для індивідууму та суспільства.
Розглянуто варіанти фінансування вищої освіти, орієнтовані на ринок і запити держави в розрізі концепції управління, методів державного та приватного фінансування, вартості навчання. Встановлено, що мінливі умови кон’юнктури ринку освітніх послуг зумовлюють перегляд цільових показників фінансування державою ЗВО, унаслідок впливу таких факторів: збільшення потоку іноземних студентів, активізації використання інформаційно-комунікативних технологій, підвищення рівня інтеграції закладів вищої освіти на національному та міжнародному рівнях, тощо.
Ключові слова: заклад вищої освіти, вища аграрна освіта, концепції управління закладом вищої освіти, методи фінансування ЗВО, джерела фінансування ЗВО.
1. Коваленко Ю.М., Вітренко Л.О. Фінансуваннязакладіввищоїосвіти в Україні: монографія. Ірпінь: Університет ДФС України, 2020.  238 с.
2. Загірняк Д. М. Прагматизм фінансування вищої освіти: інструменти визначення. Соціально-економічний розвиток регіонів у контексті міжнародної інтеграції. 2018. № 28(17). С. 99-105.
3. Ченцов В. В., Дегтярьова І. О., Григораш О. В. Фінансування вищої освіти в Україні: проблеми та ідеї для реформи. Ефективна економіка. 2019. № 7.  URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7183
4. Журавльова Ю.О. Еволюція наукових поглядів на категорію «суспільні блага». Evolution of scientific views on the category  «PUBLIC GOODS». Причорноморські економічні студії, 2016. 2 Випуск 9–1.  С. 12-16.
5. Jongbloed B. and Vossensteyn H. Financiering masters: Argumentenen Arrangementen (Funding masters: arguments and arrangements), Studie in opdracht van de Werkgroep Financiering Masters, Ministerie van OC&W, 2002. URL: https://anzdoc.com/financiering-masters-argumenten-en-arrangementen.html
6. Муравська В.А. Тенденції фінансування вищої освіти в Україні та за кордоном. URL: http://magazine.faaf.org.ua/tendencii-finansuvannya-vischoi-osviti-v-ukr...
7. Lucas, R.E. On the mechanics of economic development, Journal of Monetary Economics 22. North-Holland, 1988. pp. 3-42. URL: http://www.emu.edu.tr/mbalcilar/econ602/Readings_files/LucasMechanicsEco...
8. Salerno С. Financing higher education: the economics of options, trade-offs and dilemmas. The public responsibility for higher education and research. Luc Weber and Sjur Bergan (eds). Council of Europe, April 2005 Printed at the Council of Europe. URL: https://www.coe.int/T/DG4/HigherEducation/Resources/Public-responsibilit...
9. World Bank Support to Higher Education in Latvia : Volume 1. System-Level Funding. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29740
10. Salmi Jamil and Hauptman Arthur M. Innovations in Tertiary Education Financing: A Comparative Evaluation of Allocation Mechanisms. The World Bank September, 2019. URL: https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/9789813278752_0011
11. OECD Innovation Policy Platform. Actor brief: higher education institutes (HEIs). Higher education institutes – OECD 2011.
12. Psacharopoulos, George and Woodhall, Maureen. Education for Development: Аn Analysis of Investment Choices. Oxford University Press., 1985. URL: http://documents.worldbank.org/cu-rated/en/477701468137718173/pdf/multi-...
13. БілінецьМ. Ю.  Освітні кредити як джерело фінансування вищої освіти: світова практика та українські реалії. Інвестиції:  практика  та  досвід, 2016.  №  15.   С. 34-38.
14. Терещенко Г. М. Оцінювання  переваг  та  недоліків  фінансування здобуття  вищої  освіти  через  механізм кредитування  та  грантів  на  навчання  студентів. Освітня аналітика України . 2018. № 3 (4). С. 108-126.
15. Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів від 24.12.2019.№ 1146.
16. Результати моделювання формули розподілу видатків за статтею “Підготовкакадрів ЗВО та забезпеченнядіяльностіїх баз практики" на 2021 рік. Міністерство освіти і науки України. URL: www.mon.gov.ua
17. World Bank Reimbursable Advisory Service on Higher Education Financing in Latvia Higher Education Financing in Latvia: Analysis of Strengths and Weaknesses. 18 March 2014.
18. Glaeser, Edward L. and Andrei Shleifer. 2001. Not-for-profit entrepreneurs. Journal of Public Economics 81: 99-115.
19. The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2012. URL: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/docu-ments/thematic_reports...
20. Василенко О.І. Проблеми розвитку ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів аграрної освіти в Україні. Економіка та держава, 2018. № 10. C. 72 - 75. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.72
ДолученняРозмір
PDF icon shust_o._hrynchuk_yu._rybak_n._2-2021.pdf918.68 КБ