Ви є тут

Методичні підходи до оптимізації портфеля послуг страхової компанії

Стаття присвячена узагальненню методичних підходів до оптимізації портфеля послуг страхової компанії та розробці алгоритму оптимізації портфеля послуг страхової компанії.
Встановлено, що страховий ринок України перебуває у стані трансформації, що пов’язано зі зміною інституційних умов страхування, зміною пріоритетів страхувальників, макроекономічною нестабільністю, поширенням пандемії COVID-19. Інституційні зміни страхового ринку України та макроекономічна нестабільність призвели до «очищення» страхового ринку та вихід з нього страхових компаній, що не забезпечують прозорість, платоспроможність та ефективність діяльності. За три квартали 2021 р. страховий ринок України покинули 41 страхова компанія, тобто кожна п’ята страхова компанія припинила свою діяльність.
Доведено актуальність оптимізації портфеля послуг страхової компанії, що зумовлено необхідністю страховим компаніям переглядати власні портфелі для забезпечення фінансової стійкості, платоспроможності та ефективності діяльності в умовах конкурентного страхового ринку України.
Запропоновано оптимізацію портфеля послуг страхової компанії розглядати як сукупність взаємопов’язаних етапів, що мають послідовний та логічний, а також адаптивний до сучасних реалій страхового ринку України прояв, які спрямовані на досягнення прибутковості та максимізації вартості страхової компанії.
Перші п’ять етапів оптимізації портфеля послуг страхової компанії слід вважати найважливішими, оскільки передбачається визначення методичних засад оптимізації портфеля страхових послуг.
Обґрунтування типу портфеля послуг страхової компанії та обгрунтування переліку критеріїв оптимізації портфеля послуг страхової компанії – взаємопов’язані етапи, що визначають індивідуальні основні параметри оптимізованого портфеля для страхової компанії залежно від обраного типу портфеля. Розрахунки з оптимізації портфеля послуг страхової компанії передбачають виконання економіко-математичного моделювання структури потрефеля страхових послуг та визначення цільових його показників. За підсумками визначеного часового періоду страхова компанія має провести оцінку ефективності досягнення оптимального портфеля послуг страхової компанії та впливу на основні показники діяльності страхової компанії, зокрема чистий фінансовий результат і вартість страхової компанії, наявність відхилень фактичних та оптимальних показників, з’ясувати причини таких відхилень.
Ключові слова: страхування, страхова компанія, портфель послуг страхової компанії, оптимізація, модель Марковіца, страховий ринок України.
 1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.09.2019 р. № 79-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-20#Text
 2. Дані наглядової статистики. URL:https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6
 3. Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2020). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
 4. Andrushchenko V. Investigation of the underwriting process in facultative reinsurance, its features and influence on balance of insurance portfolio. Technology Audit and Production Reserves. 2017. No. 4(5(36). P. 50–54. DOI:10.15587/2312-8372.2017.109319
 5. Basak S.A General Equilibrium Model of Portfolio Insurance. The Review of Financial Studies. 1995. Vol. 8. Is. 4. Р. 1059–1090. DOI:10.1093/rfs/8.4.1059
 6. Kozmenko O., Balatskiy Y., Oliynyk V., Kuzmenko O. Peculiarities of optimization of insurance portfolio of companies in the countries with transition economies. Insurance Markets and Companies. 2015. No. 6(2). P. 26–36.
 7. Levchenko V., Ostapenko M. Formation of the optimal portfolio of insurer’s services of the voluntary types of insurance. Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations. 2016. Vol. 7. Iss. 1. P. 45–51. DOI:10.21511/imc.7(1).2016.05.
 8. Oliynyk V. Modeling of the optimal structure of insurance portfolio. Problems and Perspectives in Management. 2015. No. 13(2–1). P. 230–234.
 9. Водолазська О.А. До питання збалансованості страхового портфеля. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2015. Вип. 13(2). С. 114–118.
 10. Дудар А.А., Рудянова Т.М. Оптимізація портфеля страхової компанії з врахуванням ступенів ризику. Економіка. Фінанси. Право. 2016.  № 5(1). С. 19–24.
 11. Журавльова О.Є. Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії шляхом оптимізації структури страхового портфелю. Наука й економіка. 2013. Вип. 3. С. 158–167.
 12. Кисільова І.Ю., Нагорний Ю.І. Проблеми формування та управління страховим портфелем. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2015. № 1. С. 145–155.
 13. Кудак В.М. Збалансованість страхового портфелю, як ключовий фактор фінансово-економічної безпеки страховика. Вчені записки університету "КРОК". Серія: Економіка. 2014. Вип. 36. С. 68–76.
 14. Кузьменко О.Г. Управління страховим портфелем компанії в процесі трансформації фінансового ринку: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08. Суми, 2016. 23 с.
 15. Нагайчук Н.Г., Третяк Н.М. Аналіз стану страхового портфеля та оцінка ефективності страхування ризиків юридичних осіб в Україні. Вісник університету банківської справи. 2015. № 3. С.70–79.
 16. Нечипоренко В. Вплив рівня витрат на ведення справи на структуру страхового портфеля. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. Вип. 135. С. 14–18.
 17. Письменна Т. Управління збалансованістю страхового портфеля: дискурс в теорію та погляд на сучасну практику. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2016. Вип. 2. С. 90–101.
 18. Пластун В.Л., Домбровський В.С. Формування оптимального портфеля страхових послуг. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 1. С. 335–341.
 19. Рудь І.Ю., Рудь В.О. Оптимізація портфеля страхової компанії з врахуванням ступенів ризику. Молодий вчений. 2019. № 3(1). С. 187–190. DOI: 10.32839/2304-5809/2019-3-67-39
 20. Сердечна Ю.С., Шишпанова Н.О. Методичні основи управління страховим портфелем. Modern economics. 2017. № 6. С. 170–175.
 21. Markowitz H. Portfolio Selection. The Journal of Finance. 1952. Vol. 7. Iss. 1. P. 77–91. DOI:10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x
 22. Markowitz H.M. Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments. Monograph. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1956. 356 p.
 23. Про страхування: Закон України від 29.03.2021 р. № 5315. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71544
 24. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text
 25. Біла книга. Майбутнє регулювання ринку страхування в Україні. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/White_paper_insurance_2020.pdf...
ДолученняРозмір
PDF icon tkachenko_k._paska_i._2-2021.pdf842.81 КБ