Ви є тут

Методичні підходи до оцінки відтворення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств

В статті розкрито значимість оцінки матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств в системі бухгалтерського обліку. Описано методики дослідження та досліджено альтернативні підходи до оцінки запасів за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, в результаті чого виявлено, що існують певні неузгодженості під час формування вартості запасів при надходженні, вибутті та на дату балансу.
Встановлено основні особливості організації бухгалтерського обліку земельних ділянок у сільськогосподарських підприємствах. Для визначення вартості земельних угідь, які використовувались підприємством раніше (наприклад, за свідоцтвами на право власності та користування), пропонуємо в поточному бухгалтерському обліку застосовувати розрахункову вартість землі, в основу якої закладена нормативна грошова оцінка, визначена за диференціальним рентним доходом. Вияснено, що складовою частиною біологічної трансформації є оцінка змін біологічного активу, яка включає вимір і контроль зміни якості (вміст жиру, білка, міцність волокна тощо) чи кількості (приплід, вага і т.д.). У процесі дослідження визначено, що процес обліку та оцінки біологічних активів за справедливою вартістю має передбачати наступні етапи: визначення біологічних активів як об’єкта бухгалтерського обліку відповідно до їх класифікації; конкретизація біологічних активів за видами, культурами, породами й іншими визначальними ознаками; дослідження активного ринку і збір інформації про ціни та техніко-економічної інформації; вибір методики оцінки біологічних активів; розрахунок справедливої вартості біологічних активів відповідно до прийнятої методики.
Розгляд основних положень МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості» стосовно оцінки біологічних активів за справедливою вартістю, показав, що її необхідно здійснювати з позиції всіх учасників ринку, а визначення ринкового середовища покласти на самих суб’єктів господарювання. Це надасть змогу врахувати відмінності, які існують між ними, оскільки вони різняться не тільки за якісними характеристиками, а й видами господарської діяльності.
Для покращення інвестиційної привабливості підприємств доцільно проводити оцінку земельних ресурсів сільськогосподарських організацій за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, що передбачають застосування справедливої вартості. Оцінка активів і зобов’язань за такою вартістю дасть змогу підвищити прозорість фінансової звітності та достовірність поданих в ній відомостей про фінансово-господарську діяльність економічного суб’єкта. Крім того, при аналізі фінансово-господарської діяльності господарств корпоративного сектору аграрної економіки реальна оцінка земельних ресурсів матиме позитивний вплив на нормативні показники ліквідності та фінансової стійкості, що особливо важливо в умовах фінансової кризи і зростаючої потреби в інвестиціях.
Ключові слова: матеріально-технічна база, ресурси, запаси, основні засоби, процес відтворення, ринкова вартість, справедлива ціна, оцінка землі, ефективність обліку.
 
1. Biological assets: Regulation (standard) of accounting 30, approved by the order of the inistry of Finance of Ukraine dated 18.11.2005 № 790. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05 (Accessed 10 December 2019).
2. Brazil, N.M. (2013). Conceptual approaches to cost measurement in the accounting system. Bulletin of the University of Banking of the National Bank of Ukraine. No 3(18), pp. 235–238.
3. Grachova, R. (2006). We study IFRS: Biological assets in IAS 41 and P (S) BU 30. Debit-Credit. No 47, pp. 34–37. Available at: https://dtkt.com.ua/show/1cid12828.html.
4. Hrynchyshyn, J. (2012). Advantages and problems of fair value for the assessment of biological assets. Bulletin of  Lviv NAU: Economics of AIC. No 19 (1), pp. 381–385.
5. Endovitsky, D.A., Mokshina, K.N. (2013). The essence of fixed assets as an object of accounting in the context of capital accounting problems. International accounting. No 25 (271), pp. 31–38. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-osnovnyh-sredstv-kak-obekta-...
6. Zhuk, V.M. (2008). Methodical recommendations for the organization of accounting for biological assets and agricultural products at market (fair) value. Accounting and ¿nance of
agro-industrial complex. No 1, pp. 5–22. Available at: http://magazine.faaf.org.ua/metodichni-rekomendacii-z-organizaciiobliku-...
7. International Accounting Standard 2 (INBO 2). Stocks. The Verkhovna Rada of Ukraine. Legislation of Ukraine. International Accounting Standards Board (IASB). 01.01.2012.
Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_021.
8. Accounting regulations (standard) 9. Stocks. Order of the Ministry of Finance of Ukraine of October 20, 1999 № 246. Available at: https://zakon.help/law/z0751-99
9. International Accounting Standard 36 (IAS 36). Impairment of assets. The Verkhovna Rada of Ukraine. Legislation of Ukraine. International Accounting Standards Board (IASB). 01.01.2012. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_047.
10. Koryagin, M.V. (2012). Valuation of the enterprise in the accounting system: a monograph. Lviv: NVP "Interservice". 262 p. Available at: http://www.lac.lviv.ua/fileadmin/www.lac.
lviv.ua/data/kafedry/Buh_Obliku/Docs/Ocinjuvannja_vartosti_pidprijemstva_v_sistemi_bukhgalterskogo_obliku.pdf
11. Majdanevich P.N., Emcova M.S. (2012). Osobennosti ucheta proizvodstvennyh zapasov po mezhdunarodnym standartam finansovoj otchetnosti [Features of accounting for inventories in accordance with international financial reporting standards]. Vіsnik Berdjans'kogo unіversitetu menedzhmentu і bіznesu [Newsletter of the Berdyansk University of Management and Business], no 1(17), pp. 177–180.
12. Accounting for biological assets in agriculture. Balance Club Publishing House. Available at: http://www.balance.ua/news/detail/13787.
13. International Accounting Standard 8 (IAS 8). Accounting policies, changes in accounting estimates and errors. The Verkhovna Rada of Ukraine. Legislation of Ukraine. International Accounting Standards Board (IASB). 01.01.2012. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/929_020.t.
14. International ¿nancial statements standard 13. Fair value measurement. The Verkhovna Rada of Ukraine. Legislation of Ukraine. International Accounting Standards Board (IASB). 01.01.2013. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_068.
15. Tax Code of Ukraine. № 2755-VI. 02.12.2010. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
16. Law of Ukraine. On property valuation, property rights and professional valuation activities in Ukraine. № 2658-III. 12.07.2001. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2658-14.
17. International Accounting Standard 29 (IAS 29). Financial reporting in hyperinÀation. The Verkhovna Rada of Ukraine. Council on International Accounting Standards (IASB). 01.01.2012. Available at: https: //zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/929_048.
18. Sharebased Payment: International Financial Reporting Standard 2. Available at: https://www.cpaaustralia.com.au/~/media/corporate/allfiles/document/prof...
reporting/ifrs-2-share-based-payments.pdf (Accessed 9 December 2019).