Ви є тут

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

Узагальнено нормативні вимоги та методичні підходи до оцінки ефективності використання сільськогосподарської техніки, що були рекомендованими до використання у плановій економіці. Запропоновано алгоритм дослідження ефективності використання технічних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах, який включає наступні рівні: галузь, регіон, сільськогосподарське підприємство. Обґрунтовано систему показників оцінки технічного стану та рівня забезпеченості господарюючих суб’єктів сільськогосподарською технікою. Систематизовано пріоритетні напрями підвищення ефективності використання техніки – технічні, організаційно-технологічні та соціальні, а також окреслено параметри їх урахування. Запропоновано проведення оцінки інноваційних технічних ресурсів сільгосппідприємств на основі показників ефективності інвестицій.

Ключові слова: ефективність використання, сільськогосподарська техніка, механізовані роботи, забезпеченість, оптимізація складу, оновлення.

1. Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: підруч. / В. Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2013. – 779 с.

2. Білоусько Я. К. Принципи техніко-технологічного забезпечення аграрного виробництва / Я. К. Білоусько,
П. А. Денисенко // Економіка АПК. – 2001. – № 8. – С. 22–27.

3. Бурковський І. Д. Ефективність використання основних виробничих засобів в аграрному секторі / І. Д. Бурковський, В. В. Лагодієнко // Економіка АПК. – 2002. – № 4. – С. 16–22.

4. Івашків Т. С. Теоретичні основи використання енергетичних показників при оцінці техніки і технологій /
Т. С. Івашків // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: Зб. наук. праць ТАНГУ. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – Вип. 7. – С. 70–73.

5. Курган Б. В. Ефективність використання техніки / Б. В. Курган // Економіка АПК. – 2004. – № 3. – С. 115–118.

6. Мартинишин Я. М. Динаміка факторів і показників економічної ефективності технічного обслуговування тракторів / Я. М. Мартинишин // Економіка АПК. – 2003. – № 11. – С. 25–29.

7. Непочатенко А. В. Оцінка ефективності використання машинно-тракторних парків сільськогосподарських підприємств та напрями її вдосконалення / А. В. Непочатенко // Економіка та управління АПК: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2014. – № 2 (115). – С. 90–97.

8. Тивоненко І. Г. Економічні проблеми використання машинно-тракторного парку в умовах ринкових відносин: автореф. дис. д-ра екон. наук.: 08.07.02 / І. Г. Тивоненко. – К., 1999. – 34 с.

9. Россоха В. В. Методичні аспекти формування та розвитку потенціалу підприємств аграрної сфери АПК /
В. В. Россоха // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 39–44.

10. Шебанін В. С. Системне оновлення та розвиток матеріально-ресурсного потенціалу сільського господарства: монографія / В. С. Шебанін. – К., 2005. – 276 с.

11. Временная типовая методика определения эффективности внедрения техники. – М., 1956.

12. Методика определения годового экономического эффекта, получаемого в результате внедрения новой техники.– М., 1961. 

ДолученняРозмір
PDF icon kachan_1-2_2016.pdf337.56 КБ