Ви є тут

МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ІНСТРУМЕНТІВ ФОНДОВОГО РИНКУ

Зроблено  аналіз  інвестиційного  клімату  України  та  варіантів  залучення  капіталу  аграрних  підприємств,  виявлено  їх 
головні переваги і недоліки. Досліджено різні моделі й методи оцінки інвестиційної привабливості інструментів фондового 
ринку України. Виявлено переваги публічного розміщення акцій аграрних підприємств, а саме, доступ до ресурсів фондового 
ринку,  збільшення  ринкової  вартості  компанії,  підвищення  ліквідності  акцій,  посилення  економічної  безпеки,  відсутність 
боргового тягаря. Встановлено, що у ході здійснення ІРО підприємство підвищує рівень корпоративного управління, робить 
рекламу  серед  широкого  кола  інвесторів,  збільшує  рівень  капіталізації  та  ринкову  вартість  підприємства,  дає  можливість 
якісно будувати аграрний бізнес. Зроблено аналіз динаміки цін акцій провідних агрокомпаній України та виявлено тенденції 
зміни вартості акцій як в короткостроковій, так і довгостроковій перспективі. 
Ключові  слова:  цінні  папери,  акції,  інвестиційна  оцінка,  фондовий  ринок,  джерела  фінансування,  аграрні 
підприємства, емісія акцій, вихід на біржу. 

1. Борщ А.Г. Фінансові аспекти організації діяльності вітчизняних агрохолдингів / А.Г. Борщ // Збірник наукових 
праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія: економічні науки. – 2012. – № 2(18). – 1. – С. 
42–49. 
2. Гудзь  О. Є. Сучасний вимір фінансового забезпечення виробничої діяльності агроформувань / О. Є. Гудзь // 
Облік і фінанси АПК: наук.-вироб. журн. – 2009. – № 2. – С. 8–12. 
3. Гуторов А. О. Корпоратизація сільського господарства в Україні / А. О. Гуторов // Економіка і прогнозування. 
– 2012. – № 4. – С. 82–92. 
4. Зеліско  І.М.  Гармонізація  фінансового  механізму  інтеграційних  аграрних  формувань  /  І.М.  Зеліско  // 
Економіка АПК. – 2011. – №5. – С. 121-124. 
5. Нірода  Д.С.  Регіональні  проблеми  фінансово-кредитного  забезпечення  раціонального  землекористування  / 
Д.С. Нірода [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.eibbook.com/book_302_page_1. 
6. Саханда В.В. Шляхи залучення інвестиційного  капіталу / В. В. Саханда // Економіка та підприємництво: зб. 
наук.  праць  молодих  учених  та  аспірантів  /  М-во  освіти  і  науки  України,  ДВНЗ  "Київ.  нац.  екон.  ун-т  ім.  Вадима 
Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – 2011. – Вип. 26. – С.52–56. 
7. Стецюк  П.А.  Передумови  та  можливості  розвитку  інтегрованих  агроформувань:  фінансовий  аспект  /  
П.А. Стецюк // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства: Економічні науки. – Вип. 99. – 2010.  
8. http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/5726. 
9. http://gazeta.dt.ua/ECONOMICS/naybilsh_strategichniy_resurs.html 
10.  Дані світових фондових бірж та аналітичних порталів (FSE - www.boerse-frankfurt.de/ - сайт франкфуртской 
биржи, WSE - www.gpw.pl/ - сайт варшавской биржи, LSE - londonstockexchange.com – лондонская фондовая биржа, 
yahoo.finance.com – финансовый портал). 
11.  http://forbes.ua/business/1391842-kreditory-agrarii-kakie-trudnosti-zhdu... -  Кредиторы-
аграрии: какие трудности ждут «Мрию» после смены собственников. 
 

ДолученняРозмір
PDF icon bondar.pdf350.46 КБ