Ви є тут

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «РИНОК»

У статті розглядаються основні підходи до тлумачення поняття “ринок”, наведена еволюція поглядів економістів щодо трак-
тування цього терміна та здійснено їх систематизацію. Удосконалено трактування поняття "ринок " з погляду політекономічної 
концепції, яке, на відміну від існуючих, характеризує сукупність економічних відносин між ринковими суб'єктами з приводу 
купівлі-продажу  ринкових  об'єктів  на  визначеній  території,  за  певний  проміжок  часу  за  умови  вільного  кон'юнктурного 
ціноутворення, обмеженого державного регулювання, свободи вибору і вільного розпорядження предметами купівлі-продажу. 
Запропоновано авторську класифікацію чинників, що впливають на розвиток ринкового середовища. 
Ключові слова: ринок, економічні відносини, товарно-грошовий обмін. 

1.  Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії ХІІ-ХVII ст. / В.І. Гусєв. – К.: Либідь, 1994. – 246 с. 
2.   Монтескье Ш. Избранные произведения / Под. ред. М.П. Баскина. – М.: Гос. изд-во политической литературы, 
1955. – 328 с. 
3.  Юхименко П.І. Економічна історія: навч. посібник / П.І. Юхименко. – К.: Вікар, 2006. – 341 с. 
4.  Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М.: Соцэкгиз, 1962. – 684 с. 
5.   Макконнол C. Економікс / С. Макконнол, Л. Брю, Р. Кемпбелл, Л. Стенлі; пер. с англ. – 11-е изд. – К.: Хагар-
Демос, 1993. – 785 с. 

6.  Милль Д.С. Основы политической экономии / Д.С. Милль; пер. с англ. – М.: Прогресс, 1980. – 494 с. 
7.  Лист Ф. Национальная система политической экономии / Ф. Лист – СПб.: Изд-во. А.Э. Мертенса, 1891. – 452 с. 
8.  Менгер К. Австрийская школа в политической экономике / К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер – М.: Экономика, 
1992. – 494 с. 
9.  Хайек  Фридрих  А.  Познание,  конкуренция  и  свобода:  антология  сочинений  /  Под.  ред.  С.  Мальцева,  К. 
Большакова. – СПб.: Пневма, 1999. – 288 с. 
10. Кейнс Джон Мейнард. Общая теория занятости, процента и денег / Д. М. Кейнс. – М.: Гелиос АРВ, 2012. – 352 с.  

ДолученняРозмір
PDF icon ibatullin.pdf261.65 КБ