Ви є тут

Логістичні розподільчі центри як інструмент залучення дрібних сільськогосподарських виробників у агропродовольчі ланцюги постачання

Доведено, що сучасні логістичні розподільчі центри мають важливе значення у формуванні доданої вартості в агропродовольчих ланцюгах постачання  та приєднанні дрібних виробників сільськогосподарської продукції до конкурентоспроможних ланцюгів постачання. Проведено класифікацію логістичних центрів та систематизовано підходи до їх дефініції.

 Проаналізовано етапи еволюції збуту та розподілу сільськогосподарської продукції на основі кооперації, логістичних розподільчих центрів та зроблено висновок про необхідність створення таких центрів з продажу сільськогосподарської продукції. Узагальнено зарубіжну практику створення логістичних розподільчих центрів сільськогосподарської продукції, а також виділено критерії їх характеристики. Аргументовано, що основною метою створення логістичних розподільчих центрів сільгосппродукції є встановлення партнерських економічних відносин між виробниками та споживачами, зниження трансакційних витрат, створення передумов до включення дрібних виробників у конкурентоспроможні ланцюги постачання, що забезпечує прозорість руху продовольства, гарантує якість та безпеку.     

Запропоновано розглядати логістичний розподільчий центр сільськогосподарської продукції та продовольства як об’єкт надання комплексних логістичних послуг і координації діяльності з транспортування, доробки продукції (сушіння, сортування та ін.), зберігання, продажу, а також підтримки фінансових, митних операцій, проведення маркетингових досліджень, надання інформаційного супроводу тощо. Систематизовано чинники, що стримують включення дрібних виробників до агропродовольчих ланцюгів постачання, та виділено вимоги, які висувають роздрібні мережі до постачання сільгосппродукції. На основі цього висвітлено труднощі, вирішення яких можливе на базі створення логістичних розподільчих центрів. Розглянуто моделі формування логістичних центрів та обґрунтовано формування логістичного розподільчого центру сільськогосподарської продукції на основі державно-приватного партнерства, який об’єднує в один ланцюг всі логістичні, виробничі процеси, а також продаж, зокрема й на товарній біржі.

Ключові слова: логістичний розподільчий центр, агропродовольчі ланцюги постачання, дрібні виробники, логістичні послуги.

 1. Войтко С.В., Максимчук А.І. Дослідження розвитку міжнародних логістичних систем в Україні та світі в умовах індустрії 4.0. Інноваційна економіка. 2020. № 7–8. С. 14–21.

2. Higgins C.D., Ferguson M.R. An Exploration of the Freight Village Concept and its Applicability to Ontario. Hamilton: McMaster University, 2011. 195 p.

3. Mercasa: our markets, our experience. URL: https:// www.mercasa.es/media/contenidos/278/20200206_ Corporativa%20UK%20Ed%202.pdf. 

4. Rungis et le développement durable. URL: www.rungisinternational.com.

5. The biggest wholesale market in Poland. URL: https://www.bronisze.com.pl/en.

6. Rodrigue J.-P. Freight Terminal Hierarchy and Added Value. URL: http://people.hofstra.edu/geotrans/ eng/ch4en/conc4en/terminaladdedvalluehierarchy. html.

7. Крикавский Е.В. Логистический центр – это узловой объект логистический сетей. Логистика: проблемы и решения. 2008. № 5 (18). С. 38–39.

8. Fraselli Ed. World standards of warehouse logistics. Publishing house: Intellectual literature. 2020. 320 p.

9. Rodrigue J.-P., Comtois C., Slack B. The Geography of Transport Systems / London and New York: Taylor & Francis e-Library. 2006. 259 p.

10. Логистика. Дыбская В. В., Зайцев Е. И., Сергеев В. И., Стерлингова А. Н.; под ред. Сергеева В. И. Москва: Экспо, 2013. 944 с.

11. Даниленко А. С., Варченко О. М., Шубравська О. В. та ін. Логістика: теорія і практика: навч. посіб. Київ: Хай-Тек Прес, 2010. 408 с.

12. Higgins C.D., Ferguson M.R. An Exploration of the Freight Village Concept and its Applicability to Ontario. Hamilton: McMaster University, 2011.  195 p.

13. Pretorius M.P. Logistical cities in peripheral areas. University of the Free State. 2013. 291 p.

14. Fechner I. Role of logistics centres in national logistics system. LogForum. 2010. № 2. URL: http:// www.logforum.net/pdf/6_2_2_10.pdf.

15. Rodrigue J. P. Freight Terminal Hierarchy and Added Value. URL: http://people.hofstra.edu/geotrans/ eng/ch4en/conc4en/terminaladdedvalluehierarchy.html.

16. Amrani A. E. The impact of international logistics parks on global supply chains.  Massachusetts Institute of Technology. 2007. 62 p.

17. Варченко О. М., Герасименко І. О., Дмитрик О. В., Веренюк Н. О. Особливості формування маркетингових каналів розподілу сільськогосподарської продукції особистого селянського господарства (ОСГ).  Економіка та управління АПК. 2021. № 1. С. 198–212. DOI: 10.33245/2310-9262-2021162-1-198-212.

18. Биба В. А., Варченко О. О. Напрями інтеграції фермерських господарств у агропродовольчі ланцюги доданої вартості в Україні. Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. 2019. № 4. С. 164–184.

19. Артімонова І. В. Організація ефективного просування продукції на агропродовольчому ринку. Економіка та управління АПК. Біла Церква, 2017. № 1. С. 44–53.

20. Демчак І. М. та ін. Загальні тенденції розвитку фермерських господарств в Україні. Київ: НДІ Украгропромпродуктивність, 2016. 61 с.

21. Варченко О. М., Свиноус І. В., Демчак І. М.. Сучасний стан та проблеми розвитку особистих селянських господарств в Україні. Вісник аграрної науки. 2013. № 11. С. 55–59.

22. Демченко Г.В. Аналіз сучасних тенденцій логістичного аутсорсингу в Україні.  Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія і практика: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. С. 114-118.

ДолученняРозмір
PDF icon varchenko_o.m._varchenko_o.o._2-2022.pdf461.83 КБ