Ви є тут

Креативність як основа стратегії туристичного розвитку сільських територій

Предметом дослідження є креативність як складова стратегії туристичного розвитку. Досліджено соціокультурний розвиток українського суспільства на предмет креативності та визначення напрямів її відображення у стратегії сільського туристичного розвитку.
Використано сукупність методів, принципів та прийомів наукового пізнання: а) метод системного підходу – при розгляді креативності як системи,
яка складається з певної кількості взаємозв'язаних елементів; б) порівняльного аналізу – за дослідження тенденцій розвитку соціокультурної сфери; в) метод наукової абстракції – для виділення стійких типових зв’язків соціокультурного розвитку та креативності.
Досліджено соціокультурний розвиток українського суспільства як потенційного продуцента креативних ідей. Визначено загальні тенденції розвитку креативних секторів економіки. Розглянуто моделі відносин між креативними галузями та рештою економіки. Встановлено зв’язок креативної індустрії з економікою вражень, до якої належить сільський туризм.
Окреслено і проаналізовано проблеми розвитку соціокультурного сектору сільських територій України. Визначено напрями зміни парадигми сприйняття сільських населених пунктів відносно їх переорієнтації на туристичну діяльність. Встановлено, що успішна реалізація стратегії сільського розвитку неможлива без креативної компоненти, яка й допоможе сформувати інноваційний туристичний продукт та залучити нових споживачів. Наведено показники креативності, які необхідні для формування стратегії сільського туристичного розвитку. Визначено напрями позитивних змін у сільських громадах.
Отримані результати дослідження можуть бути напрямами розробки ефективної національної стратегії розвитку сільських територій, основою яких є креативні ідеї та залучення креативних секторів, що, в кінцевому підсумку, проявиться соціальним ефектом від запроваджених пропозицій.
Ключові слова: креативність, туристичний розвиток, соціокультурний розвиток, зелений туризм, стратегія, креативна економіка.
 
1. Демографічна та соціальна статистика. Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html (дата звернення: 10  березня 2019).
2. Pecheniuk A. Tourist poverty as a cultural and humanitarian determinant. Інноваційна економіка. № 7–8, 2019. С.118-122. DOI: 10.37332/2309-1533.2019.7-8.17
3. Шевченко О.О. Соціокультурна сфера сільських територій у контексті сталого розвитку. Вісник Національно академії керівних кадрів культури і мистецтв, 2019. № 2. С. 128–130.
4. Тютюнник Г.О. Концептуальні аспекти економіки вражень в контексті землекористування. Економіка АПК. 2020. № 2. 104 с. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202002104.
5. Кукса І.М., Пєтухова Т.О. Креативна економіка як елемент інноваційної та стійкої стратегії розвитку  України. Ефективна економіка. 2017. № 12. URL: http: //www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6555 (дата звернення: 20  березня 2019).
6. Харламова Г., Гуменна О. Креативність врятує: уроки для України. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Економіка 1(196), 2018. С.76–84. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2018/196-1/11.
7. Чорна М. Культурні та креативні індустрії за підтримки УКФ у 2018 році. Укранський культурний фонд. 2019. URL: http://uaculture.org/texts/kulturni-ta-kreatyvni-industriyi-zapidtrymkyukf-u-2018-roczi/; (дата звернення: 7  березня 2019).
8. Прохорова В.В., Давидова О.Ю., Проценко В.М. Інноваційні стратегії розвитку підприємств туристичної індустрії як креативна форма організації підприємницької діяльності. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018 . № 63. С. 207–215.
9. Холодницька А.В. Актуальні тенденції розвитку креативних індустрій в Україні в умовах глобалізації. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 14. С. 151–157.
10. Свидрук І.І. Особливості стратегічного планування креативного розвитку організації. Науковий вісник НЛТУ України. Серія Економічна. 2018. Т. 28, № 9. С. 105–109.
11. Щеглюк С.Д. Активізація культурного туризму як драйвера розвитку креативної індустрії  України: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Туристичний бізнес: сучасні тренди та стратегії розвитку». КНЕУ, 2018. C. 204–209. URL: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24155 (дата звернення: 21 лютого 2019).
12. Диндар А.С. Позиції культурно-креативної індустрії в економіці ЄС. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 1. С. 53–59. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.53.
13.  Скиба М. Креативні індустрії в Україні: вистояти, просвітити(ся), 2016. URL: http://tyzhden.ua/Society/ 158758 (дата звернення: 28 лютого 2019).
14. Кулініч М. Децентралізація галузі культури: сутність, стан, структура. Посібн. до другої Всеукр. конф. Культура і креативні індустрії як основа розумної стратегії розвитку малої території / за заг. ред. І.В. Френкель. Вінниця,  2018. С.12–19.
15. Печенюк А.П., Печенюк А.В. Фінансові аспекти збереження та захисту туристичних історико-культурних об’єктів  сільських громад. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Том 30 (69). № 6. С. 110–116. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/69-6-20.
16. Печенюк А.П. Формування новітньої парадигми сільського туристичного розвитку. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 48–1. С. 16–20. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.48-2.
17. Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. від 10.07.2019 р. № 526-р. ВРУ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-р (дата звернення: 27 лютого 2019).
18. Кліпкова О.І. Креативність та інноваційність як основні складові нового вектора в управлінні підприємством. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. 2015. Вип. 2(4). Ч. 2. С.76–80.
19. Френкель І. Креативна економіка – шлях розвитку малих міст. Посібник до Другої Всеукр. конф. «Культура і креативні індустрії як основа розумної стратегії розвитку малої території» / за заг. ред. І.В. Френкель та ін. Вінниця, 2018. С.76–86.
20. Зімовін О.І. Параметри, показники та кореляти креативності. Вісник Харківського національного університету. № 1095. Серія “Психологія”, 2014. С.16–20
ДолученняРозмір
PDF icon pecheniuk_a.p._1-2020.pdf701.11 КБ