Ви є тут

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ

У  статті  розглянуто  теоретичні  і  методичні  основи  формування  та  регулювання  ринку  сільськогосподарської 
техніки,  технічних  і  виробничих  послуг,  проведено  аналіз  сучасного  стану  технічного  забезпечення 
сільськогосподарських  товаровиробників  та  ціноутворення  на  технічні  засоби  виробництва,  досліджено  організаційні 
основи  формування  ринкової  інфраструктури  та  економічні  відносини  між  суб’єктами  ринку.  Визначено  також 
економічні пріоритети державної технічної політики в агропромисловому комплексі та умови відродження вітчизняного 
сільськогосподарського  машинобудування,  напрями  удосконалення  цінової  політики  та  інших  економічних  важелів 
відновлення платоспроможності аграрних підприємств.  
Ключові слова: ринок, сільськогосподарська техніка, технічний сервіс, конкурентоздатність, сільськогосподарське 
машинобудування, технічна політика, кооперація, машинно-технологічні станції, ціна і ціноутворення. 

1.  Кісіль  М.  І.  Інвестиційна  привабливість  аграрно-промислового  виробництва  регіонів  України  /  М.І.  Кісіль, 
М.Ю.Коденська, П.Т. Саблук. − К. : ННЦ ІАЕ, 2005. − 478 с. 
2.  Пасько О. В. Відтворення основних засобів аграрних підприємств у сучасних умовах / О. В. Пасько. – Суми: ВАТ 
"СОД", Козацький вал, 2004. – 102 с. 
3.  Сатир Л.М.  Ефективність  модернізації  технічного  потенціалу  молочного  скотарства /  Л.М.  Сатир  //  Аграрний 
вісник. – 2012. – №11. – С. 65–68. 
4.  Шкляр В.Б. Становлення і розвиток ринку матеріально-технічних засобів в аграрному виробництві / В.Б. Шкляр 
// Економіка АПК. – 2003. – № 5. – С. 117–121. 
5.  Джупина  Ю. І.  Ринок  матеріально-технічних  засобів  агропромислового  комплексу  України  /  Ю.І.  Джупина  // 
Економіка АПК. – 2004. – № 11. – С. 126-134. 
6.  Петров В. М. Забезпечення зернозбиральними комбайнами сільського господарства України та іноземних країн / 
В. М. Петров, А. В. Токар // Вісник Харківського нац. аграр. ун-ту ім. В. В. Докучаєва : зб. наук. пр. – 2009. – № 6. (Серія 
“Економічні науки”). – Режим доступу: http://www.nbuv. gov.ua/portal/Chem_Biol/Vkhnau_ekon/2010_6 
7.  Іванишин  В. В.  Роль  лізингу  в  забезпеченні  сільськогосподарських  підприємств  засобами  механізації  :  [наук. 
вид.] / В. В. Іванишин. – К.: ЕКО, 2003. – 292 с. 

ДолученняРозмір
PDF icon skotsyk.pdf254.55 КБ