Ви є тут

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Дослідженнями виявлено стійку тенденцію до зміни структури сільськогосподарського виробництва, яка відбувається на тлі впевненого нарощування загального обсягу виробництва. Між галузями тваринництва і рослинництва порушена пропорційність як в кількісному, так і якісному відношенні (рослинницька галузь становить майже 71 %). Через порушене екологічно допустиме співвідношення площ ріллі, природних кормових угідь, багаторічних насаджень, що негативно впливає на стійкість природних ландшафтів та техногенного навантаження, нинішнє використання земельних ресурсів не відповідає вимогам раціонального природокористування.

З метою забезпечення збалансованого економічного зростання в сільському господарстві, запропоновано комплексний підхід до раціоналізації виробничої структури, яка має здійснюватися за такими напрямами: структурна оптимізація, агротехнологічна оптимізація; торговельна оптимізація.

Ключові слова: раціоналізація, сільськогосподарське виробництво, структура виробництва, економічне зростання, оптимізація структурна, агротехнологічна, торговельна.

1. Сільське господарство України. Статистичний збірник 2014 р. – К.: Державна служба статистики України, 2015. – 379 с.

2. Зростай, Україно: 12 здобутків аграрної галузі [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  chttp://min-agro.gov.ua/node/19390.

3. Сільське господарство України 2014 [Електронний ресурс]/ Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://ukrstat.org.

4. Шпичак О.М. Оптимізація ринку зерна України та її результативність / О.М. Шпичак, О. В. Бондар // Моніторинг біржового ринку. –2014. – № 2 (21). – С. 8 – 13.

5. Шубравська О.В. Розвиток аграрного господарювання України на засадах економічної сталості / О.В. Шубравська // Економіка і прогнозування. – 2014. – № 2. – С. 62-72.

6. Майовець Є.Й. Особливості агровиробництва в Україні / Є.Й. Майовець, О. І. Топішко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2014. – Вип. 3. – С. 161 – 167.

7. Сокольська Т.В. Ресурсне та економічне забезпечення стійкого зростання сільськогосподарського виробництва / Т.В. Сокольська. – Біла Церква, 2016. – 339 c.

8. Агропродовольчий розвиток України в контексті забезпечення продовольчої безпеки: кол. моногр. /
[О.В. Шубравська, Л.В. Молдаван, Б.Й. Пасхавер та ін.]; за ред. д-ра екон. наук О.В.Шубравської; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. – К., 2014. – 456 с

9. Месель-Веселяк В.Я. Оптимальні розміри сільськогосподарських формувань промислового типу в Україні / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2008. – №3. – С. 13-20.

ДолученняРозмір
PDF icon danulenko_sokolska_1-2_2016.pdf407.72 КБ