Ви є тут

КЛЮЧОВІ СКЛАДОВІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Проаналізовано глибокі зміни у розвитку сільського сектору України з другої половини минулого століття. Сектор
включає дві складові: аграрну (сільське господарство й технологічно пов’язані галузі) та сільські території (просторову
базу виробництва й розселення населення). Проаналізовано проблеми та розкрито перспективи функціонування сільського
сектору у різних концепціях розвитку продуктивних сил. Узагальнено об’єктивні передумови й висвітлено необґрунтовані
дії органів державного управління стосовно сільського сектору в умовах планової, перехідної та ринкової економіки. Глибоко проаналізовано та розкрито особливості і роль обох складових сільського сектору (сільської економіки та життєвого
середовища сільського населення) в концепції взаємодоповнюючого аграрного та сільського розвитку, яка є ключовою на
нинішньому етапі функціонування українського суспільства і національної економіки. Зокрема, розвиток сільської економіки із урахуванням негативних трендів вбачається в галузевій і продуктовій диверсифікації виробництва на основі розширення можливостей діючих та створення нових фермерських і особистих селянських господарств, розміщення виробничих
об’єктів позааграрного спрямування, відродження тваринницьких галузей, включаючи створення сімейних молочних і
вівцеферм, промислових тваринницьких ферм й свинокомплексів різної потужності, організації вирощування рослинницької продукції з високою часткою ручної праці, впровадження сучасних способів агрологістики тощо. Сільський розвиток
вбачається у забезпеченні вирішення проблем сільського населення на основі використання ресурсного потенціалу
об’єднаних територіальних громад, а також за ініціативою сільських (внутрішніх) громад з метою усунення асиметричності та якісного покращання життєвого середовища на основі підвищення доступності базових послуг для жителів населених
пунктів, які не є центрами ОТГ. З урахуванням негативної ролі корпоративного сектору сільського господарства як чинника спадного тренду в усіх складових сільського сектору практично з середини 2000-их років, комплементарність розвитку
його ключових складових буде забезпечуватися на основі активної розбудови сімейно-фермерського укладу, який виступає ефективним інструментом відродження сільськогосподарської діяльності в кризових зонах, віддалених й периферійних
сільських громадах, а також безпосередньо сприяє подоланню бідності та безробіття сільських жителів.
Ключові слова: сільський сектор, сільське господарство, сільські території, збалансований розвиток, регіони,
об’єднані територіальні громади, сільські (внутрішні) громади, сімейно-фермерські господарства.
 

1. Українське село: проблеми і перспективи / Шепотько Л.О. та ін. За ред. Л.О. Шепотько. Київ: Урожай, 1991. 240 с.
2. Вдовиченко М.Х., Якуба К.І., Орлатий М.К. Соціальне відродження села в умовах становлення ринкової економіки / За ред. П.Т. Саблука, М.Х. Вдовиченка. Київ: Урожай, 1993. 216 с.
3. Шепотько Л.О., Прокопа І.В., Максимюк О.П., Яровий В.Д. Село: сучасна політика і стратегія розвитку. Київ:
Інститут економіки НАН України, 1997. 380 с.
4. Шепотько Л.О., Прокопа І.В., Гудзинський С.О., Яровий В.Д. Сільський сектор України на рубежі тисячоліть: у 2 томах. Т.1. Потенціал сільського сектора. Київ: Інститут економіки НАН України, 2000. 465 с.
5. Шепотько Л.О., Прокопа І.В., Гудзинський С. О., Яровий В.Д. Сільський сектор України на рубежі тисячоліть: у 2 томах. Т.2. Соціальні ресурси сільських територій. Київ: Інститут економіки НАН України, 2003. 467 с.
6. Теорія, політика та практика сільського розвитку/ Бородіна О.М. та ін. За ред. д-ра екон. наук, чл.-кор.
НАНУ О.М. Бородіної, д-ра екон. наук, чл.-кор. УААН І.В. Прокопи; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. Київ,
2010. 376 с.
7. Геєць В.М., Юрчишин В.В., Бородіна О.М., Прокопа І.В. Соціоекономічна модернізація аграрного сектору
України (концептуальні положення). Економіка України, 2011. № 12. С. 4–14.
8. Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір/ Бородіна О.М. та ін. За ред.
чл.-кор. НАН України О.М. Бородіної; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2012. 320 с.
9. Павлов О.І. Ідентифікація сільських територій України як периферійних: теорія та практика. Соціальноекономічні проблеми сучасного періоду України, 2013. Вип. 6(104). С. 20-27.
10. Політика сільського розвитку на базі громад в Україні: наукова доповідь / Бородіна О.М. та ін. За ред.
чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук О.М.Бородіної, чл.-кор. НААН України, д-ра екон. наук І.В. Прокопи, д-ра
екон. наук О.Л. Попової; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2015. 70 с.
11. Прокопа І.В., Бородіна О.М. Соціоекономічний розвиток аграрного сектору України в умовах глобалізації.
Тенденції розвитку аграрного сектору економіки України в умовах соціально-економічної та політичної нестабільності. Київ, 2015. С. 107–112.
12. Мармуль Л.О. Методичні підходи до розвитку сільських територій на засадах децентралізації. Економіка
АПК, 2016. № 7. С. 80–86.
13. Валова продукція сільського господарства України (у постійних цінах 2010 р.). Стат. збірник: 1990–2010.
Київ: Держстат України, 2012. 48 с.
14. Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на виконання
державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року. URL: www.ac-rada.gov.ua/doc catalog/.../Bul_rozv_ukr_sel.pdf. 39 с.
15. Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015–2020 роки.
Стратегію підтримала Національна рада реформ на засіданні 09.11.2015 р. 131 c. URL: minagro.gov.ua/node/16025.
16. Крисанов Д.Ф. Інноваційно-технологічне забезпечення розвитку переробно-харчових галузей. Ресурсні можливості розвитку аграрного сектора економіки України: кол. монографія / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2017. С. 271–353.
17. Аграрний і сільський розвиток для зростання української економіки: наук. доповідь / Бородіна О.М. та ін.
За ред. чл.-кор. НАН України Бородіної О.М., д-ра екон. наук Шубравської О.В.; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та
прогнозув. НАН України». Київ, 2018. 152 с.
18. Крисанов Д.Ф. Інтеграція аграрного сектора України до внутрішнього ринку ЄС: виклики і зрушення. Продовольчі ресурси: зб. наук. пр. /НААН; Ін-т прод. ресурсів НААН. Київ: ТОВ «БАРМИ», 2018. №10.
19. Формування паспорта сільської об’єднаної територіальної громади: методичні рекомендації / Демчак І.М. та ін.
Київ: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2018. 134 с.
20. Кравців В.С., Жук П.В. Реформа адміністративно-територіального устрою: результати, проблеми, подальші
дії. Стратегічна панорама, 2016. № 2. С. 104–112.
Економіка та управління АПК, № 1’2018
20
21. Моніторинг процесу децентралізації влади в Україні та реформування місцевого самоврядування, станом на 10 травня 2018 р./ М-во регіон. розвитку, буд-ва та житлово-комун. госп-ва України. URL: http://www.kmu.gov.ua>publich>article
22. Павлов О.І. Сільські території України: функціонально-управлінська модель: монографія. Одеса: Астропринт, 2009. 344 с.
23. Методика формування спроможних територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від
08.04.2015 р. № 214. Офіційний вісник України. 2015. №33. Ст. 963.
24. Практичний посібник з питань формування спроможних територіальних громад. Київ: Асоціація міст України, 2017. 39 с.
25. Публічне управління сільськими територіями: навч. посіб. / Савков А.П. та ін. за ред. А.П. Савкова,
М.К. Орлатого, М.І. Кучера; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; НАДУ. Київ: Фенікс, 2016. 336 с.
(Серія «Б-ка сільського голови»).
26. Хвесик М.А., Бистряков І.К., Клиновий Д.В. Фінансово-економічний механізм капіталізації природних ресурсів об’єднаної територіальної громади. Фінанси України. 2018. №4. С.19-40.
 

ДолученняРозмір
PDF icon danylenko_a._krysanov_d_1-2018.pdf16.27 МБ