Ви є тут

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розкрито суть інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств, виділені загальні елементи 
механізму  забезпечення  підприємств,  особливості  та  відмінності  фінансово-кредитної  діяльності  на  підприємствах. 
Аналізуються  поняття  “інвестиційні  ресурси”  та  “джерела  формування  інвестиційних  ресурсів”.  Показана  та 
уточнюється  роль  комерційного  кредитування,  бюджетного  фінансування  та  страхування  сільського  господарства. 
Звернена  увага  на  проблеми  та  шляхи  вдосконалення  системи  надання  фінансово-кредитної  допомоги 
сільськогосподарським підприємствам. 
Ключові слова: інвестиційне забезпечення, сільськогосподарські підприємства, інвестування, інвестиційні ресурси, 
комерційне кредитування, бюджетне фінансування, страхування. 

1.  Бова  Т.В.  Державна  інноваційно-інвестиційна  політика  України:  теорія,  методологія,  напрями  розвитку: 
[монографія] / Т. В. Бова. – Донецьк: Юго-Восток, 2011. – 452 с. 
2.  Гладкова  У.Б.  Інвестиційна  діяльність та її  державне  регулювання  /  У.Б.  Гладкова  //  Регіональна  економіка. – 
2009. – № 2. – С. 49-55. 
3.  Дацій  Н.В.  Державна  інвестиційна  політика  на  національному  та  галузевому  рівнях:  теорія,  методологія, 
практика: [монографія] / Н.В. Дацій. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 427 с. 
4. Іванов С.В. Удосконалення управління інвестиційними процесами / С.В. Іванов // Держава та регіони. − 2009. − 
№ 7. − С. 86-90. − (Серія “Економіка і підприємництво”). 
5.  Кармазіна  Н.В.  Завдання  інвестиційної  політики  держави  /  Н.В.  Кармазіна  //  Інвестиційна  складова  сталого 
розвитку регіону: наук.-практ. конф., 10 грудня 2008 р.: тези допов. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2009. – С. 81-
83. 
6. Кім Ю.Г. Інвестиційне право, як чинник фінансової безпеки капіталів в Україні / Ю.Г. Кім, О.А. Кириченко // 
Актуальні питання юридичної науки: міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Тернопіль, 2008. – С. 42-46. 
7.  Комашенко  Т.А.  Інвестиційний  ринок  України  як  об’єкт  державного  регулювання:  сутність  та  механізми 
функціонування / Т.А. Комашенко // Економіка та держава. – 2009. – № 9. – С. 86-88. 
8.  Курмаєв  П.Ю.  Державне  регулювання  інвестиційної  діяльності  на  регіональному  рівні  /  П.Ю.  Курмаєв  // 
Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 7-8 (98-99). – С. 161-164 (№ 8). 

ДолученняРозмір
PDF icon odnorog.pdf229.72 КБ