Ви є тут

Інституціональне забезпечення нарощування інвестиційного потенціалу об’єднаних громад сільських територій

Метою статті є поглиблення теоретичних засад та наукове й методичне обґрунтування підходів до формування в умовах відкритої економіки досконалого інституціонального середовища сільських територій. Дослідження базується з використанням системного та еволюційного підходів, на дотриманні яких формується сутнісне розуміння досконалого інституціонального середовища. Це потребує проведення дослідження в цілісності з виявленням різноманітних характерних ознак, прямих і зворотних зв’язків та залежностей, які виникають у процесі реалізації інвестиційної політики щодо сільських територій України.
Сутність дослідження полягає в оцінюванні впливу рівня досконалості інституціонального середовища на інвестиційну привабливість сільських територій України. Практичний зміст визначається тим, що теоретико-методологічні положення, висновки та практичні рекомендації становлять наукове підґрунтя для розроблення нової цілісної концепції розвитку національної інвестиційної політики на регіональному рівні в Україні з урахуванням інтеграційних та глобалізаційних процесів у міжнародній економіці.
Для сільських територій важливою складовою інвестиційної привабливості, крім економічної, є інституціональна складова. Формування досконалого інституціонального середовища змінює основні принципи економічних взаємодій, робить їх однаково досяжними для всіх учасників інвестиційних програм і проєктів, надає реальну можливість узгодити інтереси суб’єктів формального і неформального секторів та підкріпити їх мотиваційними стимулами щодо забезпечення просування по шляху інноваційно-спрямованого й екологічно-відповідального розвитку економіки країни.
Висновки про здатність досконалого інституціонального середовища сприяти спрямуванню інвестиційного потенціалу на підвищення добробуту, залученню інновацій та інвестування в людський капітал вимагає від держави розглядати його як ключову умову для економічного зростання сільських територій та зміцнення благополуччя їх жителів. В новому інституціональному середовищі з інклюзивними економічними й політичними інститутами інвестиційна регіональна політика має органічно вбудовуватись у загальну систему управління та бути цілковито підзвітною й прозорою.
Ключові слова: інституціональне середовище, інвестиційна політика, інвестиції, інститути, об’єднані громади, підприємництво, сільські території.
 
1. Веблен Т. Теория праздного класса /пер. с англ., вступ. ст. С.Г. Сорокиной. Общ. ред. В.В. Мотылевой. Москва: Прогресс, 1984. 367 с.
2. Гришківська громада (2020 p.). RADA.INFO портал місцевого самоврядування. URL. https://rada.info/upload/users_fles/04345380/ 239174089420f0c6378f9b64cb39a148.pdf.
3. Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА): Інвестиційний клімат в Україні вийшов з негативної площини. AgroPortal. 11 липня 2018. URL: http://agroportal.ua/ua/news/ukraina/eba-investitsionnyi-klimat-v-ukrain... otritsatelnoi-ploskosti/.
4. Інвестиційний клімат в Україні 2019. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України. URL. www.me.gov.ua.
5. Іщук С.О. Інвестиційний процес і перспективи розвитку виробничої сфери у Західному регіоні України. Регіональна економіка. 2014. № 3. С. 217–227. UPL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2014_3_23.
6. Коммонс Джон. Институциональная экономика / пер. с англ. А.А. Огенисян. Terra Ekonomicus. 2012. Т. 10. № 3. С. 69–76. URL. http://institutional.narod.ru/papers/ commons2012.pdf.
7. Коуз Р. Фирма, рынок и право / пер. с англ. Москва: Дело ЛТД, 1993.
8. Лайко О.І. Інвестиційний потенціал регіону: ефективність використання та непродуктивний відтік капіталу. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2009. 433 с.
9. Лайко О.І. Концептуальні засади забезпечення сприятливого інституціонального середовища інвестиційної діяльності регіонів. Вісн. нац. ун. «Львівська Політехніка». № 847. 2016. С. 114–123. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/34892/1/19_114-123.pdf.
10. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / пер. з англ. І. Дзюби. Київ: Основи, 2000. 198 с.
11. Портер Майкл Э. Конкуренция / пер. с англ. О.Л. Пелявского и др. Испр. изд. Москва: Вильямс, 2005. 608 с.
12. Про Стратегію впровадження моделі збалансованого розвитку України до 2030 року: Проект закону України від 20.08.2018 № 9015–1. Ст 34.
13. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь / за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М.А. Хвесика. Київ: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. 776 с. URL: http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/fles/nas_dop_2015.pdf.
14. Сформовано всеукраїнський рейтинг інституційної спроможності і сталого розвитку громад. Портал “Громадський простір”. 13.01.2020. URL: https://www.prostir.ua/?news=sformovano....tys-meshkantsiv-stanom-na-01-....
15. Формування конкурентоспроможної економіки регіону Українського Причорномор’я: моногр. / Б.В. Буркинський та ін. НАН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. Одеса, 2012. 492 с. С. 167–198.
16. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / пер. с англ. МБ. Левина. Mосква: ЗАО НПП «Ермак»,2004. 588 c.
17. Шульц С.Л., Максимчук М.В., Сторонянська І.З. Еволюція парадигми районування та її модернізація в умовах реформування просторово-інституційної структури економіки України. Регіональна економіка. 2010. № 3. C. 20–28. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?
18. Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку. Вид. друге. Львів: Кальварія, 2017. 164 с. С. 84. URL: https://www.google.com/search?q=УКРАЇНА+2030%3A
19. Hodson G.M. The Evolution of Institutions: An Agenda for Future Theoretical Research. Constitutional Political Economy. 2002. № 13 (2). С. 111–127. URL: http://
www.geoffrey-hodgson.info/user/image/evolinstagenda.pdf
20. Jiří Hammer. The budgetary process with a use of modern approaches in cost management. Acta universitatis agriculturae et silviculturae mendelianae brunensis. 2016. Vol. 64. Nо 3. P. 939–947. URL. https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2016064030939.pdf
21. Kuran T. Why the middle east is economically underdeveloped: historical mechanisms of institutional stagnation. Department of Economics University of Southern California. 2003. June 10. 40 р. URL: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnacx403.pdf.

 

ДолученняРозмір
PDF icon yukhimenko_p._batazhok_s._prikhodko_t._zubchenko_v._1-2020.pdf764.43 КБ