Ви є тут

ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Схематично зображена структура ризик-менеджменту на будь-якому підприємстві з відображенням всіх можливих інструментів управління ризиками, які, по своїй суті, належать до контролю або фінансування ризиків. Більш детально досліджуються основні інструменти управління сільськогосподарськими ризиками, серед яких: диверсифікація, хеджування і страхування. Автор аналізує кількісні методи визначення ефективності перелічених вище інструментів управління ризиками. Зокрема, ефективність інвестиційних проектів визначається методами чистої дисконтованої вартості, коефіцієнта користі затрат та внутрішньої норми дохідності. Ефективність термінових контрактів визначається порівнянням спотового ринку з ринком ф’ючерсів, при цьому має враховуватися можливе коливання валют. Ефективність страхування визначається різницею між сумою захищеної/створеної вартості і втраченою вартістю. Від правильної оцінки ефективності інструментів управління ризиками в конкретній ситуації залежить ефективність діяльності підприємства в цілому.
 Окремо розглядаються питання ефективності функціонування товарних бірж в Україні. Автор звертає увагу на падіння кількості укладених на біржах угод з реалізації сільськогосподарської продукції до 1 % через монополізацію ринку сільськогосподарської продукції агрохолдингами, розпорошеність товарних бірж, низький рівень гарантій виконання угод та високу вартість супутніх послуг. Розглядається питання доступу до біржових торгів малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників.
Ключові слова: інструменти управління ризиками; диверсифікація; хеджування; страхування; товарна біржа; методи оцінки ефективності; сільськогосподарські ризики.
 1. Брінь П. В., Сіробаба Я. Г. Порівняння методів оцінювання ефективності інвестиційних проектів. Вісник Національного технічного університету «КПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства, 2016.
  № 13. С. 71-72.
 2. Василенко Н. К. Методи визначення ефективності застосування інструментів хеджування. Економічний аналіз, 2014. Т. 16(1). С. 174-180.
 3. Голубєв Д. І. Особливості ризику та невизначеності при оцінці ефективності управління інвестиційних проектів. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 2015. № 2. С. 17-26.
 4. Ільчук М. М., Коновал І. А. Ефективність інвестиційного проекту створення і функціонування високотехнологічного сільськогосподарського підприємства. Економіка АПК, 2015. № 5. С. 55-68.
 5. Кирилюк Є. М. Розвиток біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні. Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки», 2015. № 12 (345). С. 46-53.
 6. Лобова О. Ефективність страхування ризиків підприємницької діяльності в аграрному секторі. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 2014. Вип. 3. С. 70-76.
 7. Михайлов А. Ю. Методы оценки хеджирования на основе стандарта SFAS 133. Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2012. № 26. С. 40-44.
 8. Можировська З. Г. Аналіз ефективності інвестиційних проектів в умовах ризику. Науковий вісник НПТУ України, 2013. Вип. 23.14. С. 318-321.
 9. Ничипорук О. Ю. Перспективи розвитку страхування врожаю сільгоспкультур. Пропозиція, 2001. №4. C.28-29.
 10. Саченко О. А. Метод оцінки ефективності інвестицій інноваційного проекту модернізації обладнання. Вісник Національного технічного університету «КПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами, 2015. № 1. С. 179-182.
 11. Олійник О. В., Ксендзук В. В. Оцінка ефективності хеджування: проблеми обліково-аналітичного забезпечення. Економіка: реалії часу, 2015. №1. С. 265-271.
 12. Омарова З. Н. Сильная культура управления рисками как неотъемлемый элемент системы риск-менеджмента. Фундаментальные исследования, 2015. № 2–11. С. 21–24.
 13. Осадча Г. Г., Дьякова Н. І. Порівняльний аналіз методів оцінювання ефективності інвестиційних проектів. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 2015. Т. 20. Вип. 5. С. 265-270.
 14. Прокопчук О. Т., Улянич Ю. В., Бечко В. П. Особливості страхування аграрних ризиків у країнах світу. Актуальні проблеми економіки, 2014. № 13. С. 46-53.
 15. Українська біржа. Підсумки торгів. URL: http://www.ux.ua/ua/marketdata/marketresults.aspx (дата звернення: 20.12.2017).
 16. Ходырев И. О. Оценка эффективности риск-менеджмента экономической безопасности на микроуровне. Вопросы экономики и права, 2012. № 2. С. 237–240.
 17. Черната Т. М., Сінєнко І.О. Оцінка ефективності інвестиційних проектів за критерієм чистого приведеного доходу. Фінанси України, 2014. №10. С. 109-118.
 18. Якось И. С. Страхование и самострахование предпринимательских рисков: сущность и сравнительная оценка. Вісник Хмельницького національного університету, 2009. № 4. Т. 2. С. 243-248.
 19. Яресько Р. С. Сутність та класифікація ризиків інвестиційної діяльності енергетичних підприємств. Економічна наука. Інвестиції: практика і досвід, 2013. № 20. С. 62-64.
 20. Chung-Chu Chuang, Yi-Hsien Wang, Tsai-Jung Yeh & Sho-Li Chuang Hedging. (2015). Effectiveness of the Hedged Portfolio : the Expected Utility Maximization subject to the Value-at-Risk Approach. Applied Economics, 27 January. Vol. 47, Issue 20, pp. 2040-2052.
 21. Crockford G. N. (1982). The Bibliography and History of Risk Management: Some Preliminary Observations. The Geneva Papers on Risk and Insurance, 23 April. No 7, pp. 169-179.
 22. Hong V. (2017). Nguyen Hedging and Hedging Effectiveness under Required disclosures: a Study of the Impact of Derivatives Use on Capital Investment. Journal of Economics and Finance, 17 June, pp. 1-21.
 23. Miyakawa T., Nakamuva H., Umezaki S. (2013). Study for Evaluation Index of Investment Effectiveness for Machine and Manufacturing System Includes Protection Measures. Advanced Materials Research, Vol. 320, pp. 314-318.
 24. Rudzikiene J., Adomaitiene R. & Sirvidaite J. (2015). Motivation and efficiency of quality management systems implementation: a study of Lithuanian organizations. Total quality management & business excellence, 15 (2), pp. 173-189.
 25. Stoll H., Whaley R. (1993) Futures and Options: Theory and Applications. South-Western Publishing Company, Cincinnati, 203 p.
ДолученняРозмір
PDF icon yudin_v.1-2018.pdf (131)7.71 МБ