Ви є тут

ГРОШОВІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА: ЇХ ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ

Процеси, що відбуваються в економіці в останні десятиліття, наочно доводять, що економічна і соціальна стабільність суспільства залежить від фінансової стійкості підприємств. Одним з найважливіших ознак фінансової стійкості є здатність підприємства генерувати грошові потоки. Наявність грошей у підприємства визначає можливість його виживання і напрями подальшого розвитку. Будь-яке підприємство в процесі своєї діяльності відчуває потребу в фінансових ресурсах, необхідних для здійснення взаємовідносин з іншими юридичними і фізичними особами. Безперервний кругообіг грошових потоків у відтворювальному процесі означає виконання зобов'язань перед бюджетом, партнерами, відсутність прострочених боргів перед підприємством і у самого підприємства, нормальну платоспроможність, необхідну фінансову стійкість, кредитоспроможність і рентабельність. У статті розглянуто сутність і особливості грошових потоків. Наведена класифікація і джерела формування грошових потоків. За даними сільськогосподарського підприємства «Слобода» проведений аналіз формування його грошових потоків, встановлено ступінь їх достатності й ефективності для забезпечення збалансованості та синхронізації грошових потоків, наведено висновки щодо підвищення ефективності грошових потоків.
Ключові слова: грошові потоки, вхідні грошові потоки, вихідні грошові потоки, аналіз грошових потоків, ефективність, рентабельність, ліквідність, сільськогосподарське підприємство.

 

1. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2009. 328 с.
2. Барабаш Н.С., Никонович М.О. Аналіз грошових потоків у системі фінансового менеджменту підприємства. 2010. № 2. Т. 2. С. 164–167.
3. Грилицька А. Математичні моделі оптимізації грошових залишків та аналіз руху грошових коштів Економіст. 2005.  № 9. С. 50–53.
4. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підруч. К.: Центр навчальної літератури, 2008. 566 с.
5. Поддєрьогін А.М., Невмержицький Я.І. Ефективність управління грошовими потоками підприємства. Фінанси України.  2007.  № 11.  С. 119–127
6. Біндасова Ю.О. Теоретичні аспекти формування системи управління грошовими потоками підприємства. Научно-технический сборник. 2014. № 77. С. 388–394.
7. Шкарабан С.І., Спільник І.В., Шеремета М.Й. Фінансовий аналіз. Тернопіль. ТНЕУ “Економічна думка”. 2009. 252 с.
8. Спільник І. В., Загородна О.М. Економічний аналіз: навч.-метод. комплекс дисципліни. Тернопіль: ТНЕУ, 2012. 432 с.
9. Спільник І.В. Аналіз грошових потоків підприємства за даними фінансової звітності підприємства: значимість, мета, завдання. Обліково-аналітичне та правове забезпечення інституційних секторів економіки України в умовах євроінтеграції та інноваційного розвитку: зб. наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. (30 березня 2017 р., м. Тернопіль). Тернопіль: Крок, 2017. С. 138–140.
10. Загородна О., Серединська В. Оперативне управління грошовими потоками підприємства. Економічний аналіз. 2012. Вип. 10.4. C. 100–104.
11. Доронина А.И. Методы анализа и оптимизации денежных потоков в современных условиях. Молодой ученый. 2016. № 3. С. 491–494.
12. Махонина Е.А., Вокина Е.Б. Управление денежными потоками предприятия. Молодой ученый. 2015. № 11.3. С. 53–55.
13. Ясишена В.В. Теоретичні аспекти аналізу грошових потоків підприємств.  Економічний простір. Вип. 16. 2008.
14. Надточій С.І. Коефіцієнтний аналіз грошових потоків підприємства в аспект і управління ними. Формування ринкових відносин в Україні. № 7. 2006.
15. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посібник. К.: Знання, 2007.
16. Кучер О.В., Сахно А.А. Система показників, що характеризують рух грошових коштів. Молодий вчений. 2014. № 6 (09).
17. Єпіфанова І.Ю. Вхідні та вихідні грошові потоки підприємства як економічна категорія: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні”. Вінниця, 2013. С. 247–249.
18. Financial statement analysis. CFA Institute. Pearson Custom publishing. Boston, 2008.703 p.
19. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: учеб. пособ.; пер. с франц. /под ред. проф. Я.В. Соколова. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. 135 с.
20. Robert Toru Kiyosaki. (2000). Cashflow Quadrant: Rich Dad’s Guide to Financial Freedom.
21. Whatis Cash Flow. URL: http://www.investopedia.com/terms/c/ cashflow.asp.
ДолученняРозмір
PDF icon okhrymovych_t._gutko_l._2-2018_pdf.pdf (73)6.27 МБ