Ви є тут

ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Стаття присвячена аналізу законодавчої бази ЄС і України у сфері контролю безпечності харчових продуктів, рівня адаптації та пошуку напрямів вдосконалення національного законодавства, що забезпечувало б сприятливе бізнес-середовище, вільний обіг безпечних харчових продуктів, високий ступінь захисту життя і здоров’я людей. Розкрито обов’язкові вимоги законодавства ЄС до харчових продуктів і кормів для тварин, а також пов’язані з ними проблеми та ризики. Розроблено практичні пропозиції щодо зближення національної системи технічного регулювання для продовольчого комплексу з європейською базовою моделлю, впровадження функціональних систем менеджменту, базових програм та спрощених процедур, заснованих на принципах Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) в аграрному секторі України.

  1. Біла книга «Завершення створення внутрішнього ринку» (Мілан, 28–29 червня 1985 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.europarl.eu.int/facts/3_1_0_en.htm.
  2. Грищенко Ф. В. Європейська система безпечності харчових продуктів. Історія створення / Ф. В. Грищенко // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2013. – № 1. – С. 40–43.
  3. Green Papers // Оfficial website Euroglossary 2006. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://europa. dovidka.com.ua/b.html#_Toc90362090.
  4. White Papers // Оfficial website Euroglossary 2006. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://europa. dovidka.com.ua/b.html#_Toc90362090.
  5. Тавлуй І. П. Євроінтеграція вимагає від українських виробників управляти якістю та безпечністю харчової продукції / І. П. Тавлуй [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.agrotimes.net/journals.
  6. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 178/2002 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ «Про встановлення загальних принципів і вимог законодавства про харчові продукти, створення Європейського органу з безпеки  харчових продуктів і встановлення процедур у питаннях, пов’язаних із безпекою харчових продуктів» (від 28.01.2002 р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу: old.vet.gov.ua/eufp/twinning?view=0&type=4&lng=uk&page=&a=.
  7. Постанова (ЄС) № 852/2004 Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року щодо гігієни харчової продукції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/es852-2004.pdf.
  8. Міжнародний стандарт/технічні умови ISO/TS 22002-3:2011 «Програми обов'язкових попередніх заходів із забезпечення безпечності харчових продуктів. Частина 3. Виробництво сільськогосподарської продукції» (Prerequisite programmes on food safety – Part 3: Farming).
  9. Міжнародний стандарт/технічні умови ISO/TS 22002-1:2009 «Програми обов'язкових попередніх заходів із забезпечення безпечності харчових продуктів. Частина 1. Виробництво харчових продуктів» (Prerequisite programmes on food safety – Part 1: Food mаnufacturing).
  10. Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) / Затверджено Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 р. № 590 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1704-12.
ДолученняРозмір
PDF icon varchenko_krusanov_artimonova_1-2_2016.pdf510.46 КБ