Ви є тут

ФОРМУВАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ СКЛАДОВИХ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

У  статті  розглянуто  економічну  сутність  матеріально-технічної  бази,  досліджено  її  зв'язок  з 
сільськогосподарським  виробництвом.  Проаналізовано  різні  підходи  до  трактування  категорії  «матеріально-технічна 
база сільського господарства», запропоновано синтез класичного та інноваційно орієнтованого підходів до формування 
і  використання  матеріально-технічної  бази  сільськогосподарського  виробництва.  Визначено  поелементну  структуру 
матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств. Узагальнено шляхи взаємодії підсистем формування 
та  використання  матеріально-технічної  бази  у  сільськогосподарському  виробництві.  Запропоновано  пріоритетні 
напрями  формування  структурних  елементів  матеріально-технічної  бази  сільського  господарства  на  інноваційній 
основі. 
Ключові слова: матеріально-технічна база, основні засоби, розширене відтворення, інноваційний підхід. 

1. Білоусько Я.К. Техніко-технологічне забезпечення сільського господарства / Я.К. Білоусько, В.Л. Товстопят // Економіка 
АПК. – 2009. –№12. – С. 29-33. 
2. Білоусько Я.К. Удосконалення техніко-технологічного оснащення аграрного виробництва / Я.К. Білоусько, В.Л. Товстопят. 
–К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 59 с. 
3. Іванишин В.В. Організаційно-економічні засади відтворення і ефективного використання технічного потенціалу аграрного 
виробництва [монографія] / В.В. Іванишин. –К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 350 с. 
4. Підлісецький Г.М. Економічні проблеми відтворення основних засобів у сільському господарстві / Г.М. Підлісецький // 
Економіка АПК. – 2012. – №1. – С. 184-185. 
5.  Шпикуляк  О.Г.  Трансфер  технологій  в  агропромисловому  виробництві  України  /  О.Г.  Шпикуляк,  С.О.  Тивончук,  
С.В. Тивончук // Економіка АПК. –2012. – №5. –С. 131-139. 
6. Могилова М.М. Матеріально-технічне забезпечення аграрної галузі / М.М. Могилова, Я.К. Білоусько, Г.М. Підлісецький // 
Економіка АПК. –2013. – №2. – С. 61-67. 
7.  Андрійчук  В.Г.  Капіталізація  сільського  господарства:  стан  та  економічне  регулювання  розвитку:  монографія  /  В.Г. 
Андрійчук. – Ніжин: ТОВ «Вид-во «Аспект-Поліграф», 2007. – 216 с.  
8. Олійник О.В. Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві: навч. посіб. / О.В. Олійник. – К., 
2006. – 288 с. 
9.  Шебанін  В.  Стан  та  напрями  оновлення  та  розвитку  матеріально-технічної  бази  сільського  господарства  в  Україні  /  
В. Шебанін // Економіка АПК. – 2002. – №8. – С.16-23.   
Економіка та управління АПК, № 1’2015 
   10. Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь / За заг. ред. акад. НААН П.Т. Саблука. – К.: 
ННЦ ІАЕ, 2011. – С. 113-114. 
11. Економічна  енциклопедія:  У трьох  томах.  Т. 2 / Редкол.:  С. В. Мочерний (відп.  ред.) та ін. –  К.:  Видавничий центр 
«Академія», 2001. – 848 с.  
12. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 1996. – С. 54. 
13. Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу / В. Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2013. – 779 с. 
14.  Проблеми  відтворення  основних  засобів  сільського  господарства  Чернігівської  області  /  М.  Бутко,  О.  Зеленська,  
С. Зеленський, О. Дорофієва // Економіка АПК. – 2005. – №9. – С.45-52. 

ДолученняРозмір
PDF icon kachan.pdf815.1 КБ