Ви є тут

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

В  статті  обґрунтовані  напрями  формування  та  реалізації  державної  кадрової  політики  в  аграрному  секторі  України.  
Доведено, що першочерговим завданням на шляху забезпечення здійснення єдиної кадрової політики має стати розробка 
й затвердження на законодавчому рівні Концепції державної кадрової політики в аграрному секторі економіки, яка чітко 
визначить насамперед перспективи розвитку галузі та необхідне для цього випереджальне кадрове забезпечення, а також 
суб’єкти та об’єкти кадрової політики в аграрній сфері, їх взаємозв’язок в кадрових процесах як по “вертикалі”, так і 
“горизонталі”, умови ефективного використання кадрового, інтелектуального потенціалу галузі тощо. 
 Ключові слова: кадрова політика, сільська місцевість, демографічна ситуація, оптимізація. 

1. Соціоекономічний  розвиток  сільського  господарства  і  села:  сучасний  вимір  /  [О.М.  Бородіна,  І.В.  Прокопа,  
В.В. Юрчишин та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України О.М. Бородіної; НАН України; Ін-т екон. та 
прогнозування – К., 2012. – 320 с.; табл., рис. 
2. Попова  О.Л.  Сталий  розвиток  агросфери України:  політика  і  механізми  /  Попова  О.Л.  –  К.:  ДУ „ІЕП  НАНУ”, 
2009. – 352 c. 
3. Балановська  Т.І.  Вплив  управлінського  персоналу  на  ефективність  сільськогосподарського  виробництва  /  
Т.І. Балановська // Економіка АПК. – 1999. – № 3. – С.64–67. 
4. Масхма М.Б. Рівень життя сільського населення/ М.Б. Масхма // Економіка АПК– 2002. – №3. – С.112–117. 
5. Якуба К.І. Людський фактор у реформуванні аграрної економіки / К.І. Якуба // Економіка України. – 2004. – №5. – С.69–75. 
6. Постанова ВРУ “Про заходи по фінансовому оздоровленню виробничої і соціальної сфери села” від 11.05.2004 
109. Розпорядження КМУ “Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми соціального розвитку села на період 
до 2011 року” № 573-р від 10.08.2004 р.  
7. Реформування аграрного сектору економіки України в контексті підвищення рівня життя сільського населення// 
Новий  формат  стратегії  і  тактики  соціально-економічного  розвитку  України:  людина,  громада,  держава  (Колективна 
монографія). – Київ: Видавничий дім “КОРПОРАЦІЯ”, 2005. – С. 334–347. 
8. Поплавська О. Розвиток соціального партнерства в Україні як чинник економічного зростання / О. Поплавська // 
Україна: аспекти праці. – 2004.– №7. – С.42–48. 
9. Татаревська  М.С.  Соціально-економічний  моніторинг  рівня  життя  сільського  населення:  необхідність 
запровадження  і  розвитку  /  М.С.  Татаревська  //  Друга  Міжнародна  періодична  науково-практична  конференція 
“АЛЬЯНС НАУК: ученый–ученому”: Збірник наукових праць. – Том 1. – Дніпропетровськ, 2009.– С. 134–137. 
 

ДолученняРозмір
PDF icon paska.pdf345.55 КБ