Ви є тут

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

У статті обґрунтовано збалансовану систему показників як інструменту стратегічного планування розвитку підприємств бурякоцукрового виробництва. Узагальнено основні результати та тенденції функціонування бурякоцукрового виробництва в Україні в останні два маркетингових роки. Систематизовано характерні особливості у розвитку вітчизняних підприємств бурякоцукрового виробництва. Доведено, що у практиці бурякосійних господарств та цукрових заводів оцінювання ефективності розвитку підприємств бурякоцукрового виробництва в основному здійснюють за системою фінансово-економічних та групою техніко-технологічних показників. Обґрунтована доцільність оцінювання результативності структур бурякоцукрового виробництва на основі збалансованої системи управління, що дозволяє об’єктивно встановити внесок кожного із учасників цукропродуктового ланцюга у створенні вартості.
Доведено, що концепція збалансованої системи показників є інструментом стратегічної системи управлінського обліку, основним призначенням якого є забезпечення функції збирання, систематизації та аналізу інформації, що є основою розробки та прийняття управлінських рішень. Запропоновано модифіковану збалансовану систему показників для стратегічного управління підприємством бурякоцукрового виробництва.
Ключові слова: бурякоцукрове виробництво, додана вартість, ефективність, інвестиції, інновації, фінансові ресурси.
 1. Україна збільшила виробництво цукру. URL: https://economics.unian.ua/agro/10013813-ukrajina-zbilshila-virobnictvo-cukru.html
 2. Варченко О. М. Стратегічні напрями розвитку бурякоцукрового виробництва в Україні: збірник матеріалів Чотирнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників, 2013.  С. 563–569.
 3. Данилишин  М. С. Ефективність діяльності бурякоцукрової галузі України. Економіка та держава. 2016. № 1. С. 108–111.
 4. Гапоненко Т. М. Аналіз сучасного стану ринку цукру в Україні та світі. Глобальні та національні проблеми економіки, 2016. Вип. 10. C. 292–295.
 5. Месель Веселяк В.Я.,  Ярчук М.М. Організаційно-економічне удосконалення роботи цукробурякового підкомплексу України.  Економіка АПК. 2013. № 2. С. 3–9.
 6. Сичевський М.П., Хомічак Л.М., Олійнічук С.Т. Шляхи диверсифікації цукробурякового виробництва. Цукор України.  2013. № 4 (88). С. 9–14.
 7. Управління інноваційним розвитком цукробурякового виробництва: монографія /  Найда А.В. та ін. за ред. проф. М. П. Сахацького.  Одеса: ТОВ «Лерадрук», 2013. 220 с.
 8. Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру: Закон України від04.09.2018 № 2518-VIII.URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2518-Viii
 9. Кизим М.О.,  Пилипенко А.А., Зінченко В.А. Збалансована система показників: монографія. Харків: ВД "ІНЖЕК", 2007. 192 с.
 10. Смірнов В.В.,  Клименко О.О. Система збалансованих показників як ефективний інструмент об'єктивної оцінки діяльності підприємства.  Академічний огляд. 2007. № 2. С. 97–102.
 11. Чернега О.М. Розроблення збалансованої системи показників управління підприємством. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць Одеського державного економічного університету. 2009. № 29.   С. 224–228.
 12. Гольдфарб А.Г. Человеческий фактор как основная проблема внедрения сбалансированной системы показателей на отечественных предприятиях.  Бизнес Информ: науч. журнал.  2007.  № 11.  С. 166–169.
 13. Лясковська О.О. Переваги та недоліки збалансованої системи показників. Актуальні проблеми економіки. 2008.  № 7(85). С. 119–126.
 14. Гончарова С.Ю., Затєйщикова О.О.  Удосконалення збалансованої системи показників діяльності підприємства. Економіка розвитку. 2007.  № 1. С. 81–83.
 15. NortonD. P., KaplanR. S. (January–February 1992).TheBalancedScorecard: MeasuresthatDrivePerformance, “HarvardBusinessReview”. No 70(1). pp. 71–79.
 16. Norton D.P., Kaplan R.S. (2000). The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment. Boston: Massachusetts. Harvard Business School Press.  416 р.
 17. Hinterhuber A. (2004). Towards value-based pricing: an integrative framework for decision making. Industrial Marketing Management. Vol. 33.  Issue 8. pp. 765-778.
 18. ДрукерП.Ф. ЗадачименеджментавXXIвеке / пер. сангл.  М.: Вильямс, 2007. 276 с.
 19. CIMA, ManagementAccounting: OfficialTerminology. 2005.  49 p.
 20. Indounas K. (September 2006). Making effective pricing decisions. Business Horizons. Vol. 49. Issue 5. pp. 415–424.
 21. Потриваєва Н.В. Система збалансованих показників як аналітичний засіб підвищення ефективності функціонування підприємств.Ефективна економіка. 2015. № 12. С. 12–16.
 22. Кузьмін О.Є., Петришина Н.Я.,  Дорошкевич К.О. Стратегічна діяльність підприємств: технології планування та побудова карт: монографія. Львів: Міські інформаційні системи, 2011.  320 с.
 23. Батанова Т.В. Методологічні аспекти розробки системи збалансованих показників діяльності підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2014.  №3. С. 79-83.
 24. Осадча Г.Г., Ополонець І. П. Збалансована система показників як ефективний інструмент управління підприємством на прикладі ПАТ «Яготинський маслозавод»: науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 18. Ч. 2. С. 120–124.
 25. GiannopoulosG. (2013). TheUseoftheBalancedScorecardinSmallCompanies. GeorgeGiannopoulos, AndrewHolt, EhsanKhansalar. InternationalJournalofBusinessandManagement.  Ottawa: CanadianCenterofScienceandEducation. Vol. 8. Issue 14. URL: http://dx.doi.org/10.5539/ijbm.v8n14p1
 26. DarrellK. R. (2013). ManagementTools.Boston: Bain&CompanyInc. URL: http://www.bain.com/publications/
  articles/management-tools-2013-an-executivesguide.aspx
 27. OndrejZizlavsky (2014). TheBalancedScorecard: InnovativePerformanceMeasurementandManagementControlSystem. Technol. Manag. Innov., Vol. 9. Issue 3. pp. 210–222.
 28. Батанова Т.В. Методологічні аспекти розробки системи збалансованих показників діяльності підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2014. Вип. 3 (54). С. 79–84.
 29. Дмитрієва О. Збалансована система показників у стратегічному управлінні підприємствами в Україні та Угорщині. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету.  2007.  № 2. С. 21–28.
 30. Калінеску Т.В., Пономарьова І.В., Наталенко М.О. Інноваційна стратегія розвитку підприємств на основі збалансованої системи показників : монографія. Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. 286 с.
ДолученняРозмір
PDF icon varchenko_o._vernyuk_n._2-2018_pdf.pdf (80)10.69 МБ