Ви є тут

Економічні аспекти ефективного виробництва молока в Україні

У статті розглянуто питання підвищення ефективності виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення.  Висвітлено основні етапи та їх особливості у розвитку молочного скотарства країни та їх вплив на ефективність виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах і господарствах населення. Встановлено першопричини зниження поголів’я корів як в сільськогосподарських підприємствах так і господарствах населення. Ідентифіковано гальмівні чинники у розвитку племінного молочного скотарства та окреслено напрями його відродження.
Обґрунтовано, що враховуючи сучасний стан та тенденції розвитку молочного скотарства України, його ефективність, заходи державної підтримки мають бути спрямованими на нарощення обсягів виробництва, переважно у господарствах корпоративного сектору аграрної економіки, які в найближчій перспективі стануть основними товаровиробниками молочної сировини.
Встановлено, що без запровадження ефективної системи державної підтримки виробників молока, яка буде включати насамперед відновлення спеціального режиму ПДВ, фінансування на державному та регіональному рівні відродження племінної справи в молочному скотарстві, позитивних змін у нарощенні поголів’я корів та підвищенні ефективності виробництва в господарствах корпоративного сектору спостерігатися не буде, а  в господарствах населення буде продовжуватися тенденція до зниження чисельності корів.
Доведено, що нині система племінної служби, яка існувала раніше в Україні і давала змогу вести племінну справу на належному рівні, зруйнована і не діє. Зроблено висновок про те, що подальше зростання продуктивності та покращення показників відтворення тварин є вкрай проблематичним через відсутність сучасної системи селекції у тваринництві.
Встановлено, що нинішній рівень рентабельності дозволяє забезпечити лише просте відтворення в самостійних сільськогосподарських підприємствах, здебільшого малих та середніх. Аргументовано, що саме за такої ситуації нині більшість господарств корпоративного сектору аграрної економіки намагаються ввійти до складу вертикально-інтегрованих структур з збереження та розширення  в подальшому своєї виробничо-господарської діяльності на якісно новій матеріально-технічній базі. Доведено, що інноваційний тип розвитку молочного скотарства забезпечить прибутковість виробництва і відповідно зростання рівня доходів сільських жителів – працівників сільськогосподарського підприємства.
Запропоновано заходи державної та регіональної підтримки виробництва молока в Україні.
Ключові слова: молочне скотарство, сільськогосподарське підприємство, господарство населення, державна підтримка, молокопереробне підприємство.
 1. Ніценко В.С. Розвиток виробництва молока в Україні та економічна стійкість молокопродуктового підкомплексу. Український журнал прикладної економіки. Тернопіль, 2019. Т. 4, № 4.  С. 8–15. URL: http://ujae.org.ua/suchasnyj-stan-molochnogo-skotarstva-v-ukrayini/.
 2. Скопенко Н.С. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку молока та молокопродуктів України. Продовольчі ресурси. 2019. № 13. С. 279–290. DOI: https://doi.org/10.31073/foodresources2019-13-26.
 3. Шиян Д.В. Рівень розвитку молочного скотарства як фактор формування молокопродуктового підкомлексу в регіонах. Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки. 2019.  № 1.  С. 82–90. DOI: 10.31359/2312-3427-2019-1-82.
 4. Юрченко Н.С. Стан попиту та пропозиції молока і молокопродуктів у розрізі регіонів України та світу. Продовольчі ресурси. 2018.  № 10.  С. 269–275. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pr_2018_10_36.
 5. Міняйло О. Молокопродуктовий підкомплекс України: тенденції розвитку. Товари і ринки.  2018.  № 4.  С. 20–35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tovary_2018_4_5.
 6. Россоха В. В. Розвиток ринку молока та молокопродукції в Україні. Економіка АПК. 2018. № 8. С. 43–54. URL: http://www.eapk.org.ua/contents/2018/08/43
 7. Петриченко О.А. Аналіз тенденцій розвитку галузі молочного скотарства в ланці молокопродуктового ланцюга. Економіка АПК. 2018.  № 5.  С. 33–40. URL: http://eapk.org.ua/contents/2018/05/33
 8. Петриченко О.А. Тенденції й особливості розвитку молокопродуктового підкомплексу України. Економіка АПК. 2018. № 4.  С. 42–50. URL: http://eapk.org.ua/contents/2018/04/42
 9. Петриченко О.А. Розвиток сировинної бази молокопродуктового підкомплексу АПК України. Економіка АПК.  2018.  № 3. С. 31–37. URL: http://eapk.org.ua/contents/2018/03/31
 10. Оцінка ефективності функціонування суб'єктів молокопродуктового підкомплексу України / І. М. Демчак та ін. Київ: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2017.  65 с.
 11. Бєлосвєт О.В. Інструменти фінансової політики в молокопродуктовому підкомплексі АПК. Бізнес Інформ. 2017. № 3. С. 181–188.
 12. Мамчур В.А. Інституційно-економічний механізм розвитку ринку молока і молокопродуктів. Економіка АПК. 2017. № 4. С. 41–49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2017_4_7
 13. Краснодєд Т.Л. Вплив сировинного забезпечення молокопереробних підприємств Запорізької області на ефективність їх діяльності на європейському ринку. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2016. № 1. С. 12–16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2016_1_4
 14. Бондарець В.В. Особливості функціонування молокопродуктового підкомплексу Черкаської області. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2016.  Вип. 88(2). С. 265–272.
 15. Бєлосвєт О.В. Аналіз функціональних зв’язків у молокопродуктовому підкомплексі АПК. Економічний аналіз.  2014.  Т. 15(2).  С. 34–40.
 16. Тимофіїв Т. Інституційне забезпечення функціонування молокопродуктового підкомплексу. Agricultural and resource economics: international scientific e-journal. 2016.  Vol. 2, № 1. P. 142–151. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/areis_2016_2_1_13
 17. Пономарьова М.С. Стан розвитку підприємництва в молокопродуктовому секторі України. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2016. № 1. С. 29–32.
 18. Збарський В. К. Організаційно-правові основи функціонування молокопродуктового підкомплексу України. Агросвіт. 2015. № 17. С. 8–13. URL: http://www.agrosvit.info/index.php?op=1&z=1975&i=1
 19. Семененко В. В. Державне управління розвитком молокопродуктового підкомплексу АПК України. Економіка та держава. 2013. № 12.  С. 110–114.
 20. Антощенкова В. В. Експортний потенціал молокопродуктового сектору України. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. Харків, 2015. Вип. 162. С. 72–80.
ДолученняРозмір
PDF icon svynous_i._mykytyuk_d._semysal_a.pdf2.41 МБ