Ви є тут

Економічна сутність соціального капіталу та особливості його формування в сучасних умовах

У статті узагальнено теоретичні підходи до дефініції категорії соціальний капітал та розглядається вплив сучасних змін на його формування та відтворення. Обґрунтовано, що цілісна теорія соціального капіталу не є завершеною, що актуалізує дослідження щодо поглиблення сутності дефініції категорії соціального капіталу та систематизації особливостей його формування.
Проаналізовано еволюцію концепції соціального капіталу, сучасні підходи до вивчення та базові складові цього виду капіталу.  Встановлено, що спочатку соціальний капітал розглядався як особливий прояв відносин між людьми, який сприяє вирішенню спільних завдань, в тому числі визначаєтьсясформованими зв’язками між людьми. Виділено складові поняття «соціальний капітал» – довіра, зв’язки і норми, а також розглядається як певний ресурс доступний людині. Аргументовано, що у нинішніх умовах соціальний капітал включає наступні елементи – зобов’язання та очікування, які залежать від надійності соціального середовища; спроможність соціальної структури до передачі інформаційних потоків та норм, які супроводжуються санкціями. Соціальний капітал передбачає одержання вигоди у різних її проявах, або віддачі від зусиль щодо підтримки міжособистісних відносин.
Встановлено, що ведуться наукові пошуки щодо розробки інтегрального показника, який сприяв всебічному та адекватному оцінюванню рівня розвитку соціального капіталу, зокрема на макрорівні. Доведено багатогранність поняття соціальний капітал, що потребує за його вивченнядодержуватися міждисциплінарного наукового підходу та враховувати численні чинники зовнішнього й внутрішнього середовища його формування. Наведено позиції науковців, які доводять про позитивний вплив соціального капіталу на різні результуючі показники, зокрема зростання будь-якої економічної системи.
Систематизовано дефініції категорії соціальний капітал, які запропоновано українськими дослідниками та виділено консенсус у розумінні його як ресурсу, що базується на стійких соціальних зв’язках та використовується з метою одержання додаткових доходів. Запропонована авторська дефініція щодо розуміння категорії соціального капіталу, яка розглядається на основі відносин, що базуються на довірі та взаємних зобов’язаннях, безпосередньо не пов’язаних із основною діяльністю економічних агентів, та сприяють формування й посиленню їх конкурентних переваг. Систематизовано чинники, які впливають на розвиток соціального капіталу та відповідно коректують його тлумачення.
Ключові слова: соціальний капітал, довіра, відносини, соціальні зв’язки.
1. Єлісєєва Л.В. Роль соціального капіталу в економічному розвитку: монографія. НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2019. 356 с.
2. Єлісєєва Л.В. Глобальні детермінанти трансформації соціального капіталу. Науковий погляд: економіка та управління, № 4 (62), 2018. С.7–12. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2018-4-62-1.
3. Кожем’якіна О.М. Довіра та соціальний капітал: просторова ціннісно-нормативна інтерпретація. Демографія та соціальна економіка, 2016, № 1 (26). С. 118–131.
4. Бурдье П. Формы капитала / пер. М.С. Добряковой. Экономическая социология.  № 5.  2002. С. 60–75.
5. Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий. Общественные науки и современность.  2001.  № 3. С. 122–139.
6.Патнэм Р.Д. Процветающая комьюнити, социальный капитал и общественная жизнь. Мировая экономика и международные отношения.  1995.  № 4.  С. 77–86.
7. Van Lin N. Social Capital.A Theory of Social Structure and Action.Cambridge: CambridgeUniversityPress, 2010. 278 р.
8. Мачеринскене И.М., Минкуте-Генриксон Р., Симанавичене Ж. Социальный капитал организации: методология исследования. Социологические исследования.  2006.  № 3.  С. 29–39.
9. Лащ А.С. Кооперація: передумови виникнення і розвитку. Ефективна економіка. 2019. № 8.URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7231 DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.151.
10. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація: організаційно-економічні аспекти функціонування та розвитку: монографія /  О.М. Варченкота ін.; за ред. О.М. Варченко. Біла Церква: «Білоцерківдрук», 2017. 316 с.
11. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / Пер. с англ. Москва: «Издательство ACT», ЗАО НПП «Ермак», 2004.  730 с.
12. Gert Tinggaard Svendsen, Gunnar Lind Haase Svendsen. Handbook of Social Capital.The Troika of Sociology, Political Science andEconomics.UK:Cheltenham; Edward Elgar Publishing, 2010. 480 р.URL: https://www.e-elgar.com/shop/gbp/handbook-of-social-capital-978184542323...
13. Fine B. Social Capital Versus Social Theory: Routledge Studies in ContemporaryPolitical Economy. London: Routledge, 2001.  304 р., p. 2–8.
14. Bernardes E.S. The effect of supply management on aspects of social capital andthe impact on performance: A social network perspective. J. Supply Chain Manage.  2010.  Vol. No. 46.  P. 45–55.
15. Burt R. The Contingent Value of Social Capital. Administrative Science Quarterly. 1997.  No. 42. P. 339–365.
16. GrootaertС.The Role of Social Capital in Development.An EmpiricalAssessment / Ed. by Christiaan Grootaert, Thierry van Bastelaer, Robert Puttnam. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.  384 p.DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511492600.
17. Francois Patrick. Social capital and economic development. London and NewYork. Routledge, 2002. 144 p.
18. Бюссе С. Социальный капитал и неформальная экономика.  Мир России.  2002.  № 2.  С. 93–104.
19. Грішнова О.А.,Кочума І.Ю. Соціальний капітал у системі економічних ресурсів. Соціоекономіка: зб. наук. праць.  2009.  № 4.  С. 38–49.
20. Драгомірова Є.С. Формування соціального капіталу на державному і регіональному рівнях: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.07.Донец. держ. ун-т упр.  Донецьк,  2010. 20 с.
21.Веблен Т. Теория праздного класса. Москва: Прогресс, 1984.  367 с.
22. Мішин Ю.Р. Соціальний капітал в сучасній економічній системі: автореф. дис. ... канд. екон. наук. 08.00.01.Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. Kиїв, 2010. 18 с.
23. Все про соціальну роботу: навч. енциклопед. словник-довідник / За ред. В.М. Пічі. Львів: «НовийСвіт–2000», 2013.  616 с.
24. Зайцев Ю.К. Соціалізація економіки України як стратегічна потреба її розвитку: автореф. дис. д-ра... екон. наук. 08.01.01. Київ. нац.екон. ун-т. Київ, 2002. 36 с.
25. Колот А.М. Соціально-трудова сфера: етапвідносин, новівиклики, тенденції розвитку: монографія. Київ: КНЕУ, 2010. 251 с.
26. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системіосвіти і професійної підготовки. Київ: «Знання», 2001.  254 с.
27. Буркинський Б.В., Горячук В.Ф. Соціальний капітал: сутність, джерела та структура, оцінка. Економіка України.  2013.  № 1. С. 67–81.
28. Coleman J.S. Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, 1988.Vol. 94. P. 95–121.
29. Dunne M. Enhancing social capital in our stakeholder networks. Humanities and Social Sciences Communications. 2021. Vol. 8.Iss. 1. DOI: https://doi.org/10.1629/UKSG.530.
30. Shuangshuang Tang, Xin Li.Responding to the pandemic as a family unit: social impacts of COVID-19 on rural migrants in China and their coping strategies. Vol. 13. March 2021. DOI: https://doi.org/10.1057/s41599-020-00686-6.
31. Cory E.Cronin, BerkeleyFranz, SarahGarlington.Population health partnershipsand social capital.Facilitating hospital-community partnerships. 2021.Iss. 1. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100739.
32. Sahasranamam S., Nandakumar M. K., Pereira V., & Temouri Y. Knowledge capital in social and commercial entrepreneurship. Investigating the role of informal institutions. Journal of International Management. 2021. Vol. 27(1). URL: https://doi.org/10.1016/j.intman.2021.100833.
33. Saz-GilI., Bretos I.Cooperatives and social capital: A narrative literature review and directions for future research. Sustainability. Vol. 13. Iss. 2. P. 1–18.DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104342.
34. Llanos-Contreras O., Baier-Fuentes H., González-Serrano.Direct and indirect effects of SEWi, family human capital and social capital on organizational social capital in small family firms. International Entrepreneurship and Management Journal. 2021. DOI: https://doi.org/10.1007/s11365-020-00725-3
35. Belay D., Fekadu G. Influence of social capital in adopting climate change adaptation strategies: empirical evidence from rural areas of Ambo district in Ethiopia. ClimateandDevelopment.  2021. DOI: https://doi.org/10.1080/17565529.2020.1862741.
36. Yaşlak B., Akgün A.A.,Baycan T. Social networks of online rural entrepreneurs: the case of Turkey. Annals of Regional Science. 2021. URL: https://doi.org/10.1007/s00168-020-01034-x.
37. Maglio M. Innovation systems in the fourth industrial revolution. The territorial challenge of the campania region. Smart Innovation, Systems and Technologies. Vol. 178. 2021, P. 663–675. https://doi.org/10.1007/978-3-030-48279-4_62.
ДолученняРозмір
PDF icon vyborna_v._1-2021.pdf (328)798.78 КБ