Ви є тут

ЕКОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ТЕХНОГЕННО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ВИРОБНИЦТВ УКРАЇНИ

Проаналізовано  структуру  техногенно-небезпечних  об’єктів  за  видами  діяльності  та  взаємозв’язок 
місцерозташування  підприємств  ризику  виникнення  надзвичайних  ситуацій.  Показано  динаміку  кількості  потенційно 
небезпечних об’єктів в регіональному розрізі. Розкрито заходи щодо забезпечення техногенної та екологічної безпеки 
потенційно  небезпечних  видів  діяльності,  значення  екологічної  модернізації  техногенно-небезпечних  виробництв  та 
державно-управлінські механізми її реалізації.  
Ключові  слова: екологічна  модернізація,  потенційно  небезпечний  об’єкт,    екологічна  небезпека,    техногенно-
небезпечне виробництво. 

1. Андрєєва Н. Маркетингові технології стратегічного екологічного управління сучасним підприємством: методи та 
інструментарій впровадження / Н. Андрєєва, О. Мартинюк // Економіст. – 2013. – № 1. 
2. Безпека регіонів України і стратегія її гарантування у 2-х т. / Б. М. Данилишин, А. В. Степаненко, О. М. Ральчук 
та ін. – К.: Науково-виробниче підприємство “Видавництво “Наукова Думка” НАН України”, 2008.  Т 1. – Природно-
техногенна (екологічна) безпека.– 2008. – 392 с. 
3. Берюх О.В. Шляхи вдосконалення діяльності з екологізації економіки України / О.В. Берюх// Держава та регіони 
(Серія "Державне управління"), 2013. 
4. Бужимська К.О. Модернізація економіки: технологічно-структурний аспект / К.О. Бужимська // Вісник ЖДТУ. – 
2009. – № 3 (49). 
5.  Качала  Т.М.  Модернізація  як  необхідна  умова  економічної  відбудови  національної  соціально-економічної 
системи / Т.М. Качала // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2011. – № 2.  
6. Мельник Л.Г. Эколого-экономические основы ресурсосбережения : монографія / Л.Г. Мельник, С.А. Скоков, И.Н. 
Сотник. – Суми: Университетская книга, 2013. – 229 с. 
7.  Салун  М.  М.  Фактори  модернізації  ресурсного  потенціалу  промислового  підприємства  /  М.  М.  Салун  // 
Інноваційна економіка, Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. –  № 4 (30).  
8.  Сірко  А.А.  Модернізація  та  інноваційний  розвиток  вітчизняної  економіки:  проблеми  та  їх  вирішення  /  А.  А. 
Сірко, Н. М. Найдич // Вісник Київського Національного Інституту бізнесу та технологій. – К., 2012. – № 1 (17).  
9. Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку  : матеріали. Всеукр. наук.-практ. конф., 
Ірпінь, 16 квітня 2010 р., / ДПА України, Нац. ун-т ДПС України та ін. – Ірпінь: НУДПСУ, 2010. – 320 с. 
10.  Хвесик  М.  А.  Економічні  проблеми  природокористування  та  сталий  розвиток/  М.А..  Хвесик  //  Екологічний 
вісник. – 2011. – № 2. 
11. Cohen M. 2006. Ecological Modernization and its discontents: The American environmental movements resistance to an 
innovation-driven future. 
12. Forrester J.W. World Dynamic / J.W. Forrester.– Cambridge, 2008. 
13. Mesarovic M. Mankind at the Turning Point.  The Second Report to the Club of Rome / M. Mesarovic, E. Pestel. – New 
York, 2008. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_ostrovskiy_ua.pdf295.13 КБ