Ви є тут

ДОСЛІДЖЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ПУБЛІЧНИХ СОЮЗІВ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЯ

Вперше в комплексі розглянуто неоінституціональну методологію дослідження бюджетного процесу публічних союзів усіх рівнів. Показано взаємозв’язок досконалості інституціонального середовища з успішним функціонуванням та рівнем організованості прямих і зворотних зв’язків бюджетних організаційних інститутів у архітектоніці
бюджетної системи та суб’єктами бюджетування. Особлива увага приділяється обґрунтуванню методологічних підходів, які мають враховувати рівень «соціальної якості» учасників бюджетного процесу. Розкрито переваги неоінституціонального підходу за розгляду та аналізу бюджетного процесу, які полягають у більш повному поясненні якісної фінансової динаміки, що наближає модель бюджетного процесу до дійсності і забезпечує повніше розуміння ролі індивідів і держави у формуванні інституціональної архітектоніки і розвитку бюджетного процесу.

Ключові слова: бюджетний процес, неоінституціоналізм, бюджетування, методологія.

 1. Азаров М. Я. Державний бюджет і бюджетна стратегія, 2012–2014. Стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України: монографія / За заг. ред. М. Я. Азарова. – К.: Держ. навч-наук. установа «Акад. фін. управління», 2011. – Ч. 1. – 268 с., Ч. 2. – 702 с.
 2. Бадида М. П. Податкова база місцевого самоврядування: монографія / М. П. Бадида. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2010. – 408 с.
 3. Батурин В. К. Глобальные исследовательские программы развития научного познания: теоретико-философский анализ и некоторые возможности их епигенеза / В. К. Батурин // Философия науки, 2004. – № 4. – С. 3–12.
 4. Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знаний / П. Бергер, Т. Лукман. – М.: Медиум, 1995. – 323 с.
 5. Варналій З. С. Бюджетний процес в Україні: стан та проблеми інституційного забезпечення: монографія /
  З. С. Варналій, Г. В. Бугай, С. В. Оніщенко. – Полтава: Полт. НТУ, 2014. – 271 с.
 6. Вахович І. М. Фінансова політика сталого розвитку регіону: методологія формування та механізми реалізації: монографія / І. М. Вахович. – Луцьк: Надстир’я, 2009. – 400 с.
 7. Вишневська Н. В. Бюджетна політика: регіональний аспект: монографія / Н. В. Вишневська. – Луцьк: РВВ «Вежа», 2007. – 244 с.
 8. Геєць В. Ліберально-демократичні засади: курс на модернізацію України / В. Геєць // Економіка України, 2010. – № 3. – С. 4 –20.
 9. Даниленко А. І. Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: в 3 т. / За ред. А. І. Даниленка. – К.: Фенікс, 2008. – Т.1: Фінансова політика та податково-бюджетні важелі її реалізації. – 468 с.
 10. Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України: монографія / В. Г. Дем’янишин. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 496 с.
 11. Загорський А. Г. Бюджетна система та оподаткування в Україні: проблеми розвитку: монографія / А. Г. Загорський. – Х.: ІНЖЕК, 2008. – 285 с.
 12. Иншаков О.В. Введение / Иншаков О. В., Фролов Д. П. // Эволюция институционализма в российской экономической мысли (IX–XXI вв.): В 4-х т. – М.: Экономистъ, 2007. – Т. 1. – 511 с.
 13. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій: монографія /
  За ред. О. П. Кириленка. – Тернопіль: Екон. думка, 2008. – 376 с.
 14. Кириленко О. П. Теорія і практика бюджетних інвестицій: монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк. – Тернопіль: Екон. Думка, 2007. – 288 с.
 15. Колодко Гж. Неолиберализм и мировой экономический кризис / Гж. Колодко // Вопросы экономики. – 2010. – № 3. – С. 56–65.
 16. Кругман П. Кредо либерализма / П. Кругман. – М.: Европа, 2009. – 368 с.
 17. Кун Т. Структура научных революций: пер. с англ. / Т. Кун, Сост. В. Ю. Кузнецов. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2001. – С. 3–268.
 18. Лагутін В. Д. Бюджетна та монетарна політика: координація в трансформаційній економіці: монографія /
  В. Д. Лагутін. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 248 с.
 19. Лакатос Имре. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. Структура научных революций: пер. с англ. / Лакатос Имре. Сост. В. Ю. Кузнецов. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2001. – С. 269–454.
 20. Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин: монографія / Луніна І. О. – К.: Наук. думка, 2006. – 432 с.
 21. Людвиг фон Мизес. Либерализм / Людвиг фон Мизес. – М.: Экономика, 2001. – 239 с.
 22. Огонь Ц. Г. Доходи бюджету України: теорія і практика: монографія / Ц. Г. Огонь. – К.: КНТЕУ, 2003. – 580 с.
 23. Павлюк К. В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України: монографія /
  К. В. Павлюк. – К.: НДФІ, 2006. – 584 с.
 24. Пригожин И. Р. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой: пер. с англ. / И. Р. Пригожин, И. Стренгес. – Изд. 5-е. – М.: URSS, Ком Книга, 2005. – С. 153–294.
 25. Сутормін В. М. Держава – податки – бізнес (зі світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки): монографія / В. М.Суторміна, В. М.Федосов, В. Л. Андрущенко. – К.: Либідь, 1992. – 328 с.
 26. Тарантул Л. Л. Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика): монографія / Л. Л. Тарантул. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. – 286 с.
 27. Фролов Д. Методологический институционализм: новый взгляд на эволюцию экономической науки / Д. Фролов // Вопросы экономики. – 2008. – № 11. – С. 90–101.
 28. Чугунова І. Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку: монографія / І. Я. Чугунов. – К.: НІОС, 2003. – 488 с.
 29. Шуман А. Н. Конвенционализм / А. Н. Шуман // Новейший философский словарь. 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: Интерпрессервис; Книжный дом. – 2001. – 498 с.
 30. Фінансова думка України: монографія / П. І. Юхименко, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Федосова. – К.: Кондор, 2010. – у 3 т. – Т. 1. – 2010. – 687 с.

 

ДолученняРозмір
PDF icon yukhymenko_1-2_2016.pdf313.7 КБ