Ви є тут

Державна політика розвитку аграрного сектору економіки на основі державно-приватного партнерства

У статті проаналізовано сучасний стан аграрного сектору економіки України, його місце у формуванні валового внутрішнього продукту, тренд зміни продуктивності сільського господарства, його роль у зменшенні негативного впливу економічної кризи в 2020 р. та головні тенденції розвитку аграрного сектору. Метою дослідження є аналіз існуючих підходів до формування державної політики розвитку аграрного сектору через державно-приватне партнерство та розробка практичних заходів щодо активізації розвитку стратегічного партнерства державного і приватного сектору в аграрній сфері. Існуючі підходи, спрямовані на розвиток аграрного сектору, мають використовувати можливості додаткового залучення ресурсів, що можливо досягнути завдяки моделям державно-приватного партнерства. Проаналізовано особливості державно-приватного партнерства в аграрному секторі, яке спрямовується на реалізацію пріоритетних проєктів інфраструктури з метою розвитку виробництва, зберігання та збуту сільськогосподарської продукції; реалізації продовольчої безпеки; розвитку ланцюгів створення вартості. Визначено основні форми реалізації проєктів державно-приватного партнерства, які використовують у світовій практиці. Акцентовано увагу на необхідності використання державно-приватного партнерства в аграрному секторі на основі стратегічного управління в межах загальноекономічної політики держави. Обґрунтовано переваги використання інструментарію державно-приватного партнерства в аграрному секторі та визначено напрями його розвитку. Встановлено основні підходи до формування державної політики розвитку сфери агропромислового комплексу через державно-приватне партнерство, які передбачають підвищення рентабельності виробництва, реалізації експортного потенціалу країни, поліпшення інвестиційного клімату, підвищення конкурентоспроможності сільського господарства, удосконалення законодавчої бази, інноваційний розвиток.
Ключові слова: держава, державне управління, приватний бізнес, інноваційний розвиток, інструменти, стратегії, проєкти.
1. Про Державний бюджет України на 2021 рік: Закон України від 15.12.2020 р. № 1082-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text.
3. Zeldner A. The mechanism of public-private partnerships in attracting investment in agriculture. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing. 2019. № 274. Р. 012056.
4. Kosach I.A., Kholyavko N.I. The strategy for the development of public-private partnerships in agriculture in the context of food security. Innovative solutions in modern science. Dubai, UAE. 2016. № 1(1). Р. 12–17.
5. Векленко В.И., Пугач С.П. Современное состояние и направления развития государственно-частного партнерства в сельском хозяйстве. Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2018. № 2. С. 77–80.
6. Kozin M., Pyrchenkova G., Radchenko E. Public-private partnership in the agricultural sector: empirical estimation by factorial characteristics. E3S Web of Conferences. 2020. № 175. Р. 13016.
7. Дідковська Л.І. Аналіз світових тенденцій поширення державно-приватного партнерства у зрошуваному землеробстві. Економiка АПК. 2019. № 7. С. 66–72. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201907066.
8. Ковалева И.В., Рожкова Д.В. Устойчивое развитие сельского хозяйства в условиях государственно-частного партнерства. Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2017. № 10 (156). С. 190–193.
9. Dudin M.N., Shakhov O.F., Vysotskaya N.V., Stepanova D.I. Public and Private Partnership: Innovation-Driven Growth of Agriculture at the Regional Level. Journal of Environmental Management and Tourism. (Volume X, Winter). 2019. № 7(39). Р. 1435–1444.
10. Публічне управління та адміністрування: словник / уклад. О.М. Руденко та ін. Київ: Кондор, 2016. 178 с.
11. The State of Agricultural Commodity Markets 2020. Agricultural markets and sustainable development: Global value chains, smallholder farmers and digital innovations. FAO. Rome, 2020. DOI: https://doi.org/10.4060/cb0665en.
12. World Food and Agriculture – Statistical Yearbook 2020. FAO. Rome, 2020. URL: http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1329en.
13. Shih-Hsun Hsu T., Ching-Cheng C., Nguyen T. T. T. APEC Survey Report on Feasible Solutions for Food Loss and Waste Reduction 2018. Singapore, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), 2018. 71 р.
14. OECD-FAO Agricultural outlook 2015. Paris: FAO, OECD Publishing, 2015. URL: www.fao.org/3/a-i4738e.pdf.
15. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2020. OECD Publishing. Paris, 2020. DOI: https://doi.org/10.1787/928181a8-en.
16. Agricultural Outlook 2020-2029. Paris: FAO, OECD Publishing, 2020. DOI: https://doi.org/10.1787/1112c23b-en.
17. Інфляційний звіт. Жовтень 2020 року. НБУ, 2020. URL: https://bank.gov.ua/monetary/report.
18. Yost M. A., Sudduth K. A., Walthall C. L., Kitchen N. R. Public-private collaboration toward research, education and innovation opportunities in precision agriculture. Precision Agriculture. 2019. № 20(1). Р. 4–18.
19. Considerable Issues for Sustainable Public-Private Partnership Project / Rashed M. et al. Res Manageria. 2011. Vol. 2. Issue 4. Р. 57–65.
20. Gaffney J., Challender M., Califf K., Harden K. Building bridges between agribusiness innovation and smallholder farmers: A review. Global Food Security. 2019. № 20. Р. 60–65.
21. Hermans F., Geerling-Eiff F., Potters J., Klerkx L. Public-Private Partnerships as Systemic Agricultural Innovation Policy Instruments – Assessing Their Contribution to Innovation System Function Dynamics. NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences. 2019. Vol. 88. P. 76–95.
22. Косач І., Журман С. Державно-приватне партнерство в АПК України: стратегічні аспекти. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 4(20). С. 127–136.
23. Public-Private Partnerships for Agricultural Transformation – Trends and Lessons from Developing Countries. The Emerald Handbook of Public-Private Partnerships in Developing and Emerging Economies / Rankin M. et al. Emerald Publishing Limited, 2017. Р. 191–219.
24. Development of Public-Private Partnerships in The Agrarian Sector of Ukraine: Digitalization as a Priority / Reznik N. et al. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). 2019. № 8(3). Р. 275–281.
25. Mandri-Perrott C., Bisbey J. How to develop sustainable irrigation projects with private sector participation. World Bank, 2016. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24034.
26. Безпрозванних О. О. Розвиток інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності промислового підприємства: дис... канд. екон. наук: 08.00.04. Харків: НТУ «Харківський політехнічний інститут», 2020. 322 с.
27. Оніпко Т. А. Інноваційно-кластерний розвиток як чинник зростання конкурентоспроможності економічних систем: дис... канд. екон. наук: 08.00.01. Полтава: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2019. 280 с.
28. Kruhlov V. V., Tereshchenko D. A. Public-Private Partnership as Tool for Developing Regional Labor Potential. Sci. innov. 2019. №15(6). Р. 05–13.
ДолученняРозмір
PDF icon kruhlov_v._1-2021.pdf (90)785.44 КБ