Ви є тут

БАЛАНС АКТИВІВ І ПАСИВІВ ЯК СТАТИСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА

В  статті  з  позицій  СНР  охарактеризовано  сутність  національного  багатства  як  сукупності  запасів  фінансових  та 
нефінансових активів, зменшених на суму зобов’язань економіки країни перед інституційним сектором «іншого світу».  
Охарактеризовано існуючу практику української статистики щодо побудови балансів активів і пасивів. Показано її 
відмінності  від  європейської  практики.  Здійснено  порівняльний  аналіз  структур  запасів  фінансових  активів  і  пасивів 
України та ЄС.  
Доведено необхідність удосконалення вітчизняної практики балансових побудов на концептуальних засадах SNA-2008.  
Ключові слова: фінансиалізація, макроекономічний аналіз, Система національних рахунків, національне багатство, 
баланс активів і пасивів, чиста вартість капіталу, чисті вимоги до решти світу, фінансові активи і зобов’язання. 

1.  Epstein, Gerald A. Financialization and the World Economy, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2005. 
2.  System of National Accounts 2008 : [EC, IMF, OECD, UN, WB]. – New York, 2009. – 662 p. 
3.  Mink, Reimund (2008), “Money, financial investment and financing” in The IFC’s contribution to the 56th ISI Session, 
Lisbon, August 2007. – 2008, vol. 28, pp. 156–168, Bank for International Settlements. 
4.  Mink, Reimund (2010), “Implementation of the 2008 SNA and BPM6 in the area of financial accounts” in The IFC’s 
contribution to the 57th ISI Session, Durban, August 2009. – 2010, vol. 33, pp. 18–37, Bank for International Settlements. 
5.  Teplin, A. M. (2001). “The U.S. Flow of Funds Accounts and Their Uses”, Federal Reserve Bulletin, July, pp. 431-441. 

6.  Національне багатство України: моногр. / За ред. Дорогунцова С.І. – К.: РВПС України НАН України, 2005. – 224 
с. 
7.  Шумська С. С. Національне багатство України у вимірі показників СНР / С. С. Шумська // Фінанси України. – 
2012. – №  4. – С. 27–40. 
8.  Шумська С. Фінансова діяльність у вимірі показників системи національних рахунків / С. Шумська // Економіст. 
– 2011. – № 11. – С. 13–17. 
9.  Квак М. В. Макроекономічний аналіз змін у системі національного багатства України: автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / М.В. Квак. – Львів, 
2009. – 24 с.  
10.  Ляховец О. О. Оцінка національного багатства України / О. О. Ляховец // Наукові праці : Наук.-метод. журн. – 
2010. – Том 126, вип. 113. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П .Могили. – С. 5–10. 
11.  Бобух  І.  М.  Перспективні  напрями  трансформації  балансів  системи  національних  рахунків  /  І.М.  Бобух  // 
Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 243–250. 
12.  Державна служба статистики України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 
13.  European Central Bank [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecb.europa.eu/home/ html/index.en.html 

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_zadoroghna_ua.pdf321.41 КБ