Ви є тут

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

У статті розглянуто  сучасні тенденції виробництва зернових культур  у сільськогосподарських підприємствах України. 
Досліджено  основні  аспекти  формування  ефективного  виробництва  зерна  в  аграрному  секторі.  Проведено  аналітичне 
дослідження  основних  показників  виробництва  зернових  культур  у  сільськогосподарських  підприємствах  України. 
Встановлено,  що  протягом  останніх  років  відбувається  нарощення  виробництва  кукурудзи  у  структурі  зернової  продукції. 
Ідентифіковано  ризики  агробіологічного  і  економічного  характеру  для  вітчизняних  товаровиробників.  Визначено  вплив 
диверсифікації,  спеціалізації  та  концентрації  на  ефективність  виробництва  зернових  культур.  Доведено,  що  протягом 
досліджуваного  періоду  відбувається  поглиблення  спеціалізації  вирощування  окремих  зернових  культур.  Окреслено 
перспективні напрямки розвитку ринку зернових культур з  урахуванням агротехнічних  умов вирощування. Запропоновано 
механізм підвищення ефективності виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах.  
Ключові  слова:  виробництво  зернових  культур,  сільськогосподарські  підприємства,  економічна  ефективність, 
диверсифікація, концентрація, аграрний сектор. 

1. Материнська  О.  А. Виробництво  та  експорт  зерна в Україні /  О.  А. Материнська //  Економіка  АПК.  –  2013.  –  
№ 10. – С. 49–53. 
2. Державна служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 

3. Голик С. І. Виробництво зернових культур в Україні як важлива складова розв’язання глобальної продовольчої 
проблеми / С. І. Голик // Облік і фінанси. – 2013. – № 3. – С. 118–124. 
4. Шпичак О.М. Оптимізація ринку зерна України та її результативність // О.М. Шпичак, О.В. Боднар [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://memjournal.agrex.gov.ua/optimizatsiya-rinku-zerna-ukrayini-ta-yiy...
5.  Карамушка  О.М.  Реалії  ринку  зернових  колосових  культур  України  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: 
http://www.rusnauka.com/7_NITSB_2014/ Economics/12_ 162086.doc.htm 
6.  Савіцька  С.І.  Сучасний  стан  розвитку  ринку  ячменю  /  С.І.  Савіцька  //  Збірник  наукових  праць  ПДАТУ.– 
Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 18. – С. 354–357. 
7.  Кириленко  І.Г.  Тенденції  на  світових  регіональних ринках  зерна  та  перспективи  України  /  І.  Г.  Кириленко 
[та ін.] // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 33–42. 
8.  Пастарнак  О. Перспективи  ринку  кукурудзи  в  Україні  /  О.  Пастарнак  //  Агробізнес  сьогодні.  –  2012.  –  Квіт.  
(№ 7). – С. 16–18. 
9. Лавринчук О. В. Перспективи розвитку ринку зерна України / О. В. Лавринчук // Облік і фінанси АПК. – 2011. – 
№ 3. – С. 144–152. 
10. Маслак О. Переваги – за кукурудзою : [ринок кукурудзи в Україні та в світі] / О. Маслак // Пропозиція. – 2013. – 
№ 5. – С. 32–34. 
11.  Найбільші  аграрні  компанії  України.  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу  :  http://onlineagro.com.ua/ 
publications/item 
12.  Аналіз  ринку  зернових  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://ukrselko.com/uploads/media/ 
Ukrselko_Grain_Market_Analysis_120918.pdf 
13.  Інвестиційна  діяльність  компанії  «Нібулон»:  будівництво  флоту  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: 
http://www.nibulon.com/news/budivnictvo-flotu-etapi-budivnictva.html 
14.  Юркевич  Є.О.  Агроекологічна  оптимізація  посівних  площ  і  розміщення  соняшнику  в  сівозмінах  України  /  
Є.О. Юркевич, Н.П. Коваленко. – Одеса: ПП Огмрцян О.П., 2007. – 43 с. 
 

ДолученняРозмір
PDF icon tkachenko.pdf722.7 КБ