Ви є тут

ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН СВІТОВИХ ВИРОБНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА АГРОПРОДОВОЛЬЧИЙ РИНОК УКРАЇНИ

У статті проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку експортно-імпортних операцій з агропродовольчою продукцією в Україні. Встановлено, що розвиток вітчизняного сільського господарства нині характеризується посиленням спрямованості на великотоварне експортоорієнтоване виробництво продукції рослинництва: зерна, рапсу і соняшнику (олії). Водночас, нанесені радикальними перетвореннями збитки тваринництву не дозволяють забезпечити нарощування його експортного потенціалу. Виявлено і охарактеризовано основні тенденції сучасного етапу розвитку експорту у системі макроекономічних параметрів та в контексті його географічної диверсифікації.

Доведено, що українські виробники сільськогосподарської продукції після перших років перебування України у СОТ об’єктивно не можуть витримати тиску більш розвиненого сільського господарства, яке до того ж субсидується на значно вищому рівні. Вважаємо, що перспективи формування зони вільної торгівлі з ЄС для сільського господарства приблизно такі ж, як і у випадку із СОТ. В умовах вступу країни до СОТ і формувань зони вільної торгівлі з ЄС значною мірою постає проблема формування зовнішньоторговельних відносин України із колишніми країнами пострадянського простору.

Систематизовано сучасні форми та інструменти регулювання експорту та макроекономічні заходи інфраструктурного забезпечення розвитку національного експортного потенціалу. Визначено зовнішньоторговельні пріоритети сучасної інтеграційної стратегії України, ідентифіковано ключові дисбаланси та асиметрії її експорту. Обґрунтовано шляхи та засоби розвитку українського експорту на традиційних та нових сегментах світового ринку.

Ключові слова: аграрний сектор, ринок агропродовольчої продукції, кон’юнктура, процеси глобалізації та інтеграції, зовнішньоторговельний обіг, СОТ.

 1. Власов В. Синопсис сільськогосподарських проблем у світі і складники продовольчої безпеки / В. Власов, М. Лисак // Вісн. НАН України. – 2011. – № 2. – С. 37–48.
 2. Зінчук Т.О. Теоретично-методологічні засади диверсифікації сільської економіки в контексті європейського досвіду / Т.О. Зінчук, В.І. Ткачук // Економіка АПК. – 2011. – №1. – С. 27–34.
 3. Безуглий М.Д., Кваша С.М. Стан, основні тенденції розвитку сільського господарства України протягом 2011 року та напрями розвитку в 2012 році. – Економіка АПК, 4'2012 (210). – С. 3-14.
 4. Михайлова Л. І. Управління трансакційними витратами у зовнішньоекономічній діяльності підприємств / Л.І. Ми-хайлова, Д. В. Королькова // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Економіка і менеджмент» / Сумський НАУ. – Суми, 2011. – Вип. 3(45). – С. 3-7.
 5. Осташко Т.О., Волощенко Л.Ю., Лєнівова Г.В. Внутрішній агропродовольчий ринок України в умовах СОТ / [Осташко Т.О., Волощенко Л.Ю., Лєнівова Г.В.]; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2009. –
  208 с.
 6. Шубравська О. В. Оптові ринки сільськогосподарської продукції: європейський досвід та українські перспективи/О. В. Шубравська, Н. А. Ринденко // Економіка України. – К. : Преса України. – 2012. – № 8. – С.77–85.
 7. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація: наук. доп. / [О.М. Бородіна,
  В.М. Геєць, А.О. Гуторов та ін.] ; за ред. В.М. Гейця, О.М. Бородіної, І.В. Прокопи; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 56 с.
 8. Волкова І.М., Варченко О.М. та ін. Кон’юнктура та перспективи світових аграрних ринків: монографія /
  І.М. Волкова, О.М. Варченко, В.Є. Данкевич та ін; за ред. Т.О. Зінчук. – К.: Центр навчальної літератури, 2013. – 670 с.
ДолученняРозмір
PDF icon varchenko11106-2013.pdf (84)300.86 КБ