Ви є тут

УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА В УКРАЇНІ

У контексті послаблення залежності більшості країн світу від імпорту традиційних енергоносіїв необхідним напрямом виступає комплекс системних досліджень щодо пошуку та ефективного використання відновлюваних джерел енергопостачання, зокрема розвитку біопаливної індустрії. Нагальною є необхідність паралельної реалізації політики диверсифікації постачання та ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів із активним упровадженням політики конкуренції та інфраструктурних реформ у економіко-енергетичному секторі. Економічно розвинені країни приділяють значної уваги енергозабезпеченню на засадах сталого розвитку, що визначає актуальність розробки комплексної системи напрямів і пріоритетів формування енергетичної безпеки України на основі власного виробництва біопалив.
Метою дослідження є науково-практичне обґрунтування й систематизація організаційно-інноваційних аспектів ефективного регулювання розвитку конкурентоспроможного виробництва біопалив в Україні на різних рівнях управління.
Використано методико-практичні напрацювання українських вчених щодо поділу України на природно-економічні райони. Застосовано методи системного аналізу, монографічний, графічний та абстрактно-логічний.
Розвиток національного виробництва біопалив сприяє ефективному використанню наукового, економічного й трудового потенціалів та забезпечує оптимізацію біопаливної спеціалізації областей. На базі природно-економічного району потрібно здійснювати формування основних економічно-енергетичних пропорцій макрорегіонального розвитку та проводити балансові розрахунки виробництва і споживання біопалив. Формування конкурентоспроможного виробництва біопалив має відбуватись на принципах незалежності, самозабезпеченості, доступності й якості, поклавши за основу процеси кластеризації.
Необхідно активізувати процеси нарощування обсягів і частки споживання відновлюваних енергетичних ресурсів, надаючи пріоритетне значення розвитку біопаливної індустрії. Біопалива є вагомим інноваційним внеском у місцеве енергозабезпечення природно-економічних районів, областей, адміністративних районів та окремих агропромислових підприємств для зростання конкурентоспроможності виробленої продукції.
Ключові слова: економічний розвиток, управління, державна енергетична політика, відновлювана енергетика, біопаливна індустрія, природно-економічний район.
doi: 10.33245/2310-9262-2019-151-2-51-66
 
1. Дікарєв О. Стратегії освоєння енергетичних ресурсів шельфу світового океану. Економіка України. 2010. № 1. С. 60–73.
2. Туниця Т. До питання конвергенції України та ЄС у сфері споживання енергетичних природних ресурсів. Економіка України. 2006. № 8. С. 72–78.
3. Бобров Є. Невуглеводнева енергетична політика України у світовому контексті. Економіка України. 2008. № 8. С. 68–79.
4. Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього тисячоліття: монографія / А.К. Шидловський та ін. Київ: “Українські енциклопедичні знання”, 2001. 400 с.
5. Оверченко Б.П., Міщенко Н.М. Перспективи розвитку ріпаківництва та проблеми виробництва біодизелю в Україні. Економіка і прогнозування. 2007. № 3. С. 75–98.
6. Цапко-Піддубна О.І. Теоретичні основи політики ефективного використання енергетичних ресурсів. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Вип. 35. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. С. 155–163.
7. Ковалко М.П., Ковалко О.М. Розвинута енергетика – основа національної безпеки України. Аналіз тенденцій і можливостей. Київ: ТОВ “Друкарня “Бізнесполіграф”, 2009. 104 с.
8. Калетнік Г.М., Климчук О.В. Екологічна енергетика – основа розвитку економіки держави. Збалансоване природокористування. 2013. № 2–3. С. 14–17.
9. Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”: Розпорядження КМУ від 18.08.2017 р. № 605-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80 (дата звернення 24.04.2019).
10. Божидарнік Т.В., Ткачук В.В., Речун О.Ю. Проблеми і перспективи формування та розвитку ринку біопалив в Україні. Economic Annals – XXI. 2014. № 11–12. С. 45–48.
11. Месель-Веселяк В.Я. Виробництво альтернативних видів енергетичних ресурсів як фактор підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2015. № 2. С. 18–27.
12. Біологічні ресурси і технології виробництва біопалива: колективна монографія / Я.Б. Блюм та ін. Київ: “Аграр Медіа Груп”, 2010. 403 с.
13. Панасюк Б.Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки. Київ: Поліграфкнига, 1998. 304 с.
14. Заставний Ф.Д. Економічні райони України. Реалії та перспективи. Львів: Апріорі, 2010. 207 с.
15. Климчук О.В. Пріоритетні напрями ефективного виробництва твердого біопалива в Україні: регіональні аспекти. Електронне наукове фахове видання “Економіка та суспільство”. 2016. Випуск № 7. С. 78–83. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/14.pdf (1)  (дата звернення 24.04.2019)
16. Климчук О.В. Економіко-технологічні процеси ефективного регіонального виробництва біогазу в Україні. Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики”. 2017. Вип. 2 (18). С. 104–113.
17. Климчук О.В. Економіко-технологічні процеси регіонального виробництва рідких біопалив в Україні. Економіка АПК. 2017. № 5. С. 38–42.
18. Калетнік Г.М., Мазур А.Г., Кубай О.Г. Розвиток організаційно-функціональних структур управління в регіональних економічних системах: монографія. Вінниця: Вінницька газета, 2009. 188 с.
19. Климчук О.В. Специфіка формування та механізми регулювання ринку біопалива. Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики”. 2015. Вип. 2. С. 13–21.
20. Климчук О.В. Методологічні засади кластеризації та інноваційності у формуванні конкурентоспроможного виробництва біопалив. Бізнес Інформ. 2016. № 5. С. 57–62.
21. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.07.2014 р. № 1160–15. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1160-15 (дата звернення 24.04.2019).
ДолученняРозмір
PDF icon klimchuk_o._2_2019.pdf (72)1.18 МБ