Ви є тут

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОЦІНКИ ОБМЕЖЕНЬ (ОБТЯЖЕНЬ), ЯКІ ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ФОРМУВАННЯ ОХОРОННИХ І САНІТАРНО-ЗАХИСНИХ ЗОН, ЗОН САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ ТА ЗОН ОСОБЛИВОГО РЕЖИМУ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ

У  статті  висвітлено  існуючі  методичні  підходи  щодо  оцінки  обмежень  (обтяжень),  які  встановлюються  через 
формування  охоронних  і  санітарно-захисних  зон,  зон  санітарної  охорони  та  зон  особливого  режиму  використання 
земель.  Проаналізовано  методологію  визначення  недоодержаного  доходу  на  обмежених  (обтяжених) 
землекористуваннях, методичні підходи щодо оцінки недоодержаного доходу, а також основні підходи до проведення 
розрахунку  розмірів  збитків  сільськогосподарського  виробництва.  Запропоновано  вдосконалення  методології 
розрахунку  сумарного  недо-одержаного  доходу  та  наукового  підходу  щодо  визначення  величини  пониження  якості 
земель внаслідок прокладання нафтопроводу. 
Ключові  слова:  недоодержаний  дохід,  чистий  дохід,  зерновий  еквівалент,  обмеження  (обтяження),  санітарно-
захисні зони, бал бонітету, урожайність, відшкодування втрат, коефіцієнт інтенсивності. 

1. Волков С.Н. Землеустройство. Учебник и учебное пособие для студентов высших учебных заведений / С.Н. Вол-
ков. – М.: ГУЗ, 2013. – 992с. 

2.  Добряк  Д.С.  Еколого-економічні  засади  реформування  землекористування  в  ринкових  умовах  /  Д.С.Добряк,  
Д.І. Бабміндра. – К.: Урожай, 2006. – 336 с. 
3.  Добряк  Д.С.  Теоретико-методологічні  засади  визначення  втрат,  спричинених  обмеженнями  (обтяженнями)  у 
сільськогосподарському землекористуванні / Д.С. Добряк, Т.М. Недашківська // Землевпоряд. вісн. – 2012. – №5. – С. 28–32. 
4. Добряк Д.С. Методология определения потерь сельскохозяйственного производства, вызванных ограничениями в 
использовании земель / Д.С. Добряк, Т.М. Недашковская // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – М., 2013. – 
№5 (101). – С. 32–36.  
5. Добряк Д.С. Вплив обмежень у сільськогосподарському землекористуванні на нормативну грошову оцінку орних 
земель на прикладі Київської області / Д.С. Добряк, Т.М. Недашківська // Землевпоряд. вісн. – 2012. – №12. – С. 35–38.  
6. Дорош Й.М. Еколого-економічні основи формування інституту обмежень та обтяжень при використанні земель / 
Й.М. Дорош. – К.: ЦЗРУ, 2007. – 236 с. 
7.  Земельний  кодекс  України від 25  жовтня  2001  року  №  2768-ІІІ  //  Відомості  Верховної  Ради  України  (ВВР).  – 
2002. – № 3–4. – С. 27. 
8. Курильцев Р.М. Мeтодичнi пiдходи до оцiнки втрaт сiльськогосподaрського виробництвa внaслiдок погiршeння 
якостi угiдь / Р.М.Курильцев // Зeмлeвпоряд. вiсн. – 2006. – № 1. – С. 66–69. 

ДолученняРозмір
PDF icon nedashkivska.pdf (68)260.7 КБ