Ви є тут

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

 

У статті розглядаються економічні відносини в сільському господарстві. Приділено увагу техніко-економічним, організаційно-економічним і соціально-економічним відносинам. Наголошується увага на еколого-економічних відносинах. Висвітлено економічні відносини у сфері виробництва, розподілу, обміну і споживання.

Ключові слова: економічні відносини, сільське господарство, організаційно-економічні відносини, соціально-економічні відносини, техніко-економічні відносини, еколого-економічні відносини.

1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов /А. Смит – Режим доступу до ресурсу: http://ek-lit. aqava.ru./smitsod.htm

2. Басюркіна Н.Й. Аналіз моделей продовольчої безпеки країни / Н.Й. Басюркіна //Інноваційна економіка. – 2012. – №2 (28). – С.281-284.

3. Маркс К. Капітал. Критика політичної економії [Текст] : научное издание. Т. 1 . Кн. 1. Процес виробництва капіталу / К. Маркс ; пер. з рос. І. І. Степанова-Скворцова.  – К.: Держполітвидав УРСР, 1954.  – 790 с.

4. Маркс К. Капитал. Критика политической зкономии /К. Маркс – Режим доступу до вид.: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/7135/

5. Политическая экономия [Текст] : учебник для неэкон. вузов / В.А. Медведев, Л.И. Абалкин, О.И. Ожерельев.  – М.: Политиздат, 1989.  – 735 с.

6. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація : наук. доп. / [О.М. Бородіна,
В.М. Геєць, А.О. Гуторов та ін.]; за ред. В.М. Гейця, О.М. Бородіної, І.В. Прокопи ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозування – К., 2012. – 56 с.

ДолученняРозмір
PDF icon levandovski11106-2013.pdf (34)225.3 КБ