Ви є тут

ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ CІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Досліджено теоретичну сутність інвестицій та інвестиційного процесу в інвестуванні сільськогосподарських підприємств. Наголошується, що інвестиційна теорія почала формуватися одночасно зі світовим ринком, розвиток якого був пов’язаний із великим географічним відкриттям XV–XVI ст. Розглядається інвестиційна теорія епохи меркантилізму. Доведено, що вони ототожнювали багатства нації з грошима, а гроші – з благородними металами. У працях фізіократів інвестування розглядалося як процес, спрямований на відновлення та збільшення капіталу, за допомогою якого здійснюється не тільки виробництво в сільському господарстві, але і в цілому зростає національне багатство. Представниками школи неокласичного напряму було визначено, що пропозиція регулюється ставкою банківського відсотка, яка виступає як ціна пропозиції на ринку капіталу, а попит – нормою прибутку на вкладений капітал, який отримує підприємець. Доведено, що в широкому розумінні кейнсіанську інвестиційну теорію можна вважати протекціоністською, оскільки вона пропагує захист національної економіки від іноземних інвестицій.
На основі аналізу дослідження інвестицій провідними зарубіжними і вітчизняними науковцями зроблено певні висновки у визначенні суті інвестицій та інвестиційного процесу в інвестуванні сільськогосподарських підприємств. Розглянуто основні чинники, що впливають на обсяги інвестицій. Зосереджено увагу на інвестиційному проекті.
Доведено, що розробка і реалізація інвестиційного проекту (насамперед виробничої спрямованості)  в умовах ринку складається з трьох фаз: передінвестиційної (попереднє дослідження до остаточного прийняття інвестиційного рішення); інвестиційної (проектування, договір, підряд, будівництво) та виробничої (фаза господарської діяльності підприємства). В свою чергу ці фази розподіляються на стадії та етапи: мотивація інвестиційної діяльності, прогнозування і програмування інвестицій, обґрунтування доцільності інвестицій, страхування інвестицій, державне регулювання інвестиційного процесу, планування інвестицій, фінансування інвестиційного процесу, проектування і ціноутворення, забезпечення інвестицій матеріально-технічними ресурсами, освоєння інвестицій, підготовка до виробництва продукції, попередня здача і приймання в експлуатацію, кінцева здача об’єкта в експлуатацію.
Описано значущість інвестиційної складової розвитку та функціонування сільськогосподарського підприємства, роль якої загострюється в контексті нестабільності економічного середовища та перманентної нестачі фінансових ресурсів.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційний проект,  фінансові ресурси, норма чистого прибутку, ставка позичкового відсотка, інфляція.
doi: 10.33245/2310-9262-2019-151-2-96-103
 
1.Могилевська О.Ю.,Слободяник А.М. Економічна сутність інвестиційної привабливості промислового холдингу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 21. С. 335–338.
2.Мацибора Т.В. Прямі іноземні інвестиції як індикатор інвестиційної привабливості.Економіка АПК. 2015.  № 10. С. 27–32.
3.Історія економічних учень: навч.-метод. посібник /Л.Я. Корнійчук та ін.Київ: КНЕУ, 2002. 284 с.
4.Швецова Н. Генезис та еволюція поняття "інвестиції". Схід. 2014. № 6. С. 61–66. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2014_6_12.
5.James C.W. Ahiakpor.Onthefutureof Keyn esianeconomics: strugglingtosustainadimminglight/ AmericanJournalofEconomicsandSociology, July, 2004.
6.Мацибора Т.В.  Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК.  2019.  № 2.  С. 66–72.
7. Шнепс-Шнеппе М.А.  Как измерить эффективность инвестиций: критика рассуждений Пьера Массе. InternationalJournalofOpenInformationTechnologies. 2017. Т. 5. № 8.
8.Макконнелл К.Р., БрюС.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: учебник,пер. с англ., в 2-х томах. Москва: ИНФРА-М, 2001. 974 c.
9.Гитман Л. Дж.,Джонк М.Д. Основы инвестирования, пер. с англ. Москва: Дело, 1997. 1008 с.
10.Долан Э. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика, пер. с англ.  Санкт-Петербург: СПб. оркестр, 1994.  448 с.
11.Ісаєва О.В. Взаємозв'язок динаміки державних капітальних інвестицій та економічного розвитку країни (на прикладі України). Economic and law paradigm of modern society. 2016. № 2.  С. 44–48.
12Большая советская энциклопедия. 3-е изд. Москва, 1972.  Т. 10.  653 с.
13Економічна енциклопедія: у трьох томах /С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ: Видавничий центр «Академія», 2000.  Т.1.  864 с.
14Про інвестиційну діяльність:  Закон України № 1560­ХІІ від 18.09.1991р.  Відомості Верховної Ради України. 1991. № 47.
15.Пересада, А.А. Основи інвестиційної діяльності. Київ: Лібра, 1996.  344 с.
16.Бизнес-план инвестиционного проекта. Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация/ В.M. Попов и др. Москва: Финансы и статистика, 2003.  432 с.
17Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. К.: МП “ИТЕМ” ЛТД, 1995. 447 с.
18.Бровко Л.И.,Сталев И.И. Экономическое обоснование инвестиций в аграрный сектор АПК / под ред. проф. В. В. Радченко. Дніпропетровськ: Пороги, 1999. 134 с.
19.Гуткевич С.А.  Инвестиционная привлекательность аграрного сектора економики: монография. Европейский университет. Киев: Изд-во Европ. ун-та, 2003.  251 с. 
20.Рапопорт В.Ш. Системная модель управления инфляцией: системное пособие по инфляционной экономике для политиков, финансистов, экономистов. Киев: Скарбниця, 1994. 80 с. 

 

ДолученняРозмір
PDF icon levandivsky_.pdf (49)2.59 МБ