Ви є тут

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ В УКРАЇНІ

У статті здійснюється оцінка сучасного стану використання сільськогосподарських угідь. Проведено оцінку землекористування за умов ринкової економіки та членства у СОТ. Розглянуто динаміку використання сільськогосподарських угідь на території України. Автором проаналізовано структуру посівних площ та ефективність їх використання. Особлива увага звернена на екологічну проблему землевикористання, проведена оцінка використання земель сільськогосподарського призначення з врахуванням соціальних та екологічних чинників. Виявлено основні проблеми землевикористання в Україні, запропоновані заходи з підвищення економічної, екологічної та соціальної ефективності використання сільськогосподарських угідь.

Ключові слова: землевикористання, сільськогосподарські угіддя, розораність, сільськогосподарські підприємства. 

  1. Кісіль М. І. Інвестиційна привабливість аграрнопромислового виробництва регіонів України / М.І. Кісіль,
    М.Ю. Коденська, П.Т. Саблук − К.: ННЦ ІАЕ, 2005. − 478 с.
  2. Ресурсный потенциал экономического роста. − М.: Путь России: Экономическая литература, 2002. – 689 с.
  3. Природно-ресурсна сфера України : проблеми сталого розвитку та трансформації / [за заг. ред. Б.М. Данилишина]. − К.: ЗАТ «Нічлава», 2006. – 734 c.
  4. Шашула Л. О. Розвиток земельних відносин в історичній ретроспективі / Л. О. Шашула // Продуктивні сили і регіональна економіка : зб. наук. праць. − Ч. 2. − К. : РВПС України НАН України, 2002. − С. 152−161.
  5. Економічний розвиток України : інституціональне та ресурсне забезпечення : [монографія] / [О. М. Алимов,
    А. І. Даниленко, В. М. Трегобчук та ін.]. − К. : Об'єднаний інститут економіки НАН України, 2005. – 684 c.
  6. Царенко О. М. Фінансово-економічний механізм землекористування / О.М. Царенко, А.В. Чупіс // Вісник Сумського державного аграрного університету. – Серія «Фінанси і кредит». – 2001. – № 1. – С. 14–17.

 

ДолученняРозмір
PDF icon karpenko_10-2013.pdf (15)408.4 КБ