Ви є тут

СУЧАСНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

У  статті  розкрита  суть  сучасного  процесу  документування  в  сільськогосподарських  підприємствах  та  окреслені 
основні  шляхи  його  оптимізації.  З’ясовано  основні  нормативно-правові  акти  що  регулюють  процес  документування 
господарських операцій на підприємствах. Описано основні складові ефективного документообігу. Порівняно основні 
бухгалтерські програми що використовуються в Україні та закордоном для ефективного аналізу первинної документації. 
Зроблено  аналіз  теперішнього  стану  рівня  автоматизації  сільськогосподарських  підприємств  Кам’янець-Подільського 
району та запропоновано шляхи його покращення через застосування моделі Блатова. 
Ключові  слова:  первинні  документи,  документообіг,  автоматизація  документообігу,  електронний  документ, 
модель автоматизації бухгалтерського обліку. 

1.  Бенько  М.М.  Інформаційні  системи  і  технології  в  бухгалтерському  обліку:  монографія  /  М.М.  Бенько.  –  К.: 
КНТЕУ, 2010. – 335 с. 
2.  Друри  К.  Управленческий  и  производственный  учет:  учебник  /  К. Друри;  пер.  с  англ.  −  М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 
2002. – 573 с. 
3.  Євдокимов  В.В.  Корпоративні  інформаційні  системи:  проблеми  впровадження  та  аналіз  ефективності  /  В.В. 
Євдокимов.  [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Npkntu_e/2009_16_1/ 
stat_16_1/38.pdf Титул. з екрану. 10.10.2010. 
4.  Тапскотт Д. Электронно-цифровое общество / Д. Таскотт. Пер. с англ. − К.: Рефл-бук, 1999. − 432 с. 
5.   Potter Р. Automated Accounting Systems and Procedures Handbook / Р. Potter, A. Douglas. − New York: John Wiley & 
Sons, 1991. − 562 p. 

ДолученняРозмір
PDF icon khomovuy.pdf (43)260.27 КБ