Ви є тут

Сучасні тенденції формування цін на ринку м’яса

У статті досліджено основні тенденції формування цін на ринку м’яса. Визначено, що методологія та традиції функціонування цін складалися історично у ракурсі розуміння природи та ознак ціни. Рівень ціни товару фокусує в собі суперечливі інтереси різних сторін (виробника та споживача).
Узагальнено, що формування ціни на тваринницьку продукцію відбувається під впливом попиту та пропозиції. Підтверджено, що за умови низької купівельної спроможності споживачів ціна виступає чинником, який формує попит.
Процес формування цін на продукцію тваринництва відбувається на основі загальних принципів ціноутворення. Проте існують певні особливості ціноутворення, які обумовлені специфікою виробництва та переробки продукції тваринництва. Серед основних чинників, що впливають на формування ціни на тваринницьку продукцію слід виділити: природно-кліматичні умови, диспаритет цін в сільському господарстві, наявність великої кількості господарств населення, які займаються вирощуванням великої рогатої худоби та птиці, високий рівень витрат на виробництво продукції, наявність великої кількості ланок у виробничому ланцюжку, короткий період зберігання продукції, вагома частка населення з низьким рівнем доходів. Доведено, що ціни на продукцію тваринництва в умовах ринку мають оперативно реагувати на будь-які зміни у виробничому ланцюзі.
Здійснено аналіз цінової ситуації на ринку м’яса. З’ясовано, що в Україні впродовж досліджуваного періоду відбувається тенденція збільшення закупівельних, оптово-відпускних та споживчих цін. У першому півріччі 2020 р. відбулися незначні зміни щодо цінової ситуації. Отримані результати є підтвердженням тенденцій світового ринку м’яса. Доведено, що ситуація на внутрішньому ринку м’яса залежить від стану глобального ринку.
Зазначено, що в подальшому цінова ситуація на ринку м’яса буде залежати від купівельної спроможності населення, пропозиції основних видів м’яса, курсу національної валюти, обсягів виробництва та експорту.
Ключові слова: ціна, попит, пропозиція, ринок м’яса, закупівельні ціни, оптово-відпускні, споживчі ціни, яловичина, свинина, м’ясо птиці.
 1. Копитець Н.Г., Волошин В.М. Оцінка цінової ситуації на ринку м’яса птиці. Економіка АПК. 2019. № 11. С. 42–49. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201911042.
 2. Колокольчикова І.В. Ціна в системі ринкових характеристик плодово-ягідної продукції. Інноваційна економіка. 2019. № 7–8(81) С. 21–26. DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.7-8.3.
 3. Кравець, К.В. Особливості ціноутворення сільськогосподарської продукції. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопільський національний економічний університет. Тернопіль: «Економічна думка», 2014. Т 15. № 3. С. 52–56.
 4. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / М.В. Присяжнюк та ін.; за заг. ред. М.В. Присяжнюка. Київ: ННЦІАЕ, 2011.  1008 с.
 5. Сало І.А. Особливості ціноутворення на ринку плодів та ягід. Економіка АПК, 2009. № 10. С. 82–86.
 6. Improving the nutritional and health benefits of bee flipids and the irrelationship to quality of meat / N.D. Skollan et al. Meat Science, 2014. Vol. 97 (3). P. 384–394.
 7. Pencharz P.B., Elango R., Wolfe R.R. Recent Advancesin Under standing Protein Requirements - How Much and What Should W eEat? In: Applied Physiology of Nutrition and Metabolism, 2016. Vol. 580 (March). P. 1–19.
 8. Gerber P.J., Mottet A., Opio K.I. et al., Environment alimpacts of beef production: anoverview of sustainability challenges and prospects. In: MeatScience, 2015. Vol. 109. P. 2–12.
 9. Копитець Н.Г., Волошин В.М. Сучасний стан та тенденції ринку м’яса. Економіка АПК. 2020. № 6. С. 59–68. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202006059.
 10. Лукинов И.И. Ценообразование и рентабельность производства сельскохозяйственных продуктов. Москва: Колос, 1964. 423 с.
 11. Ціноутворення в умовах формування ринкових відносин в АПК / за ред. П.Т. Саблука, В.П. Ситника, О.М. Шпичака. Київ: ІАЕ, 1997. 502 с.
 12. Пасхавер Б. Цінова конкурентність аграрного сектора. Економіка України. 2007. № 1. С. 78–87.
 13. Шпикуляк О.Г. Інститут ціни в теорії і методології економічної науки: еволюція поглядів і досліджень. Стратегія розвитку України. 2009. № 1–2. С. 173–178.
 14. Боднар О. В. Ціноутворення на продукцію рослинництва: монографія. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2017. 360 с.
 15. Шуст О.А. Ринок продукції м’ясного скотарства в Україні: теоретико-прикладні аспекти розвитку та регулювання: монографія. Біла Церква, 2011. 336 с.
 16. Пуцентейло П.Р. Конкурентоспроможність м’ясного скотарства України: теорія і практика: монографія. Тернопіль: Економічна думка, 2011. 420  с.
 17. Factors of ensuring the competitiveness of Ukraine’s pig breeding production in external markets / M. Ibatulin et al. Agricultural Science and Practice, 2019. No 6(2), P. 29–46. https://doi.org/10.15407/agrisp6.02.029.
 18. Ярошенко Ф.О. Птахівництво в Україні: проблеми становлення. Економіка України. 2003. № 1. С. 70–74.
 19. Кирилюк О.Ф. Розвиток ринку продукції птахівництва. Вісник аграрної науки. 2012. № 8. С. 80–82.
 20. Уткин Э.А. Ценообразование: вопросы и ответы: пособ. для подг. к экз. Москва: ЭКМОС, 2012. 190 с.
 21. Смольнякова Н.М. Теорія ціни як методологічна основа формування сучасної цінової політики. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2011. № 1. С. 274–283.
 22. Копитець Н.Г. Цінові аспекти на ринку м’яса птиці. Мясной бизнес. 2011. № 3 (98).  С. 78–79.
 23. Шпичак О.М. Теоретико-методологічні аспекти ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. Економіка АПК. 2012. № 8. С. 3–10.
 24. Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua.
 25. Боднар О.В. Функціонування ринку зерна України в умовах волатильності світових цін. Наука й економіка. 2014. Вип. 4. С. 80–86.
 26. Берегова Т.А. Особливості функціонування вітчизняного ринку м’яса в умовах сьогодення. Інноваційний розвиток харчової індустрії: зб. наук. праць за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 21 листоп. 2019 р. Інститут продовольчих ресурсів НААН. 2019. С. 93–94.
 27. Мармуль Л.А. Соціальні аспекти формування цін на сільськогосподарську продукцію в регіонах України. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 5. Ч 1. С. 209–212.
 28. Мостенська Т.Л., Сичевський М.П. Вплив ціни на конкурентоспроможність продукції на ринку молока. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2013. № 52. С. 165–175.
ДолученняРозмір
PDF icon kopytets_n._pashko_s._voloshyn_v.pdf (151)1.05 МБ