Ви є тут

Розвиток кооперативних та інтеграційних зв’язків за виробництва продукції свинарства

Стаття присвячена дослідженню проблеми розвитку кооперативних та інтеграційних зв’язків за виробництва продукції свинарства. Доведено, що інтеграція, як і кооперація, за своєю сутністю відображають один процес – виробничо-економічну співпрацю суб’єктів господарювання, які здійснюють різний вид виробничо-господарської діяльності, але вони є складовою технологічного процесу з метою підвищення ефективності виробництва кінцевої продукції або виконання робіт і надання послуг.
Встановлено, що створення умов для ефективного розвитку свинарства у вітчизняних сільськогосподарських підприємствах потребує посилення розвитку інтеграційних та кооперативних зв’язків на основі довгострокового партнерства для  малих, середніх і великих сільськогосподарських підприємств – виробників продукції свинарства.
Очевидно, що для малих господарств із поголів’ям свиней до 50 голів з метою підвищення ефективності виробництва продукції свинарства та забезпечення конкурентоспроможності продукції, переважно на внутрішньому ринку, важливо активізувати процес створення кооперативних об’єднань зі збуту продукції й удосконалення функціонування сформованих кооперативних структур. Ці господарства потребують залучення їх у конкурентоспроможні ланцюги поставок свинини на основі організації забійних пунктів, процесу транспортування, підготовки продукції до продажу, використання локальних товарних марок, здійснення переробки м’яса свинини з урахування традицій регіону, організації сучасних форм оптової та роздрібної торгівлі.
Аналіз тенденцій та особливостей розвитку кооперування в сільському господарстві на основі опитування керівників і провідних фахівців сільськогосподарських підприємств з виробництва м’яса свиней, а також узагальнень результатів досліджень українських науковців дають підстави рекомендувати певні моделі виробничої кооперації у свинарстві: створення сільськогосподарських виробничих кооперативів (СВК) на базі високотоварних особистих селянських господарств, які утримуватимуть три голови свиней і більше площею землекористування більше 1 га в межах одного населеного пункту. Через кооперування передбачається об’єднання земельних ділянок у власності ОСГ у єдиний масив з метою їх механізованого обробітку та вирощування сільськогосподарських культур на корм свиням; створення висококонцентрованих сільськогосподарських виробничих кооперативів на базі збиткових господарств корпоративного сектору інших організаційно-правових форм господарювання із чітким виділенням спеціалізованих структурних підрозділів, які ведуть свою діяльність на засадах внутрішньогосподарського розрахунку.
Отже, розвиток інтеграційних процесів набув стратегічного значення, що обумовлено, насамперед, необхідністю стабілізації виробничого процесу продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах, відновлення порушених виробничо-господарських зв’язків, дотримання паритету інтересів всіх галузей і господарюючих суб’єктів. Виробники продукції свинарства є учасниками інтеграційних процесів, маючи на меті зниження ризику, пов'язаного з виробництвом, його залежністю від природно-кліматичних умов, стихійністю ринку продукції свинарства та кормів, необхідністю підвищення конкурентоспроможності виробництва. Переробні підприємства також прагнуть до одержання стабільних доходів, для чого слід створити надійну сировинну базу та бути учасником ринків збуту продукції.
Доведено, що спільною ознакою сільськогосподарських виробничих кооперативів та вертикально інтегрованих структур є те, що вони мають у своєму складі велику кількість структурних підрозділів, між якими функціонують товарні взаємовідносини. Проте слід вказати, що між цими організаційно-правовими формами існує одна відмінність: в агрохолдингах структурні підрозділи здебільшого є юридичними особами, а СВК не мають такого статусу. Проте обидві згадані вище організаційно-правові форми для проведення розрахунків використовують вартісну складову – трансфертні ціни, які за своєю економічною природою подібні до внутрішньогосподарських. Тому запропоновані підходи до запровадження трансфертних цін можна використовувати як у сільськогосподарських виробничих кооперативах, так і у вертикально інтегрованих структурах.
Ключові слова: інтеграція, кооперація, сільськогосподарські кооперативи, агро холдинги, свинарство, виробництво, збут.
 1. Онегіна В.М. Державна аграрна політика та підтримка тваринництва в Україні. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, 2018.  Вип. 191.  С. 77–91.
 2. Даниленко, А.С., Варченко, О.М., Рудич, О.О. Сільськогосподарська кооперація: зарубіжний досвід та перспективи впровадження у вітчизняну практику: колективна монографія. Біла Церква, 2011. 259 с.
 3. The strategy of developing agricultural supply chain in terms of food security in Ukraine / O.Varchenko et al. International Journal of Supply Chain Management, 2018. Vol. 7, no 5. P.  657–666. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/2358-8100-2-PB.pdf
 4. Лєнівова Г.В. Моделювання потенційного впливу ЗВТ між Україною та ЄС на структуру імпорту продукції тваринництва. Економіка і прогнозування. 2014. № 1. С. 139–144.
 5. Михайлова О.А. Тенденции развития мирового свиноводства. Вестник аграрной науки. 2018. Вып. 1(70).  С. 36–45. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-mirovogo-svinovod...
 6. Animal and management factors influencing grower and finisher pig performance and efficiency in European systems: A meta-analysis / Douglas S.L. et al.  Animal. 2015. Vol. 9. Iss. 7, pp. 1210–1220. DOI: 10.1017/S1751731115000269.
 7. Мазур А.Г. Інституціональне забезпечення розвитку господарств сімейного типу в сільських територіях. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 3. С. 86–99. 
 8. Мазур В.А. Особливості кадрової політики аграрних підприємств у сучасних умовах Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.  2018.  № 1. С. 7–20.
 9. Піменова О. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як чинник конкурентного господарювання малих і середніх господарств в Україні.  Вісник Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Економіка,  2013.  Вип. 148.  С. 58–61.
 10. Сачук Р.М., Демчук М.В. Бізнес-план проекту будівництва та експлуатації племінної ферми згідно з вимогами ветеринарної технології вирощування кролів потужністю на 100 міні-ферм.  Рівне, 2012. 43 с.
 11. Демчак І.М., Бісюк І.Ю., Микитюк Д.М., Нечипорук А.А. Методика розроблення нормативних систем продуктивності на утримання та вирощування великої рогатої худоби. Київ, 2013. 106 с.
 12. Демчак І.М., Завалевська В.О., Гагрень Ф.О. Методика формування нормативних систем продуктивності у скотарстві. Київ: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2014.  71 с.
 13. Дудич Л. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як перспективний напрям розвитку аграрної економіки. Вісник Львівського нац. аграрн. ун-ту. Архітектура і сільськогосподарське будівництво,  2019.  № 20. С. 161–164. 
 14. Мазуренко О.В. Промислове свинарство в умовах сучасного ринку. Економіка АПК,  2016. № 8. С. 27–32.
 15. Хірівський Р. Інтегровані холдингові структури у посткризовий період функціонування АПК України. Вісник Львівського нац. аграрн. ун-ту. Серія: Економіка АПК,  2014.  № 21(1).  С. 194–199.
 16. Дідух С.М. Агропромислові холдинги в контексті інклюзивного розвитку. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво,  2020.  № 2. С. 113–116. 
 17. Зінчук Т.О. Особливості функціонування вертикально інтегрованих бізнес-структур холдингового типу в аграрному секторі. Економіка АПК, 2019. № 9.  С. 19–30.
 18. Мазуренко О.В. Впровадження інноваційних технологій у свинарство – основа його інтенсивного розвитку. Наук. вісн. Львівського нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. Ґжицького.  2012. Т. 14, № 1(1).  С. 435–439.
 19. Ібатуллін М.І. Племінне свинарство в Україні: сучасний стан та проблеми вирішення. Зб. наук. праць Таврійського держ. агротехн. ун-ту, 2016.  № 3.  С. 70–76. 
 20. Дударенко В.В. Організаційно-правові форми та спеціалізація аграрних холдингів закордоном. Наук. вісн. Академії муніципального управління. Серія: Право.  2015.  Вип. 1(2).  С. 110–116. 
ДолученняРозмір
PDF icon samoilyk_yu._lavruk_v._pokotylska_n._lavruk_o._1-2021.pdf (92)913.62 КБ