Ви є тут

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АПК

У  статті  проведений  аналіз  особливостей  фінансування  інвестиційних  проектів  підприємств  агропромислового 
комплексу. Систематизовані пріоритети державної підтримки інвестиційної діяльності в сучасних умовах у сфері АПК. 
Запропоновано  алгоритм  оцінки  ефективності  інвестиційних  проектів,  спрямованих  на  розвиток  агропромислового 
комплексу.  Розглянуто  основні  елементи  системи  фінансування  інвестиційної  діяльності  в  АПК.  Узагальнено  досвід 
розробки  схем  фінансування  інвестиційних  проектів.  Систематизовані  джерела  фінансування  інвестицій  в 
агропромисловому комплексі та методи впливу на їх формування на мікро- і макрорівнях. Виявлено основні проблеми 
використання  зовнішніх  джерел  фінансування  діяльності  підприємств  АПК.  Запропоновано  методику  порівняльного 
оцінювання ефективності зовнішніх джерел фінансування інвестицій, а також порядок розрахунку ефективної ставки за 
кредитами, позиками та лізинговими платежами з різними умовами і термінами погашення.  
Ключові  слова:  інвестиційний  проект,  інвестиції,  фінансування  інвестиційної  діяльності  в  АПК,  джерела 
фінансування, державна підтримка АПК, державна програма.  

1.  Азарова А. О. Джерела формування та способи залучення позикового капіталу / А. О. Азарова, Л. А. Кілимник, 
О. В. Новіцька, І.А. Кілимник // Економічний простір. – 2008. − №15. – С. 126-135. 
2.  Грідасов В. М. Вдосконалення системи оцінки інвестиційної привабливості підприємства з погляду зовнішнього 
інвестора / В. М. Грідасов, А. І. Кофонова // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Економічні науки. – 
2010. – №3(7). – С. 180-186. 
3.  Зимовець В. В. Державна політика стабілізації фінансів підприємств : монографія / [А. І. Даниленко, В. В. Зимовець,  
O.М. Кошик та ін.]; за ред. чл.-кор. НАН України А.І. Даниленка. − К. :Ін-т економіки і прогнозування НАН України, 2011. – 452 с. 
4.  Клим Н. М. Удосконалення класифікації фінансових інвестицій / Н. М. Клим // Науковий вісник НЛТУ України. 
– 2011. – Вип.21.6. – С.205-210. 
5.  Коновал О. А. Інвестиційна стратегія та її значення в розвитку підприємства / О. А. Коновал // Торгівля і ринок 
України. – 2009. – Вип.28. – Т.2. – С.353-359. 
6.  Любенко Н. М. Фінанси підприємств : навч. посібник / Н. М. Любенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. 
– 264 с. 
7.  Майданевич П. М. Методика оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств / П. М. Майданевич // 
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. − 2011. – Вип.1(19). – С.241-244. 
8.  Парфенюк Є. Шляхи прискорення інвестування вітчизняної економіки / Є. Парфенюк // Формування ринкової 
економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. – С.402-407. 
9.  Півторак  М.  В.  Аналіз  фінансової  діяльності  підприємства  як  важливий  чинник  у  прийнятті  інвестиційних 
рішень / М. В. Півторак // Вісник Львівського національного аграрного університету. − 2011. – Вип.1(19). – С.232-240. 
10.  Пономаренко Є. Б. Облікове забезпечення управління фінансовими інвестиціями / Є. Б. Пономаренко // Вісник 
ЖДТУ. – 2009. – №2 (48). – С.22-24. 
11.  Правик Ю. М. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник / Ю. М. Правик. – К. : Знання, 2007. – 431 с. – (Вища 
освіта XXI століття). 
12.  Притула Н. М. Сучасний стан та актуальні проблеми розвитку інвестиційної політики в АПК / Н. М. Притула // 
Держава та регіони: Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – №6. – С.175-180. 
13.  Про  інвестиційну  діяльність:  Закон  України  від  18.09.1991  р.  №1560-ХІІ  [Електронний  ресурс].  –  Режим 
доступу: http: // www.rada.gov.ua. 

14.  Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. №40-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http: // www.rada.gov.ua. 
15.  Про  інститути  спільного  інвестування  (пайові  та  корпоративні  інвестиційні  фонди):  Закон  України  від 
15.03.2001 р. №2299-IІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua. 

ДолученняРозмір
PDF icon odnorog.pdf (51)250.02 КБ