Ви є тут

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ЗЕМЛЕВИКОРИСТАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Стаття  присвячена  оцінці  сучасного  стану  використання  земельних  ресурсів  сільськогосподарськими 
товаровиробниками  та  розробці  заходів,  спрямованих  на  здійснення  природоохоронних  заходів,  направлених  на 
збереження родючості ґрунту. 
Встановлено,  що  раціональне  використання  земельних  ресурсів  має  важливе  значення  в  економіці  агропромислового 
комплексу України, оскільки ґрунт має низку специфічних особливостей, що відрізняють її від інших засобів виробництва. 
Отримання високих врожаїв сільськогосподарських рослин можливо в нинішніх реаліях тільки за впровадження комплексного 
підходу посилення контролю за якісним станом земельних ресурсів та умовами її використання. 
Встановлено,  що  заходи  щодо  підвищення  родючості  земель  носять  епізодичний  характер,  тому  в  90-х  роках 
практично припинився приріст цінних високопродуктивних сільськогосподарських угідь. Зниження родючості земель та 
їх  меліоративна  невпорядкованість,  величезні  масштаби  й  інтенсивність  деградації  ґрунтів  обумовлюють  щорічно 
недобір 10–12 млн тонн сільськогосподарської продукції в перерахунку на зерно. 
Запропоновані  заходи  щодо  фінансування  природоохоронних  заходів,  спрямованих  на  відновлення  родючості 
ґрунту шляхом формування регіональних фондів землезахисту. Цей фонд має формуватися за рахунок певного відсотка 
коштів, які надходять у вигляді податку на землю та фіксованого сільськогосподарського податку. 
Альтернативним  джерелом  надходження  коштів  на  здійснення  природоохоронної  діяльності  зі  збереження 
земельних ресурсів є запровадження для землекористувачів екологічного податку. Розмір шкоди, заподіяної землі, міг 
би слугувати за базу оподаткування.  
Ключові слова: сільськогосподарське виробництво, землекористування, ґрунт, родючість, державне регулювання.  

1.  Россоха В.В. Економічний потенціал землі та проблеми його визначення в ринкових умовах господарювання / 
В.В.  Россоха  //  Трансформація  земельних  відносин  до  ринкових  умов:  Зб.  матеріалів  Одинадцятих  річних  зборів 
Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників, Київ, 26–27 лют. 2009 р. / Редкол.: П.Т. Саблук та ін. – К. : ННЦ 
ІАЕ, 2009. – С.135. 
2.  Сучасна  земельна  політика  України  /  А.Д.  Юрченко,  Л.Д.  Греков,  А.М  Мірошниченко,  А.В.  Кузьмін–  К.: 
Інтертехнологія, 2009. – 260 с. 
3.  Попадюк О.М. Ефективність використання земель сільськогосподарського призначення в аграрних підприємтвах 
/ О.М. Попадюк // Економіка АПК – 2010 – № 8 – с. 135–140. 
4.  Шарий  Г.  Державне  управління  землями  сільськогосподарського  призначення:  що  заважає  високоефективно 
використовувати та надійно охороняти їх? / Г. Шарий // Землевпорядний вісник. – 2010. – № 5. – с. 12–19. 
5.  Кошкалда І.В. Ефективність використання сільськогосподарських земель у контексті сучасного господарювання / 
І.В. Кошкалда // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2010. – № 3. – С. 228–231. 
6.  Гнаткович  О.  Д.  Особливості  здійснення  земельних  відносин  у  сільськогосподарському  підприємництві  /  
О. Д. Гнаткович // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – № 5 (22). – С. 195–199. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_stepura_ua.pdf (74)277.03 КБ