Ви є тут

ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА

В статті йдеться про  підвищення ефективності виробництва біопалива на заводах ще на етапі їх проектування. Так, з метою оптимізації витрат з перевезення сировини для виробництва біодизельного палива доцільно олію отримувати на пунктах  переробки безпосередньо в місцях вирощування олійних культур. Після чого отриману олію доставляти на завод для виробництва біодизельного палива. 
Також подано методичні основи розрахунку оптимальної відстані від місць збереження насіння олійних культур до механізованого пункту його переробки на олію, та виведено  формулу для визначення його оптимальної  потужності.
Встановлено, що оптимальна  відстань перевезень  ріпаку  - 14,4 км, а продуктивність механізованого пункту з переробки насіння ріпаку в олію - 21280 т/рік і при  25 %  виходу олії можна отримати  5320  т  сировини для виробництва біопалива при умові, що загальні накладні витрати  Зв = 360 тис грн/рік;  питомі витрати на перевезення сировини зп = 2,6 грн/(т×км); урожайність олійної культури (ріпак) p = 1 т/га (100 т/км2); щільність розміщення полів a=0,4.
Розроблену методику можна використовувати для розрахунків місцезнаходження, продуктивності пунктів з виготовлення брикетів чи  пелетів.
Напрямом підвищення ефективності виробництва біодизельного палива на  заводах ще на етапі їх проектування є визначення оптимальної річної продуктивності заводу з урахуванням транспортних витрат на перевезення сировини – олії.
Встановлено оптимальну потужність заводу – 58923 т за умов вартості перевезення – 2,6 грн/т·км,  суми накладних витрат 13 млн грн, прямих витрат на виготовлення 1 т біодизельного палива – 25 тис грн з оптимальною відстанню перевезення олії для виготовлення біопалива – 101 км.
Ключові слова: біодизельне паливо, економічна ефективність, оптимізація виробництва, прямі витрати, накладні витрати.
doi: 10.33245/2310-9262-2019-151-2-43-50
 
1. Про підвищення рівня еколого-енергетичної безпеки України / В. Ковальський та ін.  Економика України, 2000. № 10.  С. 34–41.
2. Экологические аспекты использования топлив и смазочных материалов растительного и животного происхождения / И.Г. Фукс и др. Химия и технология топлив и масел, 1992. № 6. С. 36–40.
3. Винтоняк В. Українська рапсодія. Агроперспектива, 2000. № 1. С. 10–14.
4. Инструкция по получению биодизеля. Масложировая промышленность. Фирма Симбрия CКЕТ. Германия,  2005. № 5. С. 17–18.
5. Біопалива (технології, машини і обладнання) / В.О. Дубровін  та ін.  Київ: ЦТІ «Енергетика і електрифікація, 2004. 256 с.
6. Марченко А.П., Семенова Д.У., Ліньков О.Ю. Дослідження фізико-хімічних показників альтернативного біопалива на основі ріпакової олії. Машинобудування / В.Г. Семенов та ін.  Вісник Харківського державного політехнічного університету. Харків, 2000. Вип. 101. С. 159–163.
7. Семенов В.Г. Анализ показателей работы дизелей на нефтяных и альтернативных топливах растительного происхождения. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Харків, 2002. № 3. С. 177–197.
8. Семенов В.Г. Гармонізація національного стандарту на біодизельне паливо до європейського та американського стандартів. Проблеми хіммотології: матеріали І Міжнар. наук.-техн. конф. Київ, 2006.  С. 119–121.
9. Кобец Н. Перспективы производства и переработки семян рапса в Украине. Масложировая промышленность: сб. докл. IV Междунар. конф. Киев,  2005. С. 46–52.
10. Семенов В.Г., Кухта В.Г. Дизельное топливо из рапса. Хранение и переработка зерна, 2000. № 12. С. 59–61.
11. Альтернативні палива та інші нетрадиційні джерела енергії: монографія / О. Адаменко та ін. Івано-Франківськ, 2001. 432 с.
12. Аблаев А.Р. Производство и применение биодизеля: спр. пособие, 2006. 80 с.
13. Колосов О.Є. Високоефективні засоби приготування біопалива. Київ, 2010. 152 с.
14. Рябцев Г.Л. Биодизель от «А» до «Я». Терминал, 2007.  № 48. С.8–15.
15. Сенчук М.М.  Обгрунтування потужності механізованих пунктів для переробки органічних відходів вермикомпостуванням. Техніка АПК, 2004. № 10–11.  С. 32–34.
16. Горбатов В.В., Сенчук М.М. К вопросу оптимизации мощности и расположения пунктов по переработке вторичного органического сырья. Аграрная энергетика в ХХ1 столетии: материалы 3-й межд. науч.-техн. конф. Минск,  2005. С. 273–275.
17. Biofuels Issues and Trends. Independent Statistics  Analysis. Washington: U.S. Energy Information Administration, 2012. 48 p.
18. Technology Roadmap. Biofuels for Transport. Paris: International Energy Agency, 2011. 56 p.
19. Environmental, economic, and energetic costs and benefits of biodiesel and ethanol biofuels / J. Hill et al. Proc. of National. Academy of Science the USA, 2006. Issue.103. No 30. P. 11206–11210.
20. Laan T., Litman T.A., Steenblik R. Biofuels – At what cost? Government support for ethanol and biodiesel in Canada.  Winnipeg: International Institute for Sustainable Development,  2011.  121 p.
21. Oilseeds: World Markets and Trade / United States Department of Agriculture Report. World Agricultural Outlook Board/USDA. July 2014.  35 p.
22. Evaluation of the comparative energy, global warming and socio-economic costs and benefits of biodiesel / N.D. Mortimer et al. Sheffield: Sheffield Hallam University, 2003. 132 p.
ДолученняРозмір
PDF icon senchuk_m._gutko_l._2_2019.pdf (34)1.07 МБ