Ви є тут

Особливості функціонування ринку продукції м’ясного скотарства

Україна пройшла складний і за часом тривалий період визнання ринкових відносин, який супроводжувався виникненням низки диспропорцій. Це і самостійність підприємств з адміністративним втручанням у їх роботу, лібералізація цін, низька купівельна спроможність населення, що приводить до зниження попиту, подорожчання енергоносіїв, а також нееквівалентний обмін між промисловістю і сільським господарством. Як наслідок впливу названих чинників, відбуваються зміни у структурі стада великої рогатої худоби, втрачається інтерес виробників до нарощування обсягів продукції скотарства, в т.ч. і м’ясного, навіть на рівні особистих селянських господарств. Основною причиною такої негативної тенденції стала збитковість м’ясного скотарства.
Вплив на розвиток м’ясного скотарства, як і ринку продукції цієї галузі, мали і негативні тенденції в соціально-економічному житті: низька купівельна спроможність населення, відповідно зниження попиту; подорожчання енергоносіїв; нееквівалентний обмін між промисловістю і сільським господарством та ін. На функціонуванні ринку продукції м’ясного скотарства позначились недоліки у системі закупівель тварин і готової продукції, недобросовісна конкуренція та нееквівалентні ціни, а відтак – і збитковість галузі. Все це негативно позначилось на формуванні ринку продовольства і функціонуванні ринкових відносин. Не повністю сформована ринкова інфраструктура.
Лише за останні 10 років поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств України скоротилось на 30%. А поголів’я худоби в домогосподарствах населення не забезпечує гарантованого та ритмічного постачання сировини переробним підприємствам. Свій проблемний вплив на формування ринку м’ясного скотарства робить і посередник[1]. Досвід розвинених країн свідчить, що ринок продукціїм’ясного скотарства представляє багатогранну систему з великою кількістю суб’єктів виробництва, переробки і реалізації продукції галузі. Слід враховувати і те, що формування ринку м’ясного скотарства, формування пропозиції на продукцію повинно виражатись через так звану обмінну інфраструктуру: біржі, гуртові ринки, аукціони, торгові доми, фірмові магазини, роздрібну торгівлю, міські ринки [2, 3]. Важливим для формування ринку продукції м’ясного скотарстває дотримання принципу конкуренції, яка об’єктивно відтворюватиме суть ринкових відносин у визначенні цін та обсягів пропозиції поставленої продукції на ринку та її якості. Він (ринок) повинен функціонувати на основі вимог законів вартості, рівноваги попиту і пропозиції та виконувати свою регулювальну функцію.
В пропонованій автором статті представлена інформація щодо ситуації на ринку продукції м’ясного скотарства, причин, що впливають на його формування, а також щодо чинників, які визначають попит і пропозицію. Виявлені окремі невідповідності у діяльності суб’єктів ринку м’ясного скотарства, усунення яких забезпечить поліпшення фактичного стану та вдосконалення його функціонування.
Ключові слова:ринок, м’ясне скотарство, критерії, конкурентоспроможність, маркетинг, попит, пропозиція, інфраструктура.
 1. Боднар О.В., Козак О.А., Копитець Н.Г. Напрями врегулювання взаємовідносин виробників, продавців і споживачів соціально-значимих продуктів харчування. Економіка АПК. 2014. № 2. С. 42–50. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201402042.
 2. Думанська Н.А. Оптові ринки сільськогосподарської продукції як форми підприємницької діяльності та їх організаційно-правові форми та моделі. Науковий вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Гжицького. Економічні науки. Львів, 2017. Т. 19, № 81. С. 88–93. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet8115.
 3. Саблук П.Т., Месель-Веселяк В.Я., Федорів М.М. Аграрна реформа в Україні (здобутки, проблеми і шляхи їх вирішення).Економіка АПК. 2009. № 12. С. 3–13.
 4. Козак О.А., Грищенко О.Ю. Особливості формування попиту та пропозиції на ринку яловичини. Економіка АПК. 2019. № 7. С. 21–31. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201907021.
 5. Сегеда С.А. Статистичний аналіз споживання м’яса та м’ясопродуктів в Україні. Економіка АПК. 2020. № 3. С. 36–46. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202003036.
 6. Саблук П.Т. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції: практ. посіб. /за ред. ПТ. Саблука. Київ: ІАЕ, 2000. 556 с.
 7. Гайдуцький П.І. Формування та розвиток аграрного ринку. Економіка АПК. 2004, № 3. С. 4–15.
 8. Тринько Р.І., Гримак А.В. Ринок продукції м’ясного скотарства: стан, перспективи розвитку: монографія. Львів: ТзОВ «ЛігаПрес», 2009. 208 с.
 9. Березівський П.С. Стратегічні пріоритети розвитку м’ясного скотарства. Сталий розвиток економіки. 2011, № 6. С. 165–169.
 10. Черевко Г.В., Березівський П.С. Держава і ринок. Львів: Українські технології, 1998. 115 с.
 11. Музика П.М., Минів Р.М., Гірняк К.М. Тенденції розвитку м’ясного тваринництва в контексті забезпечення продовольчої безпеки. Економіка АПК. 2017. № 7. С. 15–23.
 12. Гримак А.В. Економічні особливості формування ринку продукції м’ясного скотарства. Науковий вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Гжицького. Економічні науки. Львів, 2018. Т. 20, № 86. С. 23–28. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet8604.
 13. Гримак А.В. Проблеми функціонування ринку м’яса в контексті ключових засад вдосконалення економічного механізму розвитку продовольчого ринку. Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики». Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. Вип. 189: в 5-ти т. Т.1. С. 94–105.
 14. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України. Статистичний збірник. Київ: Держкомстат, 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/07/zb_bsoph2018_pdf.
 15. Тваринництво України. Статистичний збірник. Київ: Держкомстат, 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
 16. Регіони України. Статистичний збірник. Київ: Держкомстат, 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
 17. Кравченко С.А. Адаптация сельскохозяйственных предприятий к условиям рынка: монография. Киев: ННЦИАЭ, 2006. 449 с.
 18. Тарасюк А.В. Управління маркетингом як інструмент підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств. Економіка АПК. 2019. № 7. С. 101–106. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201907101.
ДолученняРозмір
PDF icon grymak_a.pdf (130)887.87 КБ