Ви є тут

ОБЛІК ЗАПАСІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Розглянуто класифікацію запасів та особливості їх обліку в сільськогосподарських підприємствах. Водночас досліджено сучасний стан і виявлено проблеми обліку запасів, а саме в питаннях: формування звітності про запаси, оцінки і собівартості запасів, організація синтетичного і аналітичного їх обліку, коп’ютеризації обліку запасів та їх оптимізації в сільськогосподарських підприємствах.

Проаналізувавши основні проблеми, пов’язані з організацією та веденням обліку запасів в сільськогосподарських підприємствах, автор запропонував шляхи їх удосконалення.

Ключові слова: запаси, класифікація запасів, структура запасів, облік запасів, автоматизація обліку запасів.

 1. Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах/ [В.Я. Плаксієнко, Л.О. Мармуль,
  Т.Г. Маренич та ін.]; За ред. В.Я. Плаксієнко. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 448 с.
 2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджений Наказом МФУ від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/z0336-13
 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджений Наказом МФУ від 20.10.1999 р.
  № 246 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.
 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затверджений Наказом МФУ від 18.11.2005 р. № 790 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05.
 5. Сук Л.К. Фінансовий облік: навч. посіб. / Сук Л.К., Сук П.Л.– 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 2012. – 647 с.
 6. FIFO vs. LIFO Accounting [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.accountingtools.com/fifo-vs-lifo-accounting.
 7. The First-in, First-out Method (FIFO) | FIFO Inventory Method [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.accountingtools.com/fifo-method.
 8. The Last-in, First-out Method | LIFO Inventory Method [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.accountingtools.com/lifo-method.
ДолученняРозмір
PDF icon stadnik_1-2_2016.pdf (90)310.49 КБ