Ви є тут

Моніторинг діяльності аграрного закладу вищої освіти інструментами бізнес-аналітики

Опрацьовано вітчизняні та зарубіжні джерела і визначено основні тенденції застосування бізнес-аналітики в управлінні бізнесом. Найближчі 3 роки передбачають 10-кратне зростання об'єму і темпів змін інформації. Успіх прийняття управлінських рішень буде залежати від швидкості реагування на нові технологічні можливості і якісної аналітики із застосуванням сучасних систем для одержання оптимальних управлінських рішень.
Досліджено досвід застосування сучасних інструментів бізнес-аналітики у сфері ведення бізнесу та здійснення підприємницької діяльності. Доведено доцільність застосування методик та інструментів бізнес-аналітики й механізмів оптимізації бізнес-процесів за організації управління аграрним закладом вищої освіти.
Встановлено інструменти бізнес-аналітики, які можуть бути використані для моніторингу діяльності аграрного ЗВО. Застосовано он-лайн візуалізатор і BI-платформу Tableau Public для аналітики ринку освітніх послуг аграрної сфери за різними критеріями конкурентоспроможності.
 Перевагами застосування даного інструментарію є можливість імпорту даних з он-лайн джерел і різних форматів документів, можливість одночасної візуалізації за декількома критеріями з застосуванням різних форм презентації даних і фільтрів, а також миттєві автоматичні зміни аналітики при зміні даних.
Змодельовано алгоритм конкурентної стратегії в симуляторі бізнес-процесів BP Simulator, що включає шість етапів розробки: дослідження ринку освітніх послуг і визначення потреб споживачів різних груп стейкхолдерів; визначення лідерів на ринку освітніх послуг; встановлення сильних і слабких сторін конкурентів; самоаналіз діяльності ЗВО, встановлення власних сильних і слабких сторін; диференціація послуг з метою створення унікального; розробка конкурентної стратегії.
Ключові слова: бізнес-аналітика, бізнес-процес, заклад вищої освіти, конкурентоспроможність, внутрішня система управління якістю, ринок освітніх послуг, здобувач вищої освіти, стейкхолдери.
 1. Singh S. Role of Business Analytics in Management Education.International journal of Business Management Insight & Transformations, 2017, vol.1.
 2. Гофіяк А.М. IT-технології та бізнес-аналітика. Економіка і суспільство, 2018. № 15. С. 933–937.  URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/143.pdf (0).
 3. Столярчук І., Чайковська О., Саяпіна Т. Сучасні інструменти бізнес-аналізу в ERP-системах на прикладі ERP лінійки BUSINESSAUTOMATIONSOFTWARE. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері. 2019.Т.2 № 1.  С. 86–94. DOI:10.34866/2617-796x.2.1.2019.175657.
 4. Брускин С.Н. Методы и инструменты продвинутой бизнес-аналитики для корпоративных информационно-аналитических систем в эпоху цифровой трансформации: Труды XI Международной научно-практической конференции "Современные информационные технологии и IT-образование" (SITITO'2016). 2016. С.234–239.
 5. Яременко З.М. Модель бізнес-аналітики підприємства в контексті стратегічного управління. Інноваційна економіка, 2013. №3(41). С.328–333.
 6. Davenprot T.,HarrisR., Morcison R.AnalyticsatWork: SmarterDecisions, BetterResults. Harvard Business School Press, 2010.225 p.
 7. Identifying the Education Need of Business Analyst: Australian Study. Australian Journal of Information System, 2014.№2 (18).DOI: 10.3127/ajis.v18i2.803.
 8. Laursen G., Thorland J. Business Analytics for Managers. Taking Business Intelligence Beyond Reporting, 2010. 273 p.
 9. Клепікова О.А. Інформаційно-аналітичні системи прийняття рішень в управлінні підприємством, 2017. №1 (62).  С. 196–204.
 10. Business Analysis – positioning for success. IBM International Institute of Business Analysis, 2016.16 p.URL:https://www.iiba.org/globalassets/standards-and-resources/reports--research/research-and-study-impact2016.pdf (1).
 11. Джон Шук, Майкл Ротер. Вміння бачити бізнес-процеси: створення цінності та зменшення втрат.Pabulum, 2017. 132 с.
 12. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. Сучасний інструментарій для прийняття економічних рішень. Москва: Омега-Л, 2013.
 13. Білошапка В.А. Оцінка бізнес-моделі та управління зростанням в умовах глобальної конкуренції.Формування ринкових відносин в Україні, 2017. №6.  С. 14–19.
 14. Бортніков Г.П. Порівняльний аналіз бізнес-моделей державних банків в Україні. Фінанси України. Київ, 2019. № 1.  С. 80–101.
 15. A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide) Version 3.0 International Institute of Business Analysis, Toronto, Ontario, Canada, 2015.
 16. 16.Agile Business Analysis Planning Horizons.International Institute of Business Analysis.URL: http://www.iiba.org.
 17. Управління бізнес-процесами. Система IT-Enterprise. URL:https://www.it.ua/products/dokumentooborot-i-bpm/upravlenie-biznes-proce....
 18. Data everywhere Tableau for everyone.URL: https://www.tableau.com/products/our-platform.
 19. Free Business Process Simulation Modeling SoftwareURL:https://www.bpsimulator.com.
 20. Три аграрні ЗВО потрапили до престижного міжнародного рейтингу. AGRI-GATORNEWS.URL:https://agri-gator.com.ua/2020/06/15/try-ahrarni-zvo-potrapyly-do-prestyzhnoho-mizhnarodnohorejtynhu/?fbclid=IwAR3V3iixdDrOAKjbjwymQC33G5Y4OV46Bg-Twh7AKlFxm0Nm8vqco0EVR_s.
 21. Незалежне оцінювання університетів: академічний рейтинг "Топ-200 Україна 2020". URL: http://euroosvita.net/index.php/?category=11&id=6556.
 22. Рибицький А.В. Інформаційно-аналітичний збірник щодо стану земельних відносин та основних результативних показників господарської діяльності в Україні та аграрних закладах освіти за 2015–2017 рр. Агроосвіта, 2018. 168 с.
ДолученняРозмір
PDF icon vasylenko_o.pdf (53)1.3 МБ