Ви є тут

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗБУТОВИХ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті обґрунтовано необхідність здійснення системної оцінки ефективності застосування логістики. Узагальнено 
різноманітні  підходи  до  оцінювання  логістичної  діяльності  підприємства.  Запропоновано  алгоритм  створення  і 
використання  логістичних  систем  реалізації  сільськогосподарської  продукції.  Розроблено  систему  показників,  що 
характеризують ефективність логістичної системи аграрних підприємств. 
Ключові слова: логістична система, елементи логістичної системи, ефективність, показники. 

1.  Аникин Б.А. Коммерческая логистика / Б.А. Аникин, А.П. Тяпухин – М.: Проспект, 2009. – 432с. 
2.  Балабанова Л. В. Маркетинговий аудит  системи збуту  : навч. посіб. / Л.В. Балабанова, А.В. Балабаниць. – К.  :  ВД 
«Професіонал», 2004. – 224 с. 
3.  Бауэрокс Д. Д. Логистика: интегрированная сеть поставок / Д. Д. Бауэрокс, Д. Д. Клосс. – М. : Олимп-Бизнес, 
2005. – 640 с.  
4.  Васелевський М. Економіка логістичних систем : монографія / [М. Васелевський, І. Білик, О. Дейнега та ін.] ; за 
ред. Є. Крикавського та С. Кубіва. – Львів : Львівська політехніка, 2008. – 596 с. 
5.  Єрмошенко М.М. Комерційна діяльність посередницьких організацій: навч.посібник. – 2-е вид. – К.: Національна 
академія управління, 2006. – 348 с. 
6.  Зборовська О.М. Особливості проектування і розвитку логістичних систем у промисловості / О.М. Зборовська // 
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2010. – Т. 2, № 1(3). – С. 132–136. 
7.  Окландер М. А. Логістична система підприємства : монографія / М.А. Окландер. – Одеса : Астропринт, 2004. – 312 с. 
8.  Чорнописька  Н.В.  Методичні  підходи  оцінювання  логістичної  діяльності  підприємства  /  Н.В.  Чорнописька  // 
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. – 2008. – № 623. – С. 265–271. 
9.  Ларина Р.Р. Логистика в управлении организационно-экономическими системами: монография / Р.Р. Ларина. – 
Донецк : ВИК, 2003. – 239 с. 
10.  Паска  І.М.  Економіко-організаційні  засади  функціонування  збутової  діяльності  сільськогосподарських  під-
приємств: монографія / І.М. Паска. – Біла Церква: Білоцерківський національний аграрний університет, 2012. – 344 с. 

11.  Транспортно-логістичні системи підприємств: формування та функціонування: монографія / В.І. Перебийніс, 
О.В. Перебийніс. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2005.  
12.  Соловйов  І.О.  Агромаркетинг  :  системна  методологія,  реалізація  концепції  :  монографія  /  І.О.  Соловйов.  – 
Херсон : Олди-плюс, 2008. – 344 с. 
13.  Положення  про  Реєстр  статистичних  одиниць  та  формування  основ  сукупностей  одиниць  статистичних 
спостережень за діяльністю підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-
metodiki-formuvannja-vibirkovoyi-sukupnos-doc58467.html. 
14.  Міщук  І.  П.  Оцінювання  ефективності  системи  логістики  підприємства  торгівлі  //  Механізм  регулювання 
економіки, 2012. – № 4. – С. 102-109. 
15.  Руденко Г.Р. Логістичної діяльності підприємствах // Бізнесінформ. – №9. – 2011. – С.187-190. 
16.  Мішина  С.  В.  Комплексна  оцінка  ефективності логістичної  діяльності /  С.  В. Мішина,  О.  Ю. Мішин  //  Економіка: 
проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. Вип. 237. V. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 1202–1209. 

ДолученняРозмір
PDF icon varchenko.pdf (74)305.05 КБ