Ви є тут

Концептуальні засади стратегічного управління підприємствами молочного скотарства

У статті розглядаються концептуальні засади розробки стратегії розвитку підприємств молочного скотарства, які передбачають поступову та послідовну зміну принципів ведення виробничої діяльності у напрямі зростання. Доведено, що стратегія розвитку може бути ефективною лише за умови впровадження організаційно-економічного механізму взаємодії структурних центрів створення прибутку, за якого забезпечується відтворювальний процес всередині господарської одиниці за розширеним типом.
Висвітлено доцільність обґрунтування стратегічного розвитку підприємств молочного скотарства в умовах невизначеності та посилення кризових явищ, оскільки: галузь молочного скотарства представлена сукупністю господарюючих суб’єктів, переважна більшість яких не не належить до великих інтегрованих структур; галузева специфіка виробництва молока зумовлює обмеження щодо можливості впливу на визначення параметрів пріоритетних напрямів бізнесу. Аргументовано, що в сільському господарстві найбільш прийнятною є стратегія диференційованого росту на рівні окремого господарюючого суб’єкта, що сприяє більш повному використанню виробничого та ресурсного потенціалу, зниженню ризиків комерційних втрат, підвищенню стійкості функціонування та ін.).
Обґрунтовано, що стратегічне управління на сільськогосподарських підприємствах молочного скотарства – це процес розробки перспективної моделі майбутнього стану організації, яка дозволяє враховувати вплив чинників зовнішнього середовища, та включає сукупність адаптаційних стратегій і стратегій росту щодо нейтралізації та гнучкого пристосування до негативного їх впливу. Доведено, що модель стратегічного управління в молочному скотарстві має орієнтуватися на інтенсивний тип розвитку на основі впровадження інноваційних технологій та включає шість послідовних етапів. 
Висвітлено, що стратегія розвитку молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах має бути зорієнтованою на максимізацію «віддачі» стимулівних характеристик галузі на основі гнучкого використання усіх елементів стратегії. Аргументовано, одним із заходів щодо нівелювання негативного впливу чинників зовнішнього середовища на розвиток молочного скотарства є нарощування внутрішнього потенціалу інновацій як у виробниче, так і маркетингове середовище діяльності сільськогосподарських підприємств. 
Ключові слова: стратегічне управління, стратегія розвитку, підприємство, молочне скотарство, інновації. 
 1. Петухова О.М., Ставицький О.В. Еволюція теорії стратегічного управління. Агросвіт, 2015. № 2. С. 10–14. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2015_2_3.
 2. Желуденко К.В. Стратегічне управління в забезпеченні конкурентоспроможності аграрних підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 14. Ч 1. С. 89–92. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16734.
 3. Муляр Т.С. Формування і реалізація стратегії підприємств.  Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013.  № 2(6). С.  289–300. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_2%286%29__35.
 4. Єрмаков О.Ю., Лайко О.О. Методологія формування стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2014. Вип. 200 (2). С. 107–114. URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2014_200%282%29__21
 5. Свірідова С.С., Толстова С.А. Сучасні інструменти стратегічного управління сільськогосподарськими підприємствами. Економіка: реалії часу. Науковий журнал.  2017.  № 2 (30).  С. 109–116. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/No2/109.pdf (1).
 6. Thompson A.A., Strickland А.J. Strategic management: consepts and cases. NewYork: McGrawHill, 2007. 1088 р.
 7. 7. Богуславская С.Б. Системное стратегическое управление компанией: подходы и этапы постановки: монография. Санкт-Петербург:  Политехнический университет,   2011.   170 с. С. 109. ISBN 978-5-7422-3415-9.
 8. Kaplan R.S., Norton D.P. The Office of Strategy Management. Harvard Business Review. October 2005. P. 72–80. URL: https://hbr.org/2005/10/the-office-of-strategy-management/
 9. Друкер П. Эффективное управление. Managing for Results: Экономические задачи и оптимальные решения / пер. с англ. М. Котельниковой. Москва: Фаир-пресс, 1998.  288 с. URL:  https://dbm.maryland.gov/Documents/MFR_documents/MFRGuidebook.pdf (1).
 10. Козак Н. Сбалансированная система оценочных индикаторов как инструмент управления бизнесом. Из материалов Management.com.ua. 2001.  URL: http://subschet.ru/subschet.nsf/docs/29BF8B83613C8117C325710B0049CCBB.html.
 11. Кащеев Р. Balanced Scorecard: новое заклинание или стратегия управления? 2010. URL: https://quality.eup.ru/MATERIALY2/bs.html.
 12. Нили Е., Адамс К., Кенерли М. Призма эффективности. Карта сбалансированных показателей для измерения успеха в бизнесе и управлении им / пер. с англ.  Днепропетровск: Баланс-клуб, 2003. 400 с.
 13. Деминг Э. Выход из кризисна. Новая парадигма управления людьми и процессами. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2009. 419 с.  С. 94.
 14. ДСТУ ISO 9000-2001. Системи управління якістю. Основні положення та словник. Київ: Держстандарт України, 2001. 32 с.
 15. Радько В.І. Підвищення стійкості виробників продукції молочного скотарства: теорія, діагностика та функціональне забезпечення: монографія. Київ, 2018. 384 с.
 16. Шевченко А.А., Ковальчук Ю.П. Інтенсивний розвиток молочного скотарства – майбутнє України. Сучасний менеджмент в агробізнесі: проблеми та рішення: матеріали міжвуз. наук.-практ. інтернет-конференції за міжнародною участю (Одеса, 21 червня 2019 р.). Одеса, 2019. С. 134–139.
 17. Романенко О.О. Аналіз сучасних методів та інструментів стратегічного управління підприємствами. Економічний нобелівський вісник.  2015. № 1.  С.93–99. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmef_2015_1_15.
 18. Ансофф И. Стратегическое управление.  Санкт-Петербург: Питер Ком, 2012.  453 с.
 19. Kellerman M., Salhofer K., Wintzer W., Stockinger C. The Relation shipbetween Technical Efficiency and Economic Success: The Case of Bavarian Dairy Farms. German Journal of Agricultural Economics. 2011. No 60,4. P. 230–242.
 20. Sauer Johannes, Uwe Latacz-Lohmann. Efficient Innovationin Dairy Production – Empirical Findings for Germany.Vortraganlässlichder 52. Jahrestagungder GEWISOLA "Heraus for derungendes globalen Wandelsfür Agrarentwicklungund Welternährung" Hohenheim, 26.09.–28.09.2012.  Р. 17.
 21. Ansoff H.I. Corporate strategy McGraw-Hill. New York1965241 p
 22. Палій Анд. П., Палій А.П., Науменко О.А. Інноваційні технології та технічні системи у молочному скотарстві. Харків,  2015.  323 с.
ДолученняРозмір
PDF icon shupyk_s.pdf (56)880.51 КБ